Danmarks Breve

BREV TIL: Johanne Luise Heiberg FRA: Johan Ludvig Heiberg (1855-07-16)

Til Johanne Luise Heiberg.
Fredag Formiddag, 16 Juli 1855.

Min kjæreste Hanne! Efter igaar, temmelig sil¬digt at have modtaget et Brev fra Dig, som jeg just nu vilde sætte mig til at besvare, overraskes jeg alle-rede ved et nyt, skrevet før din Afreise til Franzensbad . . . . . . . . . . Jeg var igaar beskjæftiget med mit Svar til Berlings Tidende, som jeg først fik fær¬digt sildigt ud paa Aftenen. Jeg var da træt og ikke opsat til at strive igaar Aftes. Tag altsaa tiltakke med disse faa Linier. Til Erstatning vedlægger jeg den berlingske Artikel i Bladet, og allerede af den Grund skriver jeg idag paa mindre Papir, for ikke at gjøre Convolnten for tyk, thi jeg vedlægger ogsaa, som Du seer, Forglemmigeier og Rosenblade, hvilken Sammensætning du fandt Behag i for et Aar siden. Denne Gang have disse Blade dog en større Be-tydning, thi det er de første Forglemmigeier i Haven s. 194 og Bladene ere af den første Rose. Efter et Par Dages Regn stod nemlig Haven iforgaars fuld af Forglemmigeier og den første Rose var næsten ud¬sprungen. Næste Morgen, inden jeg var staaet op, saae Caroline den og klippede den af tilligemed et Par andre mindre udsprungne, og overraskede mig med at bringe mig den første, hvilket dog just ikke var efter mit Øuske, da jeg hellere selv havde klippet den af. Nu staaer den i et Glas Vand, og jeg tager et Par Blade fra den. I hvad Tilstand den lille Green af en Forglemmigei er kommen i din Haand, kan jeg ikke vide, men for Øieblikket har den med sine Knopper en ganske ualmindelig Form, idet den ligner et Spænde eller en langagtig Broche.

Farvel, min kjæreste Veninde! Jeg tænker daglig paa Dig, og ønsker Dig til Lykke med din Cour, din Reise og din Hjemkomst.

Din J. L. Heiberg.