Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Bølle FRA: Kirsten Bølle (dato ukendt)

Kirsten Bølle til Birgitte Bølle.
Hun sender nogle Perler og et Hyndevaar.

Yhs.

Myn alerkerstte søstter, gud bevare deg y ale dyne vege ffraltt tthett, som deg kan vere skadelygett, bode ttell sell och lyff, och han lade deg lenge leue vdy gus ffrøtt mett møgen langvarnes helbred och velffartt, tthett vell yeg saa ttrolygen ønsk och bede aff gud som ffor meg sell. Yeg bettaker deg, m. a. k. s., saa høgelygen och ganeske gerne ffor altt søstterlyg bevystt och møged hulhed och ere och gott, som du och myn gode broder meg alttyd y ale mode gyortt och bevystt hauer, och ttaker yeg eder bode y synerlyghed, ffor y ffor saa rettelygen vell mett meg, 1 och yeg vor eder saa vellkomen, tthett mett altt aned skal ale myne dage vere vfforglemtt y y (!) all ttrohed, och vell, saa lenge yeg leuer, ffyndes dyn hule søstter, godvelyg ttell ad gøre aff myn rennge fformue, hues yeg ved, deg kertt er, eler du kantt vere ttentt med, som yeg deg des plettyg er, och du ecke skaltt haue ttuyl paa, saa lenge yeg leuer. M. h. k. s., yeg kan ecke skryue, saa rett ffastt som meg fforlenges aff mett hertte efftter deg och vell gøre, ttel gud vel fføge ttyden, ad vy mo ffyndes, gud vne vos snart ad ffyndes sun och mett giede och y gus ffrøtt. M. h. k. s. sener yeg deg xxij perler aff tthett slaff, 2 du ffeck y Køuenhauen, och veger same perler j lod, dy hauer syd s. 435 paa myn bestte bones 1 hue, och hauer yeg nu ecke vden iiij perler ygen aff tthett slauff, och sener yeg deg och ij ynserperler 2 , som er dy alersttørstte, yeg hauer, och hauer yeg nu engen ffler aff tthett slaff, dersom yeg hade hatt ffler saa sttore, da skule yeg vestt haue sentt deg dem, och beffrøtter yeg meg, ad dy ere deg altt ffor smo, gud gyue, du kune bruge dem, da er tthett meg rett kertt. M. h. k. s., sener yeg deg och tthett hynesvor, som du ffør hauer hatt ad veue efftter. Yeg vel nu ecke lenger bemøde deg mett dene myn velmentte skyulse och vel nu yntted fforbye meg ymod deg, mens saa lenge som yeg leuer, skalttu ffyne meg y all hulhed, som deg bør ad ffyne dyn hule søstter. Yeg vel, m. h. k. s., nu och ttel euyg ttyd have deg gud almetttestte saa ttrolygen beffaled som meg sell, han bevare deg y ale dyne vege, bode ttel sell och lyff. Yeg vel ønske och ttrolygen bede gud om, ad du mott nu gøre en løkelyg och en god rese, och ad vy mo snartt ffyndes sune och helbre och mett glede och y gus ffrøtt, och han vne meg alttyd ad høre, ad tthett mo go bode myn gode broder och deg gledelygen och vell, tthett vel yeg ttrolygen ønske och bede aff gud. Yeg ønsker myn kere broder och deg alttyd mange god netter och altt, hues y kan haue glede och gott aff. Mo yeg be deg, m. h. k. s., ad du veltt haue den vmage och syge dyne yomffror mange godenetter paa myne vene, och ttaker yeg deg, m. h. k. s., saa rettelygen gerne ffor dyne mange gode ber 3