Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Ludvig Heiberg FRA: Jakob Peter Mynster (1819-11-16)

Fra I. P. Mynster.
Kjøbenhavn den 16de November 1819.

De er vist overbeviist om, Høistærede, at det vilde have været mig meget behageligt at have kunnet udvirke Dem noget Bidrag til Deres Reise og at det er mig ukiert at maatte mælde Dem, at dette, efter Directionens Formening, som jeg ikke heller kan finde ugrundet, ikke vil kunne skee fra Communitetets Kasse. Fra denne Kasse, som staaer i saa nær Forbindelse med Universitetets, skulde kun Understøttelse tilstaaes saadanne Reisende, om hvilke man kunde formode, at de i sin Tid, under forefaldende Vacancer, kunde behøves til Universitetets Tjeneste. Er man i et enkelt Tilfælde afveget fra dette Princip, da har det ikke været efter mit Votum, og selv da har man havt en mulig Ansættelse, om ikke ved Universitetet, saa ved Sorøe Akademie for Øie. Deres tilkommende s. 66 Ansættelse kan neppe antages at ville blive af denne Beskaffenhed, men snarere, efter Deres Ønske, ved en Legation; og hvor ønskeligt det end er, at talentfulde unge Mænd, om end Deres Bestræbelser ikke nærmere vilde komme Universitetet til Gavn, kunne sættes istand til at foretage Reiser, saa kan dog Universitetet ikke bidrage dertil, ligesaa lidt som til mange andre i sig selv ønskelige Foretagender. Ogsaa er Communitetets Kasse, som ved de lave Kornpriser taber meget i sine Indtægter, ikke istand til at udrede mange Reise-Bidrag. Vel ere adskillige Reisende nu hjemkomne, hvis Understøttelse altsaa kan inddrages, men der er igjen bevilget Understøttelse for lovende unge Mænd, der reise paa Lovkyndigheden, paa hvilken Videnskab i lang Tid Ingen har reist med offentlig Understøttelse.

Min Kone hilser forbindtligst. Frue Brun befinder sig ikke ganske vel, dog formodentlig heller ikke meget ilde. Baggesen reiser paa Onsdag, dog skal han først paa Torsdag spise hos den engelste Minister, og saa videre, efter hans Viis.

Deres hengivne
Mynster.