Danmarks Breve

BREV TIL: Henrik Hertz FRA: Johan Ludvig Heiberg (1859-01-07)

Til H. Hertz.

Og, nu til Slutning en Undskyldning, fordi jeg atter sender Dem et Brev, som vil gjøre et ubehageligt s. 208 Indtryk ved sit blaa Blæk. Men tillige en Forklaring, hvorfor jeg bruger det. Fordi det er velgjørende for Øiet, eller hvad man kan kalde øienbesparende. Kun maa det ikke skrives med en ny Pen, der giver for lidt Blæk. Forsøg, især ved Lys om Aftenen, at holde en Side af dette Brev sammen med Noget af Deres egen Skrift, og siig upartisk, hvilken af Delene der er lettest at læse og mindst anstrængende for Øinene. Efter i mange Tider at have søgt forgjæves efter virkelig sort Blæk, har jeg bestemt mig for dette, fordi det er sortere end det sorte. Dette er ikke nogen Modsigelse, thi virkelig sort Blæk, som sagtens vilde være det bedste, existerer ikke. Det har altid en Nuance af en anden Farve, især af den brune. Deres er snarest graat. Men ingen Nuance, naar en sådan dog ikke kan undværes, er saa god som den dybe blaa, fordi Blaat er den mørkeste Farve, og den mindst anstrengende for Øiet. Det reneste sorte Blæk, jeg har truffet, og som jeg derfor ogsaa brugte i flere Aar, er Arnolds Japan Ink, men det glindser og skimler. Det, jeg nu har flaaet mig til Ro ved, er ogsaa engelsk, og har den for mig nødvendige Egenskab, som jeg ikke har fundet ved nogen anden Sort, undtagen Arnolds, at det strax har sin naturlige Farve, og ikke behøver at ligge nogle Timer efter Skriften, for at blive sort. — Saaledes hænger Dette sammen. Jeg raader Dem s. 209 til at følge Exemplet; Deres Øine ville takke mig for Raadet.

12*

7. Januar 1859.

Deres hengivne
J. L. Heiberg.