Danmarks Breve

Frederik V. Hegel - Et mindeskrift (2. bind)

Brevudgiver:
Laurits Christian Nielsen, 1871-1930
Udgivelsessted:
KØbenhavn

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Bjørnson, Bjørnstjerne; (1860)
1860 — (udateret; Kjbh. ). Kjere Hegel ! Jeg har begaaet en frygtelig Fadæse med at sende Theaterdirektionen (den kgl.) »Halte-Hulda«, d. v. s. bebudet den i Brev uden at vedlægge noget Exemplar! Da jeg ligger midt oppe i Rejsekommercen, vil De tjene mig me

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Bjørnson, Bjørnstjerne; (1861-09-05)
Ariccia 5te Sptbr. 1861 Kjere Hegel ! Af Hviid hører jeg, at De helst til Jul vil have en Digtsamling. Den skal De faa. Her i Rom har jeg arbejdet flere Digte, skjønt min Tid hovedsagelig har været ofret andre Tankegjenstande. Men i Se

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Bjørnson, Bjørnstjerne; (1863-12-31)
Nytaarsdag 1863 . Glædeligt Nytaar! og Tak for al Deres Godhed mod mig i det gamle, — og nu især for Deres sidste behagelige Overraskelse: de smukke Nytaarsgaver til mig! Dennegang har jeg et vigtigt Anliggende at afhandle med Dem, som jeg maaske for længe har

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Bjørnson, Bjørnstjerne; (1863-04-04)
Sønderborg den 4de April 1863 Kjere Hegel ! Den tredie Paaskedags Aften kommer jeg til Kjøbenhavn. Den næste Dag vil jeg forsøge at være hos Dem og takke Dem for den megen Godhed, som De har vist mig i min Udlændigheds Tid, hvori jeg o

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Bjørnson, Bjørnstjerne; (1863-08-20)
Bergen den 20de Aug. 63 Kjere Hegel , naar jeg faar Brev fra Dem, har jeg en Følelse, som om Dampskibet netop naaede Kronborg og jeg stod i Stavnen og tog mine første Gjensyn over det dejlige Land. Jeg har Danmarkslængsel den hele Tid jeg er i N

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Bjørnson, Bjørnstjerne; (1863-10-05)
Søgne den 5te Oktober 1863 Kjere Hegel , 10 — siger og skriver ti — Gange har jeg ladet mig fotografere for Deres Skyld! Jeg vilde hellere ti Gange lade mig banke. Nu var der saadant Regnvejr i Bergen og en saa uforskammet Vedholdenhed deri, at

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Bjørnson, Bjørnstjerne; (1863-11-02)
Kristiania 2den Nov. 1863 . Kjere Hegel ! Deres Breve, Deres Forekommenhed, Deres Hengivenhed rører mig bestandig, saa jeg er bevæget længe efter jeg har faaet et nyt Bud fra Dem. Og det gaar min Kone som mig! Gud velsigne Dem for Alt! Og saa har disse Breve en mærkeli

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Bjørnson, Bjørnstjerne; (1863-12-12)
Kristiania, Akersgaden 1. 12, 12, 63 . Kjere Hegel ! — Først maa jeg takke for Deres kyndige Raad i Tønsbergs Anliggender! De skulle blive fulgte. — Dernæst maa jeg fortælle Dem, at mine Forelæsninger have indbragt 700 Spd. Netto! Havde Lokalet været større, kunde jeg have havt

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Bjørnson, Bjørnstjerne; (1864-01-12)
12te Jan 1864 . Hr. Cancelliraad Hegel ! Jeg føler Trang til at takke Dem for det gamle Aar! Tak for Deres Godhed, Deres venlige Ord, Deres Hjælp og Deres Opmuntring! Tak for det Allersidste: Deres smukke Foræringer til min Kone og min Dreng. Hils Deres Familie et glæd

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Bjørnson, Bjørnstjerne; (1864-04-21)
Akersgaden 1, Xania , 21. Ap. 1864 . Kjere Hegel . — Tabet af Dybbøl, skjønt forudseet gjennem Uger, kom saa smerteligt nedslaaende for os, som endnu ikke ere med, saa ydmygende, at jeg neppe kjendte Byen igjen. Den Dag vi ventede nøjere Efterretning, foregik Pries Siemonsens H

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Bjørnson, Bjørnstjerne; (1864-10-16)
Christiania , den 16 Oct. 1864 . Kjere Hegel , jeg maa altid, naar jeg skriver, først takke Dem for en eller anden Overraskelse, saaledes nu for de to tilsendte Hefter af Allen (et ypperligt Værk, som det lader) og af Müllers Smaaskrifter. Jeg maa takke Dem for den bestandige E

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Bjørnson, Bjørnstjerne; (1864-11-15)
15te Nov 1864 . Kjere Hegel ! Det er i Dag den 15de November; idag er Bjørn 5 Aar, idag min lille Ejnar 4 Maaneder, — og idag slutter jeg Maria Stuart af Skotland, og jeg beder for alle disse mine Kjere. I Dag modtog jeg ogsaa Deres Brev med de 200 Spd. i, —

