Danmarks Breve

Breve fra og til Johan Ludvig Heiberg

Brevudgiver:
Johan Ludvig Heiberg, 1791-1860
Udgivelsessted:
Kjøbenhavn

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

BREV TIL: Hansen, Peder; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1806-12-09)
Til Hansen Peder Hansen, i 6 Aar Heibergs Lærer; blev i Efteraaret 1806 Sognepræst for Durup og Tøndering Sogne i Viborg Stist; døde som Præst i Slangerup 1859. . Kjøbenhavn d. 9. Decbr. 1806 . Kjere Hansen! Jeg har re

BREV TIL: Hansen, Peder; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1807-03-10)
Til Hansen . Kjøbenhavn d. 10. Marts 1807 . Jeg har i denne Tid oversat Prologen til Schillers Jnngfrau von Orleans. Jeg vilde gjerne lade den trykke, men med et andet Navn paa. Da det strider mod den Kantiske Philosophies Grundsætninger, saa vo

BREV TIL: Hansen, Peder; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1810-03-03)
Til Hansen . Kjøbenhavn den 3die Marts 1810 . En sand Glæde var det mig, kjære Hansen, at modtage dit Brev af 10de Febr. Thi lige saa ondt, som Du siger, at det har gjort Dig, i saa lang Tid ikke at have faaet Brev fra mig, lige saa meget har og

BREV TIL: Hansen, Peder; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1811-06-01)
Til Hansen . Kjøbenhavn den 1ste Juni 1811 . Kjære Hansen! Jeg veed vel, at jeg skylder Dig Svar for dine to Breve, som jeg alt for længe siden modtog; jeg veed vel, at jeg allerede for længe siden burde have skrevet Dig til; men om je

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Oehlenschläger, Adam Gottlieb; (1812-04-10)
Fra Oehlenschläger . Kjøbenhavn den 10. April 1812 . Tak for Laan, kjære Heiberg , af Deres Don Juan Jfr. S. 58. . Jeg har med Fornøielse læst den I Manuskript. , og overtydet mig om, at det ikke var Nyheden og Overraskelsen der indtog mig af d

BREV TIL: Gyllembourg , Thomasine Christine; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1812-11-30)
Til Fru Gyllembourg . Upsala den 30. November 1812 . Gode Moder! Jeg har nu atter læst Dine to sidste Breve (af 12. og 16. November), og finder efter Gjennemlæsningen dobbelt Lyst til at underholde mig med Dig; især da jeg i Aften befi

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Rahbek, Karen Margrete; (1813-09-07)
Fra Fru Rahbek . Bakkehuset den 7. September 1813 . Kjæreste Ludvig ! Jeg vilde gjerne have anstrængt mig med dette Brev, for om muligt at overbyde Dig, og havde til den Ende taget et Stykke Papir frem, der er prydet med den store Nap

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Rahbek, Karen Margrete; (1813-12-23)
Fra Fru Rahbek . Bakkehuset den 23. December 1813 . Elskværdigste Vidunder ! Gid jeg kunde sige Dig, som jeg vilde det, hvormeget Du har rørt mig med Din velsignede Opmærksomhed, at lade mig være en af de Allerførste, Du vilde glæde m

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Oehlenschläger, Adam Gottlieb; (1813-12-25)
Den 25. December 1813 . Til Ludvig Heiberg . I Julens Tid, just da det vintergrønne, Det lille Grantræ stod for Lotte smukt, Og tyded helligt paa det Barnligtskjønne, Med lette Guldblad og forsølvet Frugt; Ved Kiærligheds Trophæ, ved Uskylds Alter Besøgte mig Din

BREV TIL: Hansen, Peder; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1814-07-02)
Kjøbenhavn den 2den Juli 1814 . Kjære Hansen ! Hvor inderlig kjært dit Brev af 28de Mai har været mig, behøver jeg vel ikke at forsikkre Dig. Det forekom mig som enkelte Toner fra en alt længe forsvunden Tid, som jeg kun alt for meget savner, fordi jeg anseer den for a

BREV TIL: Baggesen, Jens; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1816-08-02)
Til Baggesen . Gode Herr Justitsraad! Den hele Dag har jeg ret ønsket at tale med Dem, men . . . . . . . . . . . . . .Sygdom har forhindret mig fra at opsøge Dem i Formiddag; og da jeg veed, at De om Eftermiddagen er vanskelig at træffe, saa vælger jeg i Hast den skrif

