Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Ludvig Heiberg FRA: Jakob Peter Mynster (1843-01-04)

Den 4de Januar 1843.

Høiædle og Velbaarne

Hr. Professor Heiberg, R. af Dbr.

Ved at nødsages til at lade den kun lidet betydende Tale, hvoraf jeg herved tillader mig at oversende et Exemplar *) , gaae ud i Verden, kom jeg i Tanke om en anden Tale **) , som jeg for nogle Aar siden har holdt i en beslægtet Anledning og af beslægtet Indhold, og som paa en Maade fuldstændiggør hiin. Ved at gjennemlæse den forekom det mig, at dens Indhold ikke var ganske upassende for „Intelligensbladene“, og dersom De, høistærede Hr. Professor! skulde være enig heri, kunde man maaskee ved Leilighed forsøge paa, om den, trykt, vil tage sig noget mindre keedsommelig ud, end jeg tilstaaer at den nu forekommer mig ved at see den i mit maadelige Haandskrift. — Saafremt den optages, underkaster den sig naturligviis alle orthographiske og andre Krav, som gielde for det ærede Selskab, hvori den indlemmes.

s. 174 Jeg benytter denne Anledning for at bringe min oprigtige og hjertelige Tak for det sidste Hefte af Intelligensbladene *) . Det er upaatvivlelig det Vigtigste, eller rettere det eneste Vigtige, der hidtil er skrevet i denne vigtige Sag; det befatter sig ikke med personlige Kievlerier, men gaaer med ligesaa stærke som ziirlige og anstændige Vaaben løs paa Sagens egentlige Middelpunkt, og det glæder mig, at denne Artikel ogsaa, saavidt jeg har fornummet, har fundet almindelig Anerkiendelse.

ærbødigst og hengivnest
Mynster.