Danmarks Breve

BREV TIL: Peder Hansen FRA: Johan Ludvig Heiberg (1856-07-28)

Til Hansen.
Kjøbenhavn, 28 Juli 1856.

Kjære Hansen!

Det havde været min Kones og min Hensigt at komme til Slangerup i disse Dage, for at takke Dig for den venlige Deeltagelse, Du viste ved at komme herind og ledsage min Moder til hendes sidste Hvile¬sted. Men tusinde Forhindringer ere komne iveien, og idag gaae vi ombord paa Dampskibet til Stettin for at gjøre en lille Reise i Tydskland i et Par Maaneder.

Men ogsaa i en glædeligere Anledning vilde vi været til Slangerup, dersom vi kunde have opsat vor Reise i nogle Dage. Paa Torsdag er det 25 Aar siden Du viede min Kone og mig i Slangerup Kirke. Hvor gjerne havde vi ikke tolket Dig vore Følelser s. 198 i denne Anledning! Nu maae foreløbigen disse skriftlige Ord være vor Tolk, og bede Dig om venligst at modtage en rigtignok høist ubetydelig, men hjer¬telig velmeent Erindring om Dagen, som vil blive Dig tilstillet med Posten, og være i Dine Hænder paa Torsdag, dersom Afsenderen holder Ord, hvad jeg sikkert venter ......

Paa Torsdag ere vi sandsynligviis i Berlin, og skulle, idet vi i al Stilhed helligholde Dagen, visselig erindre Dig, min gamle, kjære Ven og Lærer, og al den Godhed, som for 25 Aar siden vistes os af Dig, Din Kone og Familie, hvilke vi bede Dig formelde vor venligste Hilsen.

At komme til Slangerup, om ikke just til Dit Embeds-Jubilæum, saa dog i Anledning af samme, er endnu bestandig vor Plan, som vi haabe at rea¬lisere efter vor Hjemkomst.

Din inderligt hengivne
og taknemmelige
J. L. Heiberg.

Hr. Pastor P. Hansen i Slangerup.