Danmarks Breve

Af et Brev fra fru Gyllembourg ...

s. 1

Af et Brev fra fru Gyllembourg

til

P. A Heiberg,

dat. 18. November 1805.

Breve til og fra J. L. Heiberg.

1

s. 2

s. 3 . . . . Desuden er han *) af de Charakterer, som med Vold-somhed griber en Følelse eller Mening og hænger ved den. Middelveien er Noget, han ikke kjender. Ingen af dem, der ere daglig om ham, drømmer om den alvorlige Charakteer, der udvikler sig i denne tilsyneladende flygtige og ubetydelige Dreng. Den eneste, der maaskee virkelig seer ham, som han er, skulde være hans i enhver Henseende respektable Lærer Hansen. Jeg vilde ønske, jeg kunde beskrive Dem Ludvig, thi han maa være Dem næsten ubekjendt. Han har det største Hang til Sværmerie, til Alvorlighed og Flygtigheb tillige, han røber allerede de heftigste Passioner, han kan skjule sig, han kan tie. Han finder ingen stor Fornøielse i at lege med andre Børn, han udvælger sig ingen Fortrolig s. 4 mellem disse, hans Yndlings-Læsning er Tragedier, den romerske Historie og i det Hele Poesie. Han er overalt meget partisk, bedømmer i Almindelighed alle Mennesker og Ting efter de Begreber, han af denne Læsning indsuger, og efter sit naturlige Hang til Sværmerie, til alt Romantisk og Poetisk. Han forener Barnagtighed, som om han var 6 Aar, med en Tænkekraft og Ideer, der ere mere end 10 Aar for gamle for ham. Han er forøvrigt blot lidt svag undertiden. Naar nu et saadant Menneske skulde blive sat i den sørgelige Nødvendighed at vælge mellem Fader og Moder, hvad vil saa skee? Han hænger sig da ganske ved den ene og tilsidesæ tter da maaskee endog sine Pligter mod den anden ..........

1*

Hans Moder er hans eneste Fortrolige, hans eneste Veninde, for hvem han Intet skjuler, end ikke sine smaa Daarligheder .........................

Han elsker mig med en sværmerisk, enthousiastisk Kj ærlighed, han sørger over hver Dag, han ikke faaer mig at see. Den mindste Uhøflighed mod mig er en Forbrydelse, han i hele Aar kan gjemme i sin Erindring ....................

s. 5

I.

(1806. 1807. 1810.)

s. 6

1. J. L. Heiberg til Hansen 9. Dec. 1806 7.

2. J. L. Heiberg til Hansen 10. Marts 1807 10.

3. J. L. Heiberg til Hansen 3. Marts 1810 11.