Danmarks Breve

BREV TIL: Peter Andreas Heiberg FRA: Johan Ludvig Heiberg (1831-03-29)

Til P. A. Heiberg.
Kjøbenhavn den 29de Marts 1831.

Kjære Fader!

Den vigtigste Begivenhed her i Landet er Dig allerede bekjendt, nemlig Kongens Proclamation angaaende Provindsialstænder, hvilket meget har enthusiasmeret de høiere, det vil sige: de dannede Stænder, mellem hvilke der dog sindes et Parti, som mener, at denne Forholdsregel ikke er tilstrækkelig, og derimod ønsker en fra første Færd mere demokratisk Forfatning, hvorimod de Moderate mene, at det er bedre, at gaae gradviis tilværks. De udannede Classer og Pøbelen synes ikke at tage nogen Deel deri; de forstaae ikke hvad det vil sige; og Hof-Cirkelen er, maaskee af samme Grund, ligesaalidt enthusiastisk derfor. Men Studenterne bragte Kongen et Hurra, saasnart Bekjendtgjørelsen var kommen, og Byen blev, efter et Par Afteners gradvise Fremgang, endelig nogenlunde fuldstændigt illumineret. En Mængde Skrifter, s. 137 saavel af det moderate, som af det mere democratiske Parti ere komne for Lyset, og der kommer daglig flere. Til det moderate Parties Skrifter hører et af Prof. David, til det andet Parties hører et af Capitain Tscherning. Maanedsskriftet for Litteratur har ogsaa taget Deel i Striden, og hører ganske til den moderate Side. Alle disse Smaaskrifter og mange andre vente paa en Leilighed for at komme Dig tilhænde ......

Din stedse hengivne Søn,
J. L. Heiberg.