Danmarks Breve

BREV TIL: Peter Andreas Heiberg FRA: Johan Ludvig Heiberg (1830-08-17)

Til P. A. Heiberg.
Kjøbenhavn den 17de August 1830.

Kjære Fader!

To Breve har jeg modtaget fra Dig, det første af 19de Juli, det andet af 3die August. Hvor kjærkomment især det sidste var, behøver jeg ikke at sige Dig, thi ved Efterretningen om den i Paris udbrudte Revolution, ved de første modsigende Beretninger, som Aviserne meddeelte angaaende den i Gaderne forefaldne Tumult, kunde jeg ikke andet end i høi Grad være ængstelig for din Tilstand, omendskjøndt jeg trøstede mig ved Tanken om, hvor meget denne Explosion maatte være efter dit Ønske, og i hvilken glad Stemning Du maatte være, naar kun dit Liv og s. 131 din Helbred var udenfor Faren. Vel blev jeg beroliget ved en Efterretning, som Hr. Juveleer Henriques var saa god at meddele mig, men jeg saae dog med Længsel din egenhændige Meddelelse imøde, og denne var da lykkeligviis ganske efter mit Ønske. At Du selv personlig har været i Fare, er interessant, nu da Faren er overstaaet. At Du nu er lykkelig ved Tingenes nye Organisation, var ikke andet end hvad jeg ventede; men det glæder mig inderligt, at læse Bekræstelsen derpaa i dit Brev. Det rygtedes snart i min hele Omgangs-Cirkel og selv hos Fremmede, at jeg havde faaet Brev fra Dig i disse vigtige Dage, og Alle bestormede mig, for at jeg skulde meddele dem Indholdet, hvilket jeg da ogsaa gjorde. For at tilfredsstille de Videbegjærlige, har jeg endog taget mig den Frihed at lade et Uddrag af dit Brev indrykke i den flyvende Post, dog uden at nævne dit Navn, til hvilket Enhver let kan slutte sig. Jeg haaber, at Dn ikke har noget derimod. En Postdag senere bragte Dr. Larpent mig fornyet Efterretning om dit Velbefindende. Frøken Matthiesen har skrevet ham til, at hun og hendes Familie have spiist med Dig i Café anglais, og hun forsikkrer, at den nye Revolution har gjort Dig 20 Aar yngre. Gid dit Ønske maa gaae i Opfyldelse, at Du maa leve mange Aar endnu, for at see dens heldige Frugter; thi ihvad Form den nye Organisation end vil antage, ihvad s. 132 for Intriguer der end ville opstaae, ihvad for slette Lidenskaber der endog ville gjøre sig gjældende, saa kan det dog aldrig feile, at det Nye vil blive langt trøsteligere end det Gamle, thi ved denne Revolution har Civilisationen gjort et uhyre Skridt fremad, ikke blot i Frankrig, men i Verden. Jeg vilde ønske, at Du kunde see den Enthusiasme, som denne store Begivenhed har opvakt her i Landet, hvor vi dog ere saa langt fra Centrum, og hvor Indflydelsen af andre Landes Omvæltninger dog kun i ringere Grad kan spores. Vort Athenæum har faaet Udseende af en politisk Børs. Ved Hjelp af den her florerende Dampskibs-Fart faae vi næsten daglig nye Poster. For nu at tilfredsstille den store Mængde af Læsende i Athenæum, læses Aviserne op for Forsamlingen, saasnart de ankomme, og derpaa gjøres Uddrag af dem, som opslaaes paa Væggene. Da den Efterretning oplæstes, at Ex-Kongen havde til allersidst befalet Ophævelsen af den polytechniske Skole, opstod en almindelig Latter og Acclamation. Den preussiske Minister, der, som de fleste Diplomater, er Medlem af Selskabet, skal have klaget over dets alt for stærkt prononcerede liberale Sindelag. Som begribeligt, nytter denne Klage ham til intet. Jeg har begyndt at meddele i den flyvende Post en Række af „Breve til en Politicus paa Landet," skrevne af Dr. David. I disse Breve fremstilles de nyeste Avis-Efterretninger s. 133 under Formen af et liberaltsindet Raisonnement. Med alt det er det tvivlsomt, om det ikke vil blive mig forbudt, at give politiske Betragtninger i mit Blad, eftersom det ikke har Privilegium paa at være politisk; hidindtil er det ikke skeet, og imidlertid bliver jeg ved.

Din Taksigelse til Dr. Møhl har jeg bragt ham, og den syntes meget at fornøie ham. Han er en af vore ivrigste Politici, thi han forsikkrer, at han i sit hele Liv ikke har været saa glad som ved disse nyeste Begivenheder. Han og Enhver kan ogsaa have Grund dertil ………

Din hengivne Søn,
J. L. Heiberg.