BREV TIL: Kellermann, Lene; FRA: Gyllembourg , Thomasine Christine; (1818-04-09)
Af et Brev fra Fru Gyllembourg til Fru Kellermann . 9. April 1818 . . . . . . . . I samme Brev fortalte Howit, at han havde gjort Bekjendtskab med Ludvigs Fader, der syntes saa overmaade glad over L—s Doctorværdighed. I samme Time tog Ludvig den Beslutning, sa

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1819-11-16)
Fra I. P. Mynster . Kjøbenhavn den 16de November 1819 . De er vist overbeviist om, Høistærede, at det vilde have været mig meget behageligt at have kunnet udvirke Dem noget Bidrag til Deres Reise og at det er mig ukiert at maatte mælde Dem, at d

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1819-12-12)
Til I. P. Mynster . Paris , d. 12te December 1819 . Herr Doctor! Deres ærede Skrivelse af 16de November har jeg rigtig modtaget. Mere end det mig meddeelte Afslag bedrøvede mig den Vildfarelse, hvorpaa det især beroede, da De nemlig syntes at staae i

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Baggesen, Jens; (1820-12-22)
Fra Baggesen . A L’extrait du monde ɔ: Ste Pélagie. Ifr. A. Baggesen: Jens Baggesens Biographie IV Bd, S. 285. ce 22 Decembre 1820 . Deres elskelige Brev af 18 December har inderlig rørt mig, min unge Ven! jeg kan ikke beskrive Dem min Taknemmelighed for en saa ufortrøden Ve

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: de Béranger, Pierre-Jean; (1821-11-22)
Béranger til Heiberg . Ste Pélagie le 22 Nbre 1821 . Pardon, Monsieur, si je ne vous ai point remercié plus tôt Jfr. J. L. Heibergs pros. Skrifter, XI Bind, S. 504. . Je ne suis point musicien, et c’est surtout maintenant que j’en éprouve le regret; il m’a fa

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1822-09-12)
Til I. P. Mynster . Kiel den 12. September 1822 . Herr Doctor! Det har særdeles meget smertet mig, at jeg ikke fik taget Afsked med Deres Høiærværdighed før min Afrejse fra Kjøbenhavn. — Overbringeren af dette Brev er Herr Ho

BREV TIL: Ørsted, Hans Christian ; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1825-03-25)
Til H. C. Ørsted . Kiel den 25de Marts 1825 . I et mismodigt Øieblik, af hvilke jeg her ikke har saa faa, modtog jeg Deres Brev, Herr Professor, og det var mig som en lægende Balsam. At jeg ved mit sidste lille Skrift Om den menneskelige Frihed

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1825-04-01)
Fra H. C. Ørsted . Kjøbenhavn , d. 1. April 1825 . Da jeg saa snart tør haabe at see Dem her, maa jeg ile at skrive, paa det at mit Brev endnu kan træffe Dem. Jeg takker Dem for Deres udsørlige Svar angaaende Hegels Philosophie. Jeg tilsterner at De giver mig L

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1825-04-07)
Til I. P. Mynster . Kiel , 7. April 1825 . Høistærede Herr Doctor! Da jeg i forgangne Efteraar udarbeidede mit litte Skrift om den menneskelige Frihed, og fandt mig foranlediget til i samme at opponere ei blot imod Prof. Howit, men ogsaa mod hans Mods

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Rahbek, Karen Margrete; (1825-11-09)
Fra Fru Rahbek . Nov. IX. per. Jul . Kjære Spanske ! Vil Du være saa god, at bringe Din Moder disse usle Geburtsdags-Foræringer, der ikke vel kunde være mere fordringsfrie, da de kun bestaaer af Seglgarn og simpelt hvidt Papir; og vil Du tillige sige

BREV TIL: Rahbek, Karen Margrete; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1825-11-10)
Til Fru Rahbek . Kjøbenhavn den 10. November 1825, per. Jul . Kjære Fru Rahbek! Af Datum paa mit og min Moders indlagte Brev vil Du see at vi begge have antaget den julianske Tidsregning, der ikke kan andet end være os begge velkomne,

BREV TIL: Rahbek, Karen Margrete; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1829-02-08)
Til Rahbek . Kjøbenhavn den 8de Februar 1829 . Kjære Rahbek! Med hvor megen Deeltagelse jeg har erfaret Dit sørgelige Tab, behøver jeg ikke at sige Dig. Længe havde jeg desværre forudseet det, men Efterretningen derom forekom mig ikke

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1829-04-23)
Fra H. C. Ørsted . Den 23 April 1829 . Høistærede Ven. Jeg har nærmere overveiet vore Forhandlinger i Aftes Om Heibergs Recension af Oehlenfchägers Rolf Krake. (Prosaiske Skrifter, III Bind, 1861). , og troer at det vil være ret godt om man engang ops

