Danmarks Breve

BREV TIL: Marie Nicoline Hansen FRA: Johan Ludvig Heiberg (1859-03-24)

Til Fru Consistorialraadinde Hansen.

Høistærede Frue!

Det var mig en sørgelig Overraskelse, da jeg igaar læste Deres Bekjendtgjørelse i den Berlingske Tidende *) . Jeg var med saa mange Baand, saavel Taknemmelig-hedens som Høiagtelsens, knyttet til den Afdøde, at jeg maatte gribes af den sørgelige Efterretning, thi om den end, i Betragtning af hans høie Alder, forsaavidt ikke kunde være uventet, havde jeg dog saa nylig, ved den skjønne Fest **) , som jeg for henved to År siden havde den Glæde at bivåne, modtaget et sådant Indtryk af ham, at jeg virkelig ikke var for¬beredt paa allerede at erfare hans Bortgang fra dette Liv. Jeg beder Dem, høistærede Frue, og Deres nærmeste elskværdige Omgivelse at modtage Forsikkring om min Kones og min oprigtige og hjertelige Deeltagelse i Deres Sorg.

Naar jeg paa Mandag ikke indfinder mig ved Sørgehøitiden, vil De deri ikke see nogen Mangel paa Deeltagelse. Forkjølelse og anden Upasselighed have alt i nogen Tid nødsaget mig til for det meste at holde mig inde, og jeg tør derfor paa denne s. 214 Aarstid ikke udsætte mig for Følgerne af en Reise paa flere Miil. Men i Tanken vil jeg være nær¬værende, og jeg tør sige, at ikke Mange af de Til¬stedeværende ville ledsage den Afdøde med stere og kjærere Erindringer end jeg, skjøndt Fraværende.

Kjøbenhavn, 24 Marts 1859.

Deres med Høiagtelse
ærbødigst hengivne
J. L. Heiberg.

S. T.

Fru Consistorialraadinde Hansen.