Danmarks Breve

BREV TIL: Peter Andreas Heiberg FRA: Johan Ludvig Heiberg (1831-06-21)

Til P. A. Heiberg.
Kjøbenhavn den 21de Juni 1831.

Kjære Fader!

At Bogen er særdeles moersom og underholdende *) at læse, er ikke blot min, men den almindelige Mening. …………………Den behager ved Læsningen saa meget mere, som vi have Rahbeks Erindringer i frisk Minde, hvilke dog, uagtet deres øvrige Fortjenester, have noget Trættende derved, at s. 138 Forfatteren idelig er ligesom frygtsom for at sige sin Mening reent ud, og kun sjeldent tør nævne noget Navn reent ud af Posen, hvorimod Du stedse taler uden al Forbeholdenhed, og fremstiller enhver Gjenstand kort, tydeligt og uden Omsvøb. Det Eneste, som man i Almindelighed har imod Bogen, er Feiltagelsen med Ørsted, thi uagtet den er bleven rettet, *) saa finder man, at dette endnu ikke er Nok, men at Du hellere burde have ladet det hele Ark omtrykke, hvilket jeg ogsaa meget vilde have ønsket, thi denne ene Feiltagelse gjør, at man saa let slutter fra den til Muligheden af andre, og dette kunde betage Bogen en Deel af dens Troværdighed. Derimod har man i det Hele Lidet eller Intet at indvende mod de satiriske Pile, der ramme Hr. v. Koss, Brøndsted, Oehlenschläger og flere. Især hvad den første angaaer, da finde Alle Din Dadel vel grundet, endogsaa ved Hoffet, hvorom jeg er bleven overbeviist. Journaler og Blade have endnu ikke talt ret meget om Bogen, formodentlig fordi de ikke ret vide, i hvilken Tone de skulle tale. Hvis der udkommer nogen mærkelig Anmeldelse, da skal jeg sende Dig den ………..

Din hengivne Søn
J. L. Heiberg.