Danmarks Breve

BREV TIL: Peter Andreas Heiberg FRA: Johan Ludvig Heiberg (1830-06-22)

Til P. A. Heiberg.
Kjøbenhavn den 22de Juni 1830.

Kjære Fader!

.... Forresten maa jeg fortælle Dig, at jeg er — efter hans Majestæts eget Valg — bleven ansat ved den ny militaire Højskole, som i denne Tid oprettes her, og for hvilken Bülow er Chef, og Abrahamson Directeur. Jeg skal holde Forelæsninger, det ene Aar over den danske skjønne Litteratur, det andet over skjøn Litteratur i Almindelighed. Jeg kommer til at læse 1 Time om Ugen, og faaer derfor henved 200 Rdlr. i Gage. Til 1ste November skal jeg begynde mit Cursus. Ogsaa Tscherning er ansat ved samme Anstalt, som inspectionshavende Officier. Ved denne Lejlighed har jeg saaet Adskilligt at bestille med Abrahamson, og har, saa at sige, nu først gjort hans egenlige Bekjendtskab. Da jeg formoder, at han meddeler Dig en Oversigt over denne Indretnings hele Organisation, saa vil jeg ikke concurrere med ham heri, saa meget mindre, som jeg endnu ikke har den rette Detail-Kundskab dertil. Hvad som interesserer mig ved denne Ansættelse, er at jeg nu faaer Leilighed til at give mine Anskuelser af Litteraturen, mit æsthetiske og philosophiske System en vis udvortes Vægt og Betydning, og sætte denne imod s. 125 den oehlenschlägerske Slendrian og Vrøvle-Raisonnement. Det Morsomste er, at alle Lærerne skulle, hver i sit Fag, udstede udførlige Programmer, hvori deres hele System er udviklet, og at disse Programmer ville blive lithographerede, og fordeelte rundt omkring, samt udkomme under hans Majestæts allerhøieste Sanction. Denne Omstændighed vil forvolde mange betænkelige Ansigter, til hvilke jeg allerede iforveien glæder mig ............

Din hengivne Søn,
J. L. Heiberg.