BREV TIL: Ørsted, Hans Christian ; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1829-04-24)
Til H. C Ørsted . Kjøbenhavn den 24 April 1829 . Gode Hr. Etatsraad! Jeg maatte have glemt, hvor meget jeg skylder Dem, hvis ikke Deres venlige Brev fra igaar havde tiltalt baade min Forstand og mit Hjerte. Af Deres Mund har jeg modtaget saa man

BREV TIL: Heiberg, Peter Andreas; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1829-06-20)
Til P. A. Heiberg . Kjøbenhavn den 20de Juni 1829 . Kjære Fader! ……… Jeg seer af disse Breve, at Du er tilfreds baade med Elverhøi og min Sang, hvilket meget glæder mig. I denne Anledning maa jeg dog meddele Dig en Beregning, som jeg h

BREV TIL: Heiberg, Peter Andreas; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1829-11-03)
Til P. A. Heiberg . Kjøbenhavn den 3. November 1829 . For alt Dette takker jeg Dig ret meget, især for Brevet til min Moder, hvori Du omtaler mig paa en Maade, som i høi Grad maa glæde og smigre mig. Jeg skulde vist nok for længe siden have skre

BREV TIL: Heiberg, Peter Andreas; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1830-06-22)
Til P. A. Heiberg . Kjøbenhavn den 22de Juni 1830 . Kjære Fader! .... Forresten maa jeg fortælle Dig, at jeg er — efter hans Majestæts eget Valg — bleven ansat ved den ny militaire Højskole, som i denne Tid oprettes her, og for hvilken

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Møller, Poul Martin; (1830-07)
Fra Poul Møller . Kjære Heiberg ! Uagtet jeg ikke troer, Du er vred paa mig, fordi jeg i saa lang Tid har forsømt den Pligt at besvare Dit kjærkomne Brev (som var dateret fra forrige Sommer og som jeg rigtig modtog i forrige Vinter), da jeg kjender din Langmodighed og

BREV TIL: Heiberg, Peter Andreas; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1830-08-17)
Til P. A. Heiberg . Kjøbenhavn den 17de August 1830 . Kjære Fader! To Breve har jeg modtaget fra Dig, det første af 19de Juli, det andet af 3die August. Hvor kjærkomment især det sidste var, behøver jeg ikke at sige Dig, thi ved Efterr

BREV TIL: Heiberg, Peter Andreas; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1831-01-11)
Til P. A. Heiberg . Kjøbenhavn den 11te Januar 1831 . Kjære Fader! Dit Brev skulde have glædet mig endnu mere, dersom det ikke desværre havde baaret et kjendeligt Præg af Mismod over Svækkelsen af Dine Øine. Unægtelig er dette en stor

BREV TIL: Heiberg, Peter Andreas; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1831-03-29)
Til P. A. Heiberg . Kjøbenhavn den 29de Marts 1831 . Kjære Fader! Den vigtigste Begivenhed her i Landet er Dig allerede bekjendt, nemlig Kongens Proclamation angaaende Provindsialstænder, hvilket meget har enthusiasmeret de høiere, det

BREV TIL: Heiberg, Peter Andreas; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1831-06-21)
Til P. A. Heiberg . Kjøbenhavn den 21de Juni 1831 . Kjære Fader! At Bogen er særdeles moersom og underholdende P. A. Heibergs Erindringer. at læse, er ikke blot min, men den almindelige Mening. …………………Den behager ved Læsningen saa meg

BREV TIL: Heiberg, Peter Andreas; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1831-08-02)
Til P. A. Heiberg . Frederikssund den 2den August 1831 . Kjære Fader! Du vil vist undre Dig, ved at see dette Brev dateret ikke fra Kjøbenhavn, men fra Frederikssund, en maadelig Flekke, som ligger ved Overfarten til Jægerspriis. Men i

BREV TIL: Heiberg, Peter Andreas; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1831-11-12)
Til P. A. Heiberg . Copenhague le 12 Novembre 1831 . Mon très-cher père, Tu seras surpris, sans doute, en voyant que je t’écris en français. Mais puisque tu m’as averti dans ta lettre der-nière, que ne pouvant pas toujours déchiffrer mon grif-fonnage

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1832-03-24)
Til I. P Mynster . Deres Høiærværdighed ville tillade, at jeg skriftligen henvender mig til Dem i et Anliggende, hvilket jeg skulde have havt den Ære at forebringe mundtligen, hvis jeg ikke i denne Tid var nødt til at holde mig inde, formedelst en betydelig Contusion,

