Danmarks Breve

BREVE TIL OG FRA KRISTOFFER GØJE OG...

BREVE
TIL OG FRA
KRISTOFFER GØJE OG BIRGITTE BØLLE

UDGIVNE VED
GUSTAV BANG

AF
SELSKABET
FOR
UDGIVELSE AF KILDER TIL DANSK HISTORIE.

MED UNDERSTØTTELSE AF MINISTERIET
FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET.

KØBENHAVN.
I KOMMISSION HOS UNIVERSITETSBOGHANDLER G. E. C. GAD.
TRYKT HOS NIELSEN & LYDICHE.
1898—99.

s. ii s. iii Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie har den 14. Maj 1897 besluttet at udgive Breve til og fra Kristoffer Gøje og Birgitte Bølle ved Dr. phil. Gustav Bang under Tilsyn af Arkivsekretær L. Laursen og Arkivar A. Thiset.

William Christensen. Kr. Erslev. J. A. Fridericia.
M. Cl. Gertz. S. Gjellerup. G. L. Grove. Anna Hude.
Fr. Krarup. L. Laursen. W. Mollerup. C. Nyrop. A. Olrik. H. Olrik.
A. Thiset. C. Weeke.

s. iv Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie

stiftedes i Januar 1877 med det Formaal at fremme Studiet af Fædrelandets Historie ved Offentliggørelsen af nogle af de mange Aktstykker, Breve, Krøniker og andre Kilder, som endnu henligge utrykte eller ere mindre tilfredsstillende udgivne. Planen for Selskabet er den at betro Udgivelsen af de enkelte Kilder til et eller flere Medlemmer af Selskabet eller til Udenforstaaende, saaledes at de almindelige Regler for Udgivelsesmaaden vedtages af Selskabet, og saaledes at Udgivelsen kontrolleres gennem et af Selskabet nedsat Udvalg.

Selskabet har hidtil udgivet:

Kong Frederik den Førstes danske Registranter, udgivne ved Kr. Erslev og W. Mollerup. 1879.

Kong Christian den Fjerdes egenhændige Breve, udgivne ved C. F. Bricka og J. A. Fridericia. 1—7. Bind. 1878—91.

Codex Esromensis. Esrom Klosters Brevbog, udgivet ved O. Nielsen. 1880—81.

Danske Kancelliregistranter 1535—1550, udgivne ved Kr. Erslev og W. Mollerup. 1881—82.

Libri memoriales capituli Lundensis. Lunde Domkapitels Gavebøger, udgivne ved C. Weeke. 1884—89.

Aktstykker og Oplysninger til Rigsraadets og Stændermødernes Historie i Kristian IV.s Tid, udgivne ved Kr. Erslev. 1—3. Bind. 1883—90.

Corpus constitutionum Daniæ. Forordninger, Recesser og andre kongelige Breve, Danmarks Lovgivning vedkommende, 1558—1660, udgivne ved V. A. Secher. 1—5. Binds 1—2. Hæfte. 1887—99.

Aktstykker til Oplysning om Stavnsbaandets Historie, udgivne ved J. A. Fridericia. 1888.

Forarbejderne til Kong Kristian V.s Danske Lov, udgivne ved V. A. Secher og Chr. Støchel. 1—2. Bind. 1891—94.

Repertorium diplomaticum regni Danici mediævalis. Fortegnelse over Danmarks Breve fra Middelalderen med Udtog af de hidtil utrykte, udgivet ved Kr. Erslev, William Christensen og Anna Hude. 1 — 3. Binds 1. Hæfte. 1894—99.

Danmarks Gilde- og Lavsskraaer fra Middelalderen, udgivne ved C. Nyrop. 1. Binds 1.Hæfte og 2. Binds 1 — 2. Hæfte. 1895—99.

Aktstykker vedrørende Erik af Pommerns Afsættelse som Konge af Danmark, udgivne ved Anna Hude. 1897.

Breve til og fra Kristoffer Gøje og Birgitte Bølle, udgivne ved Gustav Bang. 1898—99.

Forretningsudvalgets Medlemmer er for Tiden:

William Christensen. Kr. Erslev. L. Laursen.

s. v INDLEDNING.

Den Interesse, nærværende Samling Breve frembyder, er af en ganske overvejende kulturhistorisk Art. De tilfører ikke vort Kendskab til Tidens almindelige Historie nyt Stof, de kaster ikke noget væsentlig klarere Lys over fremtrædende Personligheder i Datiden, de indeholder kun forholdsvis faa Bidrag til den adelige Personalhistorie; hvad de bringer, er derimod en Rigdom af Træk til Belysning af det daglige Liv, der levedes paa de danske Herregaarde i det 16. Aarhundredes anden Halvdel, af de Begivenheder, der sysselsatte Datidens Adel, af de materielle og ideelle Interesser, der lagde Beslag paa dens Tanker. Det er betegnende, at de talrige Breve, Kristoffer Geje skrev til sin Hustru under sin Deltagelse i Syvaarskrigen, næppe indeholder et eneste nyt Bidrag til Krigens Historie, men derimod giver os et levende Indblik i en hel Række rent private Forhold, hans Gaardes Drift, hans Pengetransaktioner og Retstrætter, Salg af Gaardenes Produkter, Indkøb af forskellige Varer, helt ned til hans Klædedragt og lignende Detailler. Og da de her meddelte Breve er saa mange, som de er, skrevne af saa mange forskellige Personer, berørende saa mange uensartede Forhold, er det som Helhed et saare levende og broget Billede, de frembyder.

s. vi Samlingens 246 Breve kan sondres i Grupper efter flere forskellige Synspunkter. 29 af Brevene er skrevne af eller til uadelige Personer, hovedsagelig Fogder eller Kommissionærer for Ægteparret; adskillige af disse Breve giver interessante Billeder af Herregaardenes Drift og hele Tilstand; 4 af Brevene er Kongebreve, de tre Bryllupsindbydelser, det fjerde Befaling til Fru Birgitte om at tage en Jomfru til sig; Kongebreve af rent officiel Karakter er udeladte af Samlingen. De resterende 213 Breve er vekslede med adelige, 38 af dem mellem Kristoffer Gøje og Birgitte Bølle indbyrdes (deraf den store Hovedmasse skrevne af Kristoffer Gøje til hans Hustru under hans Deltagelse i Krigen), 175 med andre. Langt over Halvdelen af disse sidste er skrevne af nære Slægtninge af en af de to Ægtefæller, der begge tilhørte overordentlig medlemsrige Familier. Af mange forskellige Arter er disse med andre adelige Personer vekslede Breve, nogle af en rent formel Karakter, andre indeholdende Hjærteudgydelser eller drøftende Forhold, som i hvert Fald ikke har været beregnede paa at komme til Efterverdenens Kundskab.

Af de 246 Breve findes de 227 i Rigsarkivets personalhistoriske Samling i Pakken »Kristoffer Gøje og Birgitte Bølle«, de andre 19 dels paa forskellige andre Steder i Rigsarkivet, dels i den Bøllingske Brevsamling paa det kgl. Bibliothek. 26 af Brevene har tidligere været offentliggjorte.

Brevene er gengivne i uforkortet Skikkelse med Bibeholdelse af Originalernes Retskrivning. Kun er enkelte Forkortelser opløste, ligesom selvfølgelig Originalernes Interpunktion og Brug af store og smaa Bogstaver har maattet ændres. Hvor enkelte mindre Dele af et Brev er blevne ulæselige, men Hullerne ifølge Sammenhængen med Sikkerhed har kunnet udfyldes, er de manglende Stykker anbragte imellem skarpe Klammer, ligeledes Ord s. vii eller Bogstaver, der ved ren Skødesløshed er udeladte. Hvor Udfyldningen vilde have været vanskeligere og usikker, er det manglende antydet ved Prikker. De under Teksten staaende Noter har kun til Hensigt at lette Læsningen af Brevene og gør ikke Krav paa nogen selvstændig Betydning.

For megen værdifuld Assistance takker jeg begge de to Tilsynshavende, Arkivar Thiset og Arkivsekretær Laursen. s. viii