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Bjørnson, Bjørnstjerne; (1866-02-09)
9. Febr. 66 . Kjere Hegel ! Jeg har mindst begyndt to Breve til Dem, som jeg ikke har ført videre. Det er med Dem som med mine Forældre, jeg skriver sjeldent til Eder, fordi Eder har jeg som noget Vist og Tilforladeligt, det andet kommer paa en eller anden Maade ind un

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Bjørnson, Bjørnstjerne; (1866-02-13)
23de Feb. 66 . Nej, tusinde Tak, kjere Hegel , jeg trænger ingen Penge; men den stakkels J. . . , som sulter, har jeg sendt en Anvisning paa Dem, stor 10 Spcd., som jeg haaber, De honorerer. Jeg jubler over ikke at skylde Dem mere! Dette afbetaler min næste Bog — og ka

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Bjørnson, Bjørnstjerne; (1866-07-11)
Vårby den 11te Juli 66 Adresse — Stockholm, Direktør Stjernström det dramatiska Theatern. Kjere Hegel , jeg arbejder nu paa en Fortælling, som i September begynder at udkomme i »Folkebladet«, der kun naar den Klasse, som ellers ikke læser mig. Til J

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Bjørnson, Bjørnstjerne; (1868-07-06)
Kristiania den 6. Juli 68 . Kjere Hegel ! Min »Fallit«, Skuespil i tre (lange) Akter bliver færdig, til jeg begynder med Theatret, hvis jeg begynder med Theatret. Jeg har gjort stride Betingelser; thi jeg vil ikke tabe i Indtægt ved at have Theatret, men vinde, og jeg

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Bjørnson, Bjørnstjerne; (1868-09-06)
den 6te September 68 . Kjere Ven! Deres Godhed, naar vi er hos Dem, Deres Breve, naar vi er fra Dem, glæder os og knytter os sammen! De er et kjerligt, til det yderste hensynsfuldt Menneske, og os har De forstaaet og os har De udvalgt Dem til at hygge og glæde fremfor d

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Bjørnson, Bjørnstjerne; (1868-07-28)
Det stjaalne, men igjenfundne Brev No. 1. 28. Juli 68 . Kjere Hegel , kan det være muligt, at Lobedanz har sat paa »Fiskerjenten«, at den er oversat af mig med Hjælp af ham? Jeg mener Fanden rider Mennesket, eller det Hele er ikke sandt; Bogen selv har

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Bjørnson, Bjørnstjerne; (1868-09-26)
Den 25. September 68 . Kjere trofaste Hegel ! Fru Geelmuyden i Bergen vil ikke slippe »Arne«; men næste Aar i Slutten af August er Fordringen forfalden, Bogen fri; hun vil heller ikke indrømme det; men derom maa i hvert Fald procederes. Altsaa i Slutten af næ

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Bjørnson, Bjørnstjerne; (1869-01-16)
den 16de Januar 1869 Kjere Hegel , Tak for det gamle Aar, Tak atter og atter! Jeg har intet at mælde Dem uden denne vor inderlige Tak, her er Alt vel og mine Bestemmelser de gamle. Jeg vil haabe, at De og Deres elskelige Søn ha

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Bjørnson, Bjørnstjerne; (1869-02-25)
Den 25. Febr. 69 . Kjere Hegel , jeg maa bede Dem sige uopholdelig til alle danske Boghandlere, at de ingen Reqvisitioner gjør af »Arne«, men venter til Deres »Arne« kommer ud i August, da løber nemlig Fristen ud. Kjere, sig dem ogsaa, at Dags Dato staar et »Cirkulære

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Bjørnson, Bjørnstjerne; (1870-05-20)
20de Apr. 70 . Kjere Hegel , jeg har nu i længere tid ikke kunnet se på Arnljot. Imorgen tager jeg fat. Tryk den stort og grejt; den går tungt og må læses langsomt; hertil kænner jeg intet annet middel end at trykke stort. Hvad siger De hertil? Tak, innerlig

BREV TIL: Bjørnson, Bjørnstjerne; FRA: Hegel, Frederik Vilhelm; (1870-04-30)
Hegel svarer paa Bjørnsons Brev: 30/4 70 Kjære Hr. Bjørnson ! I Tankerne ser jeg det smukke Hus med sin skjønne Beliggenhed, hvorom De skriver, og af Hjertet ønsker jeg at kunne være Dem behjelpelig med at blive dets lykkelige Ejer. Men s

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Bjørnson, Bjørnstjerne; (1870-05-03)
3 Maj 70 . Min faderlige formynder, Deres siste brev gæmmer jeg som en reliquie, således har endnu intet menneske taget sig af mig eller inladt sig på at forstå, hvad de kalte grillerne hos mig, men som er digtningen dybest inne i mig. Jeg skal aldrig glemme Dem, hvor t

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Bjørnson, Bjørnstjerne; (1870-05-13)
13 maj 70 . Kære Hegel , kære ven, dette er mig det vigtigste brev, som vort i mange henseender for mig så uvurderlige forhold har affødt og vel nogensinde kommer til at afføde. Da jeg næsten var færdig med hus-handelen, mælder man mig, at General-konsul Mech

