Danmarks Breve

BREV TIL: Jens Baggesen FRA: Johan Ludvig Heiberg (1816-08-02)

Til Baggesen.

Gode Herr Justitsraad!

Den hele Dag har jeg ret ønsket at tale med Dem, men . . . . . . . . . . . . . .Sygdom har forhindret mig fra at opsøge Dem i Formiddag; og da jeg veed, at De om Eftermiddagen er vanskelig at træffe, saa vælger jeg i Hast den skriftlige Maade, for at udøse mit Hjerte for Dem, og bevidne Dem min inderligste Harme over den . . . . . . . . . .Afhandling i sidst udkomne Athene, *) som jeg ikke engang har kunnet holde ud at læse til Ende; thi ikke længe har Noget indigneret mig saaledes som at see hin anonyme Skolepog understaae sig til paa en fornem og uforskammet Maade at ville mønstre en geniefuld

Breve fro og til J. L. Heiberg.

4

s. 62 Digters Frembringelser efter sine jammerlige, ved en halv Dags Læsning erhvervede, philosophiske Meninger. Min Bistand kan De naturligviis ikke behøve; men et desto mindre haaber jeg, at denne min oprigtige Tilstaaelse et vil være Dem nkjærkommen, ligesom jeg formoder til det danske Publicums Ære, at samme Forbittrelse over hin æselsagtige Kritik vil høit og lydeligt give sig tilkjende mod dens elendige Skribler.

Kjøbenhavnden 2. August 1816.

Jeg forbliver Deres hengivne
J. L. Heiberg.