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1832-03-28)
Fra I. P. Mynster . Kiøbenhavn den 28de Marts 1832 . Høistærede Hr. Professor! Den venskabelige Tillid, hvormed De har beæret mig, forpligter mig til uden Forbeholdenhed at meddele min uforgribelige Formening i Henseende til Qvæstioner

BREV TIL: Hertz, Henrik; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1833-12-14)
Til H. Hertz . Den 14de December 1833 . Det er idag min Fødselsdag, og jeg kan ikke indvie den og en ny Skrive-Portefeuille, som min Moder i den Anledning har foræret mig, bedre, end ved at gjøre hvad jeg alt saa længe har burdet og ogsaa villet gjøre: skrive ti

BREV TIL: Heiberg, Peter Andreas; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1834-11-11)
Til P. A. Heiberg . Copenhague le 11 Novembre 1834 . Mon très-cher père, J’avais déjà, pour ainsi dire, mis la plume à la main, dans l’intention de t’écrire, quand je reçus ta lettre du ler de ce mois. Il m’a fait bien de la peine d’apprendre que tu

BREV TIL: Heiberg, Peter Andreas; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1835-05-01)
Til P. A. Heiberg . Copenhague le 1er Mai 1835 . Mon très - cher père, Après avoir reçu ta lettre du 7 Mars, j’ai parlé avec un jeune homme, élève de notre école polytechnique, M. Wilkens, qui m’a donné de tes nou-velles. Il m’a dit entre autres, que

BREV TIL: Collin, Jonas; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1836-12-31)
Meddeelt I. Collin . Mellem de af vore Digtere, som ere fremtraadte i de sidste Aaringer, er der ubentvivl Ingen, som man med større Sikkerheb tør spaae et varigt Navn i vor poetiske Litteratur, end Henrik Hertz. Uagtet denne Digter allerede i høi Grad er yndet og elsket — man e

BREV TIL: Heiberg, Peter Andreas; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1840-03-30)
Til P. A. Heiberg . Copenhague le 30 Mars 1840 . Mon très-cher père, Depuis ma lettre dernière de graves évènements se sont passés dans notre pays. Tu auras appris que notre vieux Roi est mort et que le prinæ Chrétien lui a succédé. La mort d’un Roi

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1843-01-04)
Den 4de Januar 1843 . Høiædle og Velbaarne Hr. Professor Heiberg , R. af Dbr. Ved at nødsages til at lade den kun lidet betydende Tale, hvoraf jeg herved tillader mig at oversende et Exemplar Tale ved Indvielsen af Roeskilde Kathedralskoles nye Bygning den 21

BREV TIL: Ørsted, Hans Christian ; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1845-05-20)
Til H. C. Ørsted . Idet jeg herved, med Tak for Laan, tilbagesender Hr. Conferentsraaden Radickes Optik, beder jeg om Tilladelse til at maatte beholde Prechtl og Göthes Atlas endnu i en kort Tid. Prechtl er en fortræffelig Bog, fuld af Klarhed og Bestemthed, og hvori man finder

BREV TIL: Molbech, Christian; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1846-02-16)
Til C. Molbech . Det glæder mig, at ogsaa De føler Dem hendragen til Musen Uranias Dyrkelse. Hos mig er er denne Passion ikke — hvad mange troe — ny, men tvertimod meget gammel, da jeg i mine første Studenteraar, ja endog tidligere, har beskjæftiget mig med Astronomie. Det var a

BREV TIL: Collin, Jonas; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1849-07-25)
Til I. Collin . Deres Exællenæ! Ved den igaar Aftes sildig modtagne Efterretning om den hidtilværende Theaterdirections Afgang, var det mig — selv uden Hensyn paa den stedfundne Udnævnelse — klart, at jeg hverken kunde eller burde skilles fra en saa kjær og høiagtet Fo

BREV TIL: Collin, Jonas; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1854-07-25)
Til I. Collin . Deres Exællences venlige Skrivelse vilde have foraarsaget mig en ublandet Glæde, naar ikke den sørgelige Efterretning havde forenet sig dermed. Jeg tør imidlertid haabe, at den uventede Sorg vil, om ikke glemmes, saa dog om føie Tid træde i Baggrunden,

BREV TIL: Heiberg, Johanne Luise; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1854-06-18)
Til Johanne Luise Heiberg . Af et Brev dat. Kbhvn . d. 18 Juni 1854 . Roserne i Haven begynde nu at komme frem. Jeg plukkede iaftes en bengalsk Rose, den eneste heelt udsprungne, og gav min Moder den. Hidtil har jeg ikke bekymret mig stort om Haven, fordi dit Øie vaagede over

BREV TIL: Heiberg, Johanne Luise; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1854-07-03)
Til Johanne Luise Heiberg . Kbhvn . Mandag d. 3 Juli 1854 . Min egen tjære Hanne! Efter at have fetaet Brev i Onsdags i forrige Uge, og besvaret det i Frebags, fik jeg Dagen efter, i Løverdags, et nyt, rart Brev fra big, og dette har været en Dag kortere underv

BREV TIL: Heiberg, Johanne Luise; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1855-07-16)
Til Johanne Luise Heiberg . Fredag Formiddag, 16 Juli 1855 . Min kjæreste Hanne! Efter igaar, temmelig sil¬digt at have modtaget et Brev fra Dig, som jeg just nu vilde sætte mig til at besvare, overraskes jeg alle-rede ved et nyt, skrevet før din Afreise til Fra

BREV TIL: Holst, Wilhelm Conrad; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1855-12-13)
Til V. Holst . Høistærede! Dersom jeg ikke igaar havde været ude fra Morgen til Aften, vilde jeg ikke have opsat til idag, at bringe Dem min hjerteligste Tak for det smukke Digt, hvormed min Kone overraskede mig ved vor Hjemkomst iforgaars Aftes. Ved samme Leilighed me

BREV TIL: Hansen, Peder; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1856-07-28)
Til Hansen . Kjøbenhavn , 28 Juli 1856 . Kjære Hansen! Det havde været min Kones og min Hensigt at komme til Slangerup i disse Dage, for at takke Dig for den venlige Deeltagelse, Du viste ved at komme herind og ledsage min Moder til hendes sidste Hvil

BREV TIL: Martensen, Hans Lassen; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1856-09-21)
Til H. L. Martensen . Wien . 21. Septb. 1856 . Kjære Ven! „In der Ferne fühlt sich die Macht" — er et Ord, som vel ogsaa tør finde Anvendelse paa Ven¬skabsforhold. Jdetmindste har jeg, siden jeg forlod Kjøbenhavn ofte savnet den, om end ikke daglige e

BREV TIL: Hertz, Henrik; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1858-11-26)
Til H. Hertz . Kjære Ven! At jeg har fulgt Deres Ugeskrift med levende Deeltagelse, behøver jeg ikke at sige Dem. For Af-handlingen om Theatret har jeg endog personligen største Grund til at takke Dem. Om Resultatet — en constitutionnel Forfatning — veed De, at jeg ikk

BREV TIL: Hertz, Henrik; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1859-01-07)
Til H. Hertz . Og, nu til Slutning en Undskyldning, fordi jeg atter sender Dem et Brev, som vil gjøre et ubehageligt Indtryk ved sit blaa Blæk. Men tillige en Forklaring, hvorfor jeg bruger det. Fordi det er velgjørende for Øiet, eller hvad man kan kalde øienbesparende. Kun maa

BREV TIL: ukendt FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1859-02-21)
Til N. N. Et ungt menneske, En af de mange, der i litterære Anliggender søgte Raad og Veiledning hos Heiberg. Kjøbenhavn den 21 Februar 1859 . Da De har betroet mig deres Planer, maa det være mig tilladt at sige

BREV TIL: Hansen, Marie Nicoline; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1859-03-24)
Til Fru Consistorialraadinde Hansen . Høistærede Frue! Det var mig en sørgelig Overraskelse, da jeg igaar læste Deres Bekjendtgjørelse i den Berlingske Tidende Heibergs Lærer. Pastor Hansen døde 20. Marts 1859. . Jeg var med saa mange Baand, saavel Taknemmelig-hedens s

BREV TIL: Martensen, Hans Lassen; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1859-07-06)
Til H. L. Martensen . Men dertil kommer, at jeg virkelig ikke kan finde stort Behag i Recensionen Ulrici's over Baggesen's philosophischer Nachlat, I. Band, 1858. , forsaavidt som jeg kan bedømme den efter det meddeelte Fragment, og uden at kjende det recenserede Skrift. Det for

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Gyllembourg , Thomasine Christine; (1773-11-09?/1856-07-11?)
Til min Søn Johan Ludvig Heiberg . Jeg forudseer, at det efter min Død kan hænde sig, at Du vil finde Dig foranlediget til at nævne mig som Forfatter til de Skrifter, som ere udgivne af Dig, under Benævnelse af Noveller, Fortællinger o. s. v. af Forfatteren til en Hverdagshistor