Danmarks Breve

BREV TIL: Peder Hansen FRA: Johan Ludvig Heiberg (1806-12-09)

Til Hansen *) .
Kjøbenhavn d. 9. Decbr. 1806.

Kjere Hansen!

Jeg har ret med megen Fornøielse erholdt Dit Brev fra Kallundborg af 5. Decbr. Jeg har længtes efter det, thi i Fredags, da jeg troede, at Du vilde gaae over Vandet, lagde jeg Mærke til, at Vinden var N. V. og altsaa ganske contrair. Jeg frygtede derfor, at Du havde begivet Dig ud i Søen, og at Du endnu skulde ligge og pjaske paa det hæslige Farvand. Jeg haaber, at Du er kommen lykkelig og vel over, naar Du saaer dette Brev.

Det gjorde ogsaa mig meget ondt, at jeg ikke fik sagt Farvel til Dig inden Din Afreise. Da jeg havde spiist, gik jeg hen til Dig, og erfarede at Du var reist for en Time siden. Da jeg saae dine Værelser, hvor jeg har nydt saa mange glade Timer, s. 8 da jeg saae, hvor øde og skumle de saae ud, og da jeg savnede — Dig selv, da maae jeg tilstaae, at jeg blev meget bedrøvet over at jeg ikke fik Dig fagt Farvel, saa at jeg ikke engang kunde takke Dig for al Din Godhed imod mig, for det at Du havde betragtet mig som Din Ven, uagtet Du kuns var min Lærer. Gjerne vilde jeg aflægge Dig skriftlig Tak derfor, men hvor er det vel muligt at kunne tilbørlig takke en saa god Lærer og Ven, som Du bestandig har været for mig?

Du beder mig om Forladelse for det at Du ikke vilde lade mig komme ind i Dine Værelser forleden Dag; men — jeg vilde ønske at jeg aldrig havde havt mere at bede Dig om Forladelse for. Jeg haader det samme som Du, at vort Venskab og vores Fortrolighed til hinanden aldrig skal blive afbrudt; i det mindste skal jeg gjøre mig al mulig Umage for at jeg ikke skal være Skyld i det. Du taler om mit behagelige Selskab; jeg vilde ønske at jeg fortjente det, og at jeg havde bidraget noget til at fornøje eller more Dig

Du undskylder i Dit Brev den Ulejlighed Du gjør mig ved Dine Kommissioner; men jeg forsikkrer Dig for, at det er mig en stor Fornøjelse at kunne gjøre Dig saadanne smaa Tjenester, og jeg beder Dig fremdeles, at Du ikke vil gjøre andre den Fornøjelse, at dele dine Kommissioner med dem, men at s. 9 overlade dem alle til mig, som Du sikkert kan lide paa, og som gjør sig en Fornøjelse af at være Din Chargé d’Affaires her i Byen.

Allerede i Torsdags begyndte jeg at læse med Hr. Basse. Jeg læser hverken Epiktet eller Terents med ham; men har i dets Sted begyndt paa Xenophons Memorabilia, og den 2den Bog af Horatses Oder. Ellers er det ved det gamle.

Nu nylig ere Baggesens Digte udkomne, under Titel af: Skjemtsomme Rimbreve. — Det første Hæfte af Brummers franske Katalog er nu ogsaa færdigt, og indeholder en Deel meget gode franske Bøger. Hvis Du ønsker det, saa skal jeg sende Dig baade det og Baggesens Digte.

Du skal ret have Tak for Din Moliere. Baade min Moder og jeg have megen Fornøjelse af den. Jeg har allerede tæft l’école des maris; l’amour médecin ; le médecin malgré lui ; l’avare, og le malade imaginaire.

Min Moder og Gyllembourg hilse Dig mange Gange; den gamle Kone, Maar, ligeledes, som beklager sig over at der er saa fælt paa Kollegiet, siden Du er reist. Hils Christen fra alle Nachtegals Drenge, og fra

Din hengivne
Ludvig.