Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Bølle FRA: Kirsten Bølle (dato ukendt)

Kirsten Bølle til Birgitte Bølle.
Hun haaber at Kristoffer og Birgitte vil komme til hende, naar Sagen med Niels Fris er overstaaet, og at de maa komme til en god Ende med Sagen.

Myn hertte kere søstter, fformertte yeg y myn broders gode skryvlse, ad thett er nu paa ttorsdag, dy hermen skall vere paa tthett ordreff, fførstte thett er ouersttod, saa fforhoues meg, ad y mett gus help komer ttell meg. Och hauuer yeg hørtt, ad der som Nyls Frys 2 komer der eck sell, da skall Ereck Valkyndrop 3 vere der paa Nyls Ttroles 4 børns vene, here gud vere derhos mett syn helyg ans node och vne eder snartt och vell ad kome ttell en god, endelyg ende dermed, och ad myn broder mo bekome al den del, der han hauer rett ttell, som han vell gør mett gus help. Nu gud beuare deg alttyd m. a. k. s. etc.

Udskrift: Tell myn alerkerstte søstter ffru Berette Krestoffer Gøys tell Gunersløffholm ganeske venlygen tellskreued.