BREV TIL: Bjørnson, Bjørnstjerne; FRA: Hegel, Frederik Vilhelm; (1870-05-17)
17/5 1870 . Kjære Hr. Bjørnson . Saa var det da godt, at De ikke slog til strax med Huskjøbet, men betænkte Dem og ventede; derved vandt De at faae et Sted, som baade tilfredsstiller Dem og Deres Hustru, der jo havde Betænkeligheder ved det Hus, De først saae paa. — De

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Bjørnson, Bjørnstjerne; (1870-12-27)
( Kristiania ) den 27de dec. 70 Kære Hegel , jeg kan ikke ændre min ortografi. Man skrev for 70 år siden kand, dend, og blot ti år efter os vil man le over, at vi skrev »finde«, og så længe gik i de tyske spor midt i vor nationale opvækkelse (finde ═ finden). På s

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Bjørnson, Bjørnstjerne; (1871-02-11)
11 fbr. 71 Kære Hegel , tak for regnskabet, det glædede mig. Kong Sverre må ud af boghandelen i nærværende skikkelse. Jeg skal gøre den om ved lejlighed. »De nygifte« er nu færdige; de kommer måske med samme post som dette, det beror på, hvad dag

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Bjørnson, Bjørnstjerne; (1872-05-30)
30 maj 72 . Kære Hegel , nu skriver jeg en opera-tekst for Grieg; straks jeg slutter hermed (om nogle dager) korrigerer jeg Arne og skikker den. Dermed begynner vi. Jeg er fullkommen enig med Dem deri, at for bønderne må den gamle ortografi beholdes. Den ny gør ellers

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Bjørnson, Bjørnstjerne; (1872-08-07)
7de august 1872 . Kære Hegel , jeg har nu besluttet mig til at trykke Sigurd Jorsalfar og at udgive den, straks jeg har kontrakten med det kgl. svenske teater underskrevet, og derom har jeg nu henvendt mig til vedkommende. Bare der nu ikke i denne kontrakt står noget o

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Bjørnson, Bjørnstjerne; (1873-02-18)
18’ fbr. 73 . Kære, kære Hegel , trods Deres venlighed mod mig, finner jeg det at være forfatter i Norden, hvad inkomst angår, direkte af arbejdet, at stå under hvilketsomhelst håndværk. For Brudeslåtten (3000 ekspl.) ikke mere æn jeg tjener på én kvæld ved at fortælle den, er l

BREV TIL: Bjørnson, Bjørnstjerne; FRA: Hegel, Frederik Vilhelm; (1873-02-21)
21/2 73 Kjære Hr. Bjørnson . Jeg paaskjønner i højeste Grad den Venlighed og den Tillid, De altid og ved enhver Lejlighed viser mig, og hvortil jeg haaber, at jeg aldrig skal gjøre mig uværdig. I Deres Brev af 18. d. er det første Gang at De, rigt

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Bjørnson, Bjørnstjerne; (1873-02)
Stockholm sist i febr. 73 . Kære ven, De må ikke misforstå mig så, at jeg mener, De ikke giver mig nok honorar! Tværtom! — Nej, det er forholdene jeg klager over. Jeg ved godt, at jeg er den bedst behandlede af alle hos Dem, og at De mod mig har været ejegod. — Men forholdene e

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Bjørnson, Bjørnstjerne; (1873-04-15)
Kristiania , 15de apr. 73 . Kære Hegel , ja, vil De nu sende mig de to tusen spd., så har jeg ingen obligationer mer i gården, kan mælde denne ud af brandkassen, og in i en annen forsikrings-anstalt, hvor rænten ikke højnes, fordi en af vore træ-byer brænder op.

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Bjørnson, Bjørnstjerne; (1873-07-22)
Tirsdag den 22 juli 73 . Kære, kære ven, tryk væk! Gud ved, hvorfor du spør mig; husk bare på, at brude-slåtten skal have de rettelser, du ser i siste udgave; — en overstrægning i »Jernbanen og kirkegården« sender jeg hernæst. — Tak for dit besøg, skønt det va

BREV TIL: Bjørnson, Bjørnstjerne; FRA: Hegel, Frederik Vilhelm; (1873-10-26)
26/10 73 . Kjære Bjørnson . For Dine to kjærkomne Skrivelser fra Wien og fra Schwaz sender jeg Dig herved min hjerteligste Tak. Alle Dine sande Venner ere inderlig glade over, at Du bestemte Dig til at forlade Norge paa længere Tid. Gud give nu Fremtiden maa blive rig

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Bjørnson, Bjørnstjerne; (1873)
17 Borgo S. S. Apostoli, 17 casa Nardini, Firentse 1873 . Min kære ven, tak for dit brev og for hvad du har besørget! At Ibsens store arbejde gør stor lykke, glæder mig meget, fordi det sætter den samtidige tænkning i Norden i bevægelse, og fordi det øger vort folks hæ

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Bjørnson, Bjørnstjerne; (1873-12-26)
Firenze, Borgo S. S. Apostoli 17 , den 26 de dec. 73 . Mm kære, kære ven, jeg må ikke lade det gamle år gå ned uden at have takket dig for det, og især for at dit gode, lyse åsyn faldt således på mig i mit hjæm, at jeg derved fik mod til at gøre denne tur, som vistnok i

