Danmarks Breve

BREV TIL: Peter Andreas Heiberg FRA: Johan Ludvig Heiberg (1831-08-02)

Til P. A. Heiberg.
Frederikssund den 2den August 1831.

Kjære Fader!

Du vil vist undre Dig, ved at see dette Brev dateret ikke fra Kjøbenhavn, men fra Frederikssund, en maadelig Flekke, som ligger ved Overfarten til Jægerspriis. Men inden jeg forlod Kjøbenhavn, havde jeg saa meget at bestille, at jeg ikke fik Tid til at skrive Dig til, for at lade Dig vide, at jeg om saa Dage agtede at holde Bryllup med Jomfru Pätges, en ung, høisk talentfuld Skuespillerinde, som nu i meer end et Aar har været i Huset hos min Moder. Dersom Du kjendte hende, ikke blot som Kunstnerinde, men som Menneske, vilde Du udentvivl ganske bifalde mit Valg. At jeg ikke tidligere har underrettet Dig om min Plan, kommer deraf, at jeg, der er en Hader af Forlovelser, (thi Du veed selv, hvorledes jeg har railleret med dem i „de Uadskillelige",) virkelig ikke har været forlovet med hende, inert directe har skredet til Ægteskab. Vel har jeg i nogen Tid været enig med hende derom, men intet Menneske, ei engang min Moder, har vidst det. Først for omtrent 8 Dage siden har jeg betroet hende det, men saavel hun, som de faa Vedkommende, hvilke Loven udfordrer, saasom Præster, Forlovere o. s. v. ere alle s. 140 blevne anmodede om, at holde Sagen hemmelig, saaledes at jeg med Sandhed kan sige, at der ingen Forlovelse har fundet Sted. For 8 Dage siden skulde jeg have underrettet Dig derom, hvis jeg ikke, som sagt, havde havt saa mange Formaliteter at bringe i Orden, netop formedelst den hurtige Beslutnings ligesaa hurtige Udførelse, at jeg ikke fik Tid til at skrive noget Brev. Det er muligt, at Du kan have hørt Sagen omtales, inden Du modtager dette Brev, men i saa Fald er det kun et løst Rygte, som ofte har været udbredt tilforn, og som muligviis nu kan være blevet fornyet; thi jeg selv har endnu ikke meddeelt nogen faire part, og har ikke kunnet gjøre det, eftersom jeg ingen Bekjendt har seet siden Vielsen, der fandt Sted i Forgaars i Slangerup Kirke, 4½ Miil fra Kjøbenhavn, hos min gamle Lærer, Præsten Hansen, fra hvem jeg skal hilse Dig, og ingen var tilstede ved Brylluppet, ei engang min Moder eller min Kones Forældre. Efter Vielsen reiste vi herhen, for at opholde os her og paa Jægerspriis et Par Dage; og det er nu med første herfra afgaaende Post, at jeg skriver Dig disse Linier til ...........

Din hengivne Søn,
J. L. Heiberg.