Danmarks Breve

BREV TIL: Peter Andreas Heiberg FRA: Johan Ludvig Heiberg (1829-06-20)

Til P. A. Heiberg.
Kjøbenhavn den 20de Juni 1829.

Kjære Fader!

……… Jeg seer af disse Breve, at Du er tilfreds baade med Elverhøi og min Sang, hvilket meget glæder mig. I denne Anledning maa jeg dog meddele Dig en Beregning, som jeg har gjort i denne Tid: Siden Opførelsen af min første Vaudeville i November 1825, er der paa Theatret givet 155 Forestillinger af mine Stykker, hvilket er omtrent det Samme, som om der i henved 7 Maaneder af dette Tidsrum udelukkende var opført af mine Arbeider. Og i denne sidste Saison er der givet 55 Forestillinger af mine Stykker, hvilket udgjør en fjerde Part af alle Forestillinger, da Saisonen har havt 209 Aftener i Alt. Dersom man her, saaledes som i Frankrig, fik visse Procent af Indtægten, saa vilde denne Beregning være endnu interessantere. Dog skylder jeg Sandheden at tilføie, at alle mine Vaudeviller ere blevne mig betalte over Taxten, et Par af dem endogsaa dobbelt, og for Elverhøi har jeg, foruden s. 122 min Betaling, faaet et ikke ubetydeligt Gratial. Men dette Stykke har ogsaa i Vinter indbragt Theater-Kassen en 15,000 Rbdlr. Efter al Sandsynlighed kommer jeg nu til at skrive, foruden det Skuespil jeg har i Arbeide til Kongens Fødselsdag, et andet mindre Skuespil, bestemt at opføres i Anledning af Dronningens og Kronprindsessens Fødselsdag den 28 October ; thi Bournonville, som ventes Hertzil om et Par Maaneder, har nok paataget sig at indrette et Divertissement til denne Fødselsdag, men da dette ikke kan udfylde den hele Aften, saa kommer jeg nok til at tænke paa et Forspil i 1 eller 2 Acter. Paa denne Maade faaer jeg da atter en overmaade travl Tid i Sommer; dog skulde det ikke fortryde mig, naar jeg kun vidste, at disse Arbeider vilde lykkes mig.

Din hengivne Søn,
J. L. Heiberg.