BREV TIL: Bjørnson, Bjørnstjerne; FRA: Hegel, Frederik Vilhelm; (1874-01-06)
6/1 74 . Kjære Ven! For Dit sidste venlige Brev takker jeg ret hjerteligt. Det er mig en stor Glæde deraf at see, at I alle ere raske og befinde Eder vel. Hvad derimod Dine Fremtidsplaner angaaer, da veed jeg virkelig ikke, om jeg paa Dine Vegne skal være glad eller bed

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Bjørnson, Bjørnstjerne; (1874-01-12)
Firenze, Borgo S. S. Apostoli , 12 jan. 1874 . Kære ven! Tak for dit brev og for Jungersens bog. — Jeg har ikke brugt så mange pænger, som det ser ud til; ti det var forudbetaling for huslejen her, som er meget dyr, og så har jeg lånt en mand 100 Spd. til februar. Ellers bruger v

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Bjørnson, Bjørnstjerne; (1874-02-14)
Roma, via di San Basilio, 75 4 piano , — ( 14’ fbr. 74 ) Kære, kære ven! For otte dager siden blev jeg færdig med afskriften af mit stykke. Jeg måtte tage nogle dager ferie, før jeg med friskt sind kunde gøre et gænnemsyn. Nu er også dette gjort, og Karoline begynner

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Bjørnson, Bjørnstjerne; (1874-07-16)
Schwaz, Tyrol 1874, 16. Juli . Kære Hegel ! Kære, kære væn! Baron Lüttgendorff-Lein burg var her igår og iforgårs. Han bragte mig en dom over mig fra Heinr. Laube (Stadttheatrets direktør), som var så smigrende, at jeg hær ikke tør gæntage den. Om »redaktøren« mente baronen, at

BREV TIL: Bjørnson, Bjørnstjerne; FRA: Hegel, Frederik Vilhelm; (1874-07-24)
24/7 74 . Kjære Bjørnson . Efter nogle faa Dages Ophold paa Møen fandt jeg idag ved min Hjemkomst Dit kjære Brev af 16. Juli. Jeg negter ikke, at det overraskede mig at se, at Baron Lüttgendorff- Leinburg har kunnet forlange en saa ublu Betaling for at oversætte Dine n

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Bjørnson, Bjørnstjerne; (1874-09-09)
Schwaz, Tyrol 9de Septbr. 1874 . Kære papa Hegel ! Først må jeg skænne. At I Københavnere bruger tre — 3 — siger tre, skriver 3 måneder for at trykke et arbejde på 9 — ni — ark, det må I byde et tålmodigere sind æn mit! Og er det Greensteens skyld, så må han, og det er

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Bjørnson, Bjørnstjerne; (1874-09-22)
Schwaz, Tyrol , 22 sptbr. 1874 . Kæreste væn, jeg må nu sige dig, hvorfor det ikke lykkes med bryllups-sangen. Det dybeste for mig i dette forhold, er din afdøde hustru. Hun er det usynlige bånd mellem dig og sønnen, hun er uvilkårlig også den, som taler gænnem både hans og dit

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Bjørnson, Bjørnstjerne; (1875-04-02)
Roma, capo le case 2’ apr. 75 . Kæreste væn! Imorgen rejser vi til Neapel, er der kun nogle dager, tænker jeg, så til Venedig, derfra til Schwaz, Tyrol, så hjæm. Kassereren ved Kr. teater, som glæmte både din og min ordre, vilde betale for »falitten« til min b

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Bjørnson, Bjørnstjerne; (1875-04-12)
Sorrento, villa Tricase 1875, 12’ apr . Kæreste væn, jeg bruger dig idag mest som konvolut om et brev til Holm- Hansen, hvis bog jeg har læst. Du kan læse brevet. Det havde været bra, om det var fallet dig eller ham eller Richardt in at sende mig manuskriptet; der havde

BREV TIL: Bjørnson, Bjørnstjerne; FRA: Hegel, Frederik Vilhelm; (1875-04-16)
Telegram fra Hegel . 16/4 75 Bjørnson , Schwaz, Tyrol. Iaftes gik Fallitten første Gang her og tog Publikum med Storm. Saavel under Spillet som efter hver Akt var Bifaldet overordentligt. Udførelse

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Bjørnson, Bjørnstjerne; (1875-06-04)
Berlin den 4. juni 1875 . Kæreste væn, æfter al den sygdom og modgang vi havde i Rom tænkte vi at rekreere os i Neapel. Men atter sygdom! Så kom vi til Venedig, og der fik Erling mæslingerne. Så kom vi til Schwaz, og der fik Lina skarlagensfeber. Så kom vi til München,

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Bjørnson, Bjørnstjerne; (1875-06-25)
Aulestad, Gudbrandsdalen , 25de juni 1875 . Du kære, du innerlig kære ven! Så har jeg da ro i mit sind, svarende til den vælsignede ro omkring mig, som ænnelig har vunnet! Opskakningen fra rejsen, fulgt af den at møde vænnerne alle, nyhederne alle, modtage gården, over

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Bjørnson, Bjørnstjerne; (1875-11-04)
Aulestad 4’ nov. 75 . Allerkæreste gamle! Bibelen siger: de sagtmodige skal eje jorden; men mænne- sket siger: det går ud over de fromme! Altså: jeg er så plaget af breve, at det må gå ud over slige gode sjæle som din, når jeg sjelden og kort skriver.

