Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Ludvig Heiberg FRA: Karen Margrete Rahbek (1825-11-09)

Fra Fru Rahbek.
Nov. IX. per. Jul.

Kjære Spanske!

Vil Du være saa god, at bringe Din Moder disse usle Geburtsdags-Foræringer, der ikke vel kunde være mere fordringsfrie, da de kun bestaaer af Seglgarn og simpelt hvidt Papir; og vil Du tillige sige hende, at naar hun i disse Ubetydeligheder blot seer min gode Villie, saa er den vigtigste Deel af min Hensigt dermed opfyldt, og jeg renoncerer da villigen paa den mindre vigtige, den nemlig, at hun — som selv er saa nydelig — ogsaa skulde have faaet et nydeligt Arbeide at see. At opregne Hindringerne for mit Arbeides Nydelighed, vilde trætte Dig og snart og mig selv med, og da jeg dertil desuden i dette Øieblik mangler den fornødne Tid, saa opsættes det til mundtlig Samtale, der vel i pænt Frostveir engang vil finde Sted.

Endnu maae jeg bede Dig anvende lidt af Din megen Kløgt og Vittighed paa at bevise hende, at det idag virkelig er den 9de Novbr. efter gammel s. 106 Stiil; thi derom kunde maaskee iblandt de Lærde blive lidt Strid. Men jeg regner saaledes, at naar der Aaret 1582, da Gregorius den Trettende lod den nye Calender indsøre, maatte afkortes 10 Dage og dette senere blev til 11 Dage, saa er det efter mit Skjønnende høist rimeligt, at det nu er 12 Dage, og i dette sidste Tilfælde er det just den 9. idag, efter gammel Stiil. At jeg forresten ikke rigtig veed, om det er saa, tilstaaer jeg gjerne; overalt veed Du nok, at siden der er blevet saa megen Alvidenhed i Verden, er der langt mindre af sikker Videnhed i nogen eneste Ting; men Thune, eller hvad han hedder, der regjerer over Astronomien — maa vel ialfald kunne sige os det.

Men jeg havde meget mere at sige Dig — og jeg vilde ogsaa saa gjerne have skrevet et Par Ord til Din Moder — naar blot ikke Stine derved blev opholdt fra sin Bhgang, og ifølge deraf kom igjen for sildig hjem, hvilket R. slet ikke kan være tjent med. Jeg maa da nødes til at holde op med mit Smørerie, anbefalende mig til Din, Din Moders, og den fortræffelige Gygge's *) venskabelige Erindring.

Din hengivne
K. M. R.

Rahbek hilser.