Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Bølle FRA: Kirsten Bølle (dato ukendt)

Kirsten Bølle til Birgitte Bølle.
Om en Foged, der har passet sine Sager ilde, og som hun vil give Afsked; angaaende en Sag, hvorom de senere skal tales nærmere ved.

Myn aler kerstte s., gud bevare deg deg(!) y ale dyne vege ffra altt thett, som deg kan vere skadelygett, entten tell lyff eler sel. M. h. k. s., som deg vell ffortenker, ad yeg sa deg, ad yeg vyle nu høre myne ffoders renskaff, saa gyr yeg deg, m. a. k. s., ganeske venlygen ad vyde, ad yeg hauer nu latt hørtt dem, och kanttu ecke ttro, saa møgeed her er fforttered y yor y altteng mere en y ffyor, och hauer myn ffod sett rett yle till, saa han hauer yntted opsene hatt 1 , och sttor her och møged ttellbage, bode aff møleskyl och aned, som han hauer ecke ynkreued, och vyle yeg nu ecke gerne haue ham lenger her paa gorden, mens yeg ved ecke, huor yeg kan nu bestt blyue aff med ham, dy yeg kan ecke gyue ham kuyttans, ffor her er ennu sttor efftterstta hos bynerne, och thett menn yeg, ad hann borde ad skriue op, och vyle ecke gerne haue ham saa lenge her po gorden, och han gor kon och ttyr sttele och er vell ttell ffres, ad tthett kan saa stto hen en ttyd lang, och yeg vyle nu paa ttysdag eler onsdag tell Ttersløse och lade gøre venttanned 2 klartt, och yeg vore nu gerne aff med ham ifør. Saa beder yeg deg saa rettelygen gerne, ad du, m. h. k. s., veltt gyue meg dett gode rod hery, huor yeg bestt kann blyue aff med ham, om yeg skall gyue ham pasbor och saa begere hans breff ygen, ad han skall ynkreue altt effttersttad, som han bør ad gøre, och syge ham, ad yeg haver nu ecke lenger hans ttenestte behoff. 3 s. 437 Myn alerkerstte søstter, ttaltte dyn hereman ecke vden ett or eler ij om thett, du skrestt meg tell om, fførste gud vel, vy ffyndes, skall yeg vell syge deg tthett, och sade han, ad han fforso seg møged gott tell myn broder och deg, oc ad han hade engen ttuyll paa den fforselneg 1 , endog tthett ske ecke sttraxtt, och suared yeg, ad tthett vor orsagen, ad anen vyle ecke besele mett ham, saa kune han vel sell ttencke, ad myn broder vyle ecke heler besell møged, vden huad vyl gøre ffor hans skyll. Nu gud vere alttyd hos deg, m. h. k. søstter etc 2 .

M. a. k. s., velttu brene dette breff, sttrax tthett er lestt, saa gyore yeg ved dett.