BREV TIL: Bjørnson, Bjørnstjerne; FRA: Hegel, Frederik Vilhelm; (1875-11-28)
28 November 1875 Kjære Ven! Efter Dit Ønske har jeg sendt Lobedanz Din sidste Fortælling i »Fra Fjæld og Dal« til Oversættelse for Deutsche Rundschau, og jeg skal forsøge at faae den optaget i Atlantic monthly magazine, saaledes at Du bliver honore

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Bjørnson, Bjørnstjerne; (1875-12-09)
Aulestad i Gausdal 1875. 9. dec . Ja, du kæreste ven, du er lige så dum som min bror og andre slige såkalte kloge forrætningsfolk, du råder og råder til at beholde obligationerne og gøre afbetalingerne årlig på de gode betingelser, som jeg har. Det kommer af, at der er

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Bjørnson, Bjørnstjerne; (1876-02-04)
Aulestad, Gausdal 1876, 4de fbr . Kæreste væn, jeg er bare glad over, at min gæld til dig ikke er større; ti dette er betalt med, hvad jeg har på hånden, — og mer æn det. Jeg takker for, at du ikke tager rænter af det, du lånte mig på rejsen. Det viser din evi

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Bjørnson, Bjørnstjerne; (1876-03-14)
Aulestad 1876, 14’ marts . Dyrebare væn, brev på brev fra dig, alle lige stø, ælskelige, varme, ænten du mælder skuffelser æller gode tidender. Du er noget af ballancen i mit liv. Gården, jeg her har købt, er for stor for min ævne; men på den annen side er det jo sant,

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Bjørnson, Bjørnstjerne; (1876-04-10)
Aulestad i Gausdal 1876, 10 apr . Hjæmkommen fra en rejse finner jeg et brev fra dig, du kæreste ven; med iver åbner jeg og modtager et tilbud fra det danske national-teater om en opførelse af »Mellem slagene«, som jeg synes bør afslåes. Af alle teatre, hvor jeg har mod

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Bjørnson, Bjørnstjerne; (1876-04-28)
Aulestad 28/4 1876 . (.Angående »Mellem Slagenea). Å, så gør, hvad pokker du vil! Du er så kedsommelig, der gives hværken stæmninger æller hvirvelvinde i dig, — og denne Linde er du åbenbart forælsket i. Sig ham så mange pæne ord, du lyster og tag stykket på de vilkår,

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Bjørnson, Bjørnstjerne; (1876-10-10)
Aulestad 1876, 10 oktober . Du kære, kære væn, den mig sendte bog fra en Vendelbo har bragt mig hjærtelig til at ærgre mig og derpå til at le, så jeg ved ikke, om jeg skal sende dig tak for den æller ej. Den er kedelig og dum; men dens bornerthed er jo morsom! Ingen una

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Bjørnson, Bjørnstjerne; (1876-10-29)
Aulestad 1876, 29de oktober . Allerslæmmeste mænneske! Du må pine død hjælpe mig med pængerne! Du forstår ikke situationen rigtig. Min forrige ejendom i Kristiania er gåt tilbage til dem, der købte den af mig, og som bygger, og mens de bygge vist ikke kan give mig en sk

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Bjørnson, Bjørnstjerne; (1877-01-05)
Aulestad 1877, 5te jan . Allersødeste papa Hegel , onsdag den Iode afgår »Kongen« herfra og den halv-del af »Magnhild«, som nu har lagt her siden i sommer. Karoline gav os i jule-gave en ny »dejlig Dagny«! Hun er oppe, så nu tør jeg med Guds hjælp mælde, at d

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Bjørnson, Bjørnstjerne; (1877-03-02)
Aulestad 1877, 2’ marts . Allersødeste papa Hegel ! For to dager siden hjæmkommen, og idag går posten med annen korrektur; den tredje kan, som du ønsker, Greensteen læse. Jeg vil kun se korrekturen én gang. Jeg blev meget skuffet ved bare at finne fire ark og

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Bjørnson, Bjørnstjerne; (1877-09-11)
Aulestad, Foldabu 11 te spbr. 77 . Nej, du søde forførende rådgiver; dennegang bringer du mig ikke til at ofre min ortografi; den er en del af mig sælv, bagtalt som alle de andre deler; men lige væl-menende for det. Tør du af den grun ikke forlægge bogen med det vanlige tal og de

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Bjørnson, Bjørnstjerne; (1877-09-24)
Aulestad. Foldabu 24de sept. 77 . Kære, kære væn, du bestandig den samme! Dr. Rodenberg og Lobedanz har fortalt dig for meget godt om min ny fortælling. Der er intet særdeles ved den, det forsikrer jeg dig. Men vi kan tage det på den måde: tryk du, som du sig

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Bjørnson, Bjørnstjerne; (1877-10-28)
28/10 1877 . Kæreste forsyn, allerdejligste, jeg behøver hæller ikke længer så mange pænger, men 8000 kroner må du pinedød hjælpe mig med! Mit arbejde går rask fræm, og her er det, jeg nu liker, efterat jeg er bleven færdig med det tørre stykke. Jeg tænker nu at vi tryk

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Bjørnson, Bjørnstjerne; (1877-12-14)
14de dec. 77 . Hr. Cancelliråd F. Hegel . Allerkæreste, min væn! Ja, det er du som ingen annen! Ti du er det i gærning. Og jeg må sige dig nætop nu, jeg føler det så stærkt. Ti jeg har i denne tid været så ulykkelig. Jeg har atter en liden fortælling færdig.

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Bjørnson, Bjørnstjerne; (1878-04-28)
Aulestad 28. apr. 78 . Du kære, gode, trofaste Hegel — dine breve minner mig altid som mild vind om sydligere steder, hvor der er mere vår æn her. Jeg sejler in sundet igæn som i gamle lykkelige tider, før kampen kom. Ikke at jeg vilde æller vil undvære kampen; men vel så, at jeg

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Bjørnson, Bjørnstjerne; (1878-09-14)
Aulestad 14. sept. 1878 . Kære, gode Hegel , et par linjer fra dig er i regelen bud til min sjæl; ti du er forvalter over dens forhold til udenværdenen. Du må have misforståt mit ønske med »Det ny system«. Først skulde det oversættes og trykkes på tysk for at spilles i

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Bjørnson, Bjørnstjerne; (1878-11-17)
( Modtaget 17. Novbr. 1878 .) Kære Hegel , min allerkæreste væn, min rådsnilde papa, min forsigtige samvittighed, min plage-ånd, min søde hjælp — tak for sist! Dit hus dufter i min erindring af hygge og sundhed, jeg ser hundrede hæsteben og sporer, bare jeg tænker på det, stundo

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Bjørnson, Bjørnstjerne; (1878-11-30)
( Modtaget 30. Novbr. 1878 .) Kæreste danske mænneske, (ti du er så grænseløs dansk og bøge-skog-blid) jeg er nu så ked af »det ny system«, at jeg ønsker, det aldrig var blevet til. Derimod har jeg det yndigste, poetisk-duftende stykke opspænt, og dette må vi ønske lykke! Jeg har

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Bjørnson, Bjørnstjerne; (1879-01-11)
11. Januar 79 . Søde mænneske , ænskønt jeg har en meget fortræffelig hustru, så vilde jeg stundom ønske, at jeg var gift med dig også; fordi din omhyggelighed kommer så blødt som et kind-klap, og er så stadig ude som tøffel-knirk. Du husker da også på at jeg skal skri

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Bjørnson, Bjørnstjerne; (1879-04-01)
Aulestad 1ste april 1879 . . . . . . . . . Din bemærkning om min optræden i flagsagen viser mig bare én eneste ting: hvor umodne sælv de dannede i Danmark ænnu er til at forstå frihed og nationalitet; hvor forklarligt det derfor også er, at I ikke kunde æller kan føre nogen virke

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Bjørnson, Bjørnstjerne; (1879-06)
Juni 1879 . Græsselige forsyn, det er ikke mulig at få dig til at gøre noget, jeg be’r dig om, med første ord. Du tror mig bestandig så umanerlig dum, at du må spørge om igæn æller lader som du ingenting har hørt. 1) Leonarda. Du taber ikke et ekspl.

BREV TIL: Bjørnson, Bjørnstjerne; FRA: Hegel, Frederik Vilhelm; (1879-07)
Juli 1879 . Kjære Bjørnson ! Dersom jeg var Digter, vilde jeg skrive en Fortælling om en rig Mand, som havde sine Kapitaler staaende i en solid Forretning. Samme Mand gjorde meget godt med sin Formue, opmuntrede, trøstede og hjalp Folk til Højre og Venstre, og var derf

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Bjørnson, Bjørnstjerne; (1879-10-04)
4/10 1879 . Ja, du allerkæreste væn, jeg skal ænnelig give æfter og sende dig digte og sange. Ja, ja, ja! — Det er da et forskrækkeligt spektakel, du holder, når du ikke får din vilje. Har du nu ikke larmet i et helt år; jeg tænkte ikke, der i noget så stilfærdigt kunde være en s

BREV TIL: Bjørnson, Bjørnstjerne; FRA: Hegel, Frederik Vilhelm; (1880-02-18)
d 18 Febr. 1880 . Kjære Bjørnson . Tilgiv at jeg først nu besvarer Dit sidste kjære Brev! Du skriver, at »da Du saa mit Regnskab averterede Du strax Din Gaard«. Jeg tør vel haabe, at Gaarden var bleven averteret ogsaa uden at Du havde faaet min Regning; thi dennes Stør

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Bjørnson, Bjørnstjerne; (1880-06-02)
Modtaget 2 Juni 1880 . Du kære, glæden ved at gænse min digtsamling blev fordærvet mig ved slusket behandling især af digtet til Romsdalen, som umulig Weilbach kan have behandlet. Jeg tror heller ikke, at han kan have set æfter den siste rættelse, ti filigran — hvad er

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Bjørnson, Bjørnstjerne; (1880-09-08)
p. t. Bergen 8. sept. 80 . Ælskelige, dyrebare væn, i kvæld går jeg ombord i et dampskib for Amerika, hvor jeg i Boston skal bo otte måneder hos Ole Bulls familie. Jeg kan ikke for min udviklings skyld tilbagevise et sådant tilbud. Men jeg rejser med tungt hjæ

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Bjørnson, Bjørnstjerne; (1881-03-06)
Aulestad den 6te Marts 81 . Kjære Hegel ! Hjertens tak for Deres kjære brev, og fordi at De ikke glemmer mig i min dybe ensomhed! Tak også for indbydelsen at komme ned og mødes med min kjære Bjørnstjerne, men han kommer ganske vist over England til Kristiansa

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Bjørnson, Bjørnstjerne; (1881-08-15)
15 aug. 81 . Å, du kurrende due i skovgården! Du lister om blant træerne og dukker i blomsterbægerne og drikker havluft i lange drag. Jeg tænkte iår at gæste dig og gæmme mig under løvet der sammen med dig en otte dags tid. Det blev intet af. Og så må jeg skrive!

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Bjørnson, Bjørnstjerne; (1882-01-09)
Aulestad 9. jan. 82 Ælskede gamle, min og alle mines dybt følte tak for al din hjærtens-godhed mod os i det forløbne år. Gud velsigne dig! Dine jule-gaver i bøger er os alle så kærkomne! Vi har endnu ikke overkommet at læse de

BREV TIL: Bjørnson, Bjørnstjerne; FRA: Hegel, Frederik Vilhelm; (1882-08-06)
6. Aug. 1882 . Kjære Bjørnson ! Din Hustrus venlige Indbydelse til den 10. August har sat mig i Feststemning, hvorfor jeg sender Dig min hjerteligste Lykønskning, hvad jeg under alle Omstændigheder visselig ikke havde undladt. Naar jeg ikke kan gjøre det personligt, be

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Bjørnson, Bjørnstjerne; (1882-12-10/1882-12-23)
Paris rue de Pasquier 10.—23. dec. 82 . Ja, så er vi i Paris, og det første brev (et par korrespondence-kart i forretninger har jeg alt sendt) må jeg rette til dig, som ikke alene dybest fortjener at vide, om vi er ilive, men som er mig den kæreste af alle mine vænner, og det tro

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Bjørnson, Bjørnstjerne; (1883-07-02)
Paris, av. de Niel, 96 , 2 juli, 83 . Kæreste gamle, nu er tredje akt i omarbejdet stand sendt til Knudsen, og nu er den stykkets bedste. Dermed er antagelig også dette stykke det fineste og dybeste, jeg har sendt dig. Det gor mig ondt, at vi kassere nogle ark; men jeg kunde ikke

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Bjørnson, Bjørnstjerne; (1883-07-13)
Paris, av. de Niel, 96 , 13de juli 83 . Kære, søte gamle! Den skurk, Henrik Knudsen (vor families beste væn) har kommet hit ned istedetfor at afskrive min tredje akt! Synderen fræmstiller sig her idag med slutten af manuskriptet uafskrevet! Ja, ligesom man må tilgi mænn

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Bjørnson, Bjørnstjerne; (1883)
Paris, av. de Niel 96 , 1883 . Du allersøteste forsyn, du må sende os pænger igæn, fordi de tre gutterne, som var kostbare at holde her, nu har fåt rejse-pænger og skal afsted, de to til Kristiania sjø-vejen, den ælste til Hamburger-stadtteater. Vi er snart rent læns.

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Bjørnson, Bjørnstjerne; (1883-09-13)
Paris, av. de Niel 13, sept. 83 . Du skulde se det ur, de staker og det tæppe! Du skulde se stuerne vore æfter dette utstyr og hvad det har lokket med sig! Ja, du er dog det søteste gamle forsyn, som nogen poet har i hele værden! Nej, som Karoline frydede sig, og lille

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Bjørnson, Bjørnstjerne; (1883-09-10)
( Modt. 10/9 83 .) Om du havde været min værste uvæn, så vist som du er min bedste væn, så kunde du ikke ha båret dig værre ad æn du nu har gjort med min bog! Du ved fra før — vi har jo nu arbejdet sammen i en god del år — at af alle dine forfattere er jeg den absolut u

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Bjørnson, Bjørnstjerne; (1883-10-18)
Paris den 18de oct. 83 . Kjære gode væn! Jeg har i lang tid tænkt på at skrive dig til om vore pengeforhold her nede, og da Bjørnstjerne sagde til mig igår: du må overtage at bede Hegel om penge, — så vil jeg nu gjøre det. Da vore penge var forbi heri sommer u

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Bjørnson, Bjørnstjerne; (1883-12-15)
Paris, av. de Niel 96 , 15 dec. 83 Du søteste gamle jordemoder for os allesammen! Tak Drachmann for bog og brev og kamp! Han er en så idiotisk blanding af mot og berægning, kraft og svaghed, genialitet og dunkelhed, store følelser og små forfængelighed, at det er intet under, ha

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Bjørnson, Karoline; (1884-03-23)
Paris den 23 Marts 84 . Kjære Hegel ! Fra Bjornstjerne skal jeg bede dig at endelig sende ham »en Skandale«. Og om du vil være så snil at sende korrekturark af den ny fortælling efter hvert det er færdigt, et eksemplar til Jens Christensen Hamburg Repsoldstrasse 14. —

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Bjørnson, Bjørnstjerne; (1884-07-19)
Paris, rue Faraday 15 Ternes 1884, 19 juli . Du min allerkæreste væn, så rejser vi imorgen. Tak for brev og rejse-pænger! Jeg tænkte oprinnelig, at pærmen skulde ha en fin liten skitse af en flagende by og havn æfter byens beskrivelse i de tre første kapitler, dog med

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Bjørnson, Bjørnstjerne; (1884-09-03)
Schwaz, Tyrol , 3’ septbr. 84 . Du kære, jeg har ikke skrevet, fordi jeg ikke har været glad. Fra jeg forstod, at Knudsen var rejst uten at insætte en stedfortræder, fattede jeg, at så kunde der ikke være tale om en tysk æller engelsk oversættelse; så tapte jeg også de pænger.

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Bjørnson, Bjørnstjerne; (1884-09-21)
Schwaz, Tyrol , 21 septbr. 84 . Kære Papa Hegel , siden jeg har vished for, at jeg ikke faller i vandet med hele min flok; men at man på den ene æller den anden måten vil gi mig lejlighed til at fortsætte som jeg nu holder på, kanske også til at beholde min gård, er j

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Bjørnson, Bjørnstjerne; (1884-11-20)
Paris, rue Faraday 15. Ternes , 20. nov. 84 . Dejlighed, det syvende tusen var gruelig morsomt! Hvor jeg finner Ibsens ny bok væmmelig! Jeg undrer mig rigtig over, at de samme mænnesker kan skrive pent om bægge. Han behandler noget af det, mit næste »over ævne« handler om; hans

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Bjørnson, Bjørnstjerne; (1885-01-09)
den 9 jan. 85 . Dejlighed, dit brev med rægnskabet fyldte hele huset med sød lugt! Ikke vidste jeg, at mine fille-grejer var så vidt anstændige! — Men det skylles nu væl din godhed like så meget som noget annet. Jeg sætter mig ikke nøjere inni det, for disse saker har pint mig i

BREV TIL: Bjørnson, Bjørnstjerne; FRA: Hegel, Frederik Vilhelm; (1885-02-07)
7. Febr. 1885 . Kjære Bjørnson ! Allerede for et Par Uger siden skrev Jonas Lie, at Du var syg og maatte holde Sengen nogle Dage af Nervelidelser i Brystet, men senere meldte han, at det var bedre og at Du var oppe, saa jeg troede, at Du nu var rask igjen. Det gjør mig

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Bjørnson, Bjørnstjerne; (1885)
Paris , rue Faraday 15. Ternes (85) . Du, min allerkæreste gamle væn, jeg har vist ikke givet Hector tillåtelse til at oversætte og trykke min bok uten at du syntes om det. Og da du ikke gør det (og jeg finner dine grunne gode), så skrev jeg straks, at det kan ikke ske. Nej, jeg

BREV TIL: Bjørnson, Bjørnstjerne; FRA: Hegel, Frederik Vilhelm; (1885-04-09)
9. April 1885 . Kjære Bjørnson . Hele Dagen har jeg villet skrive til Dig, men er stadig bleven forhindret ved de idelige Besøg. Nu benytter jeg en Pause og haaber at faa disse Linier afsendte i rette Tid for at komme med Posten iaften. Efter Dit Ønske vedlægger jeg he

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Bjørnson, Bjørnstjerne; (1885-09-09)
Paris, rue Faraday 15. Ternes. 9. septbr. 85 . Allerkæreste væn, vi sitter her i vort dejlige logis, og vi er alle overlykkelige. Jeg sitter alt i arbejde med kongen, som jeg antagelig alt imorgen sender til Knudsen og til Bergen. At du utgir den nætop nu er et genialt boghandler

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Bjørnson, Bjørnstjerne; (1885-12-15)
Paris 15. Dec. 85 . Du gamle danske sol-skin, du tror i din dejlighed, at vi konfirmerer os hernede i det ugudelige Paris. At Bergliot går hos præsten og lærer, at der er et sted et evigt helvede, hvor hun skal stekes, når hun ikke tror, at Gud har gåt her på jorden og spist pøls

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Bjørnson, Bjørnstjerne; (1886-05-03)
Paris, rue Faraday 15. Les Ternes , 3die mai 86 . Du min bæste væn, en bemærkning af dig som den, at nu var jeg i arbejds-ro, nu burde jeg ikke rejse hjæm, går mig like til hjærtet. Du kan ikke tro, som jeg kænner din omhyggelige måte igæn i en slik stille betænkelighed.

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Bjørnson, Bjørnstjerne; (1886-05-28)
Paris, rue Faraday 15, Les Ternes . 28. mai 86 . Dejlighed, visdom, tapperhed, skønhed, har du nogensinne fåt en hoppe til foræring? På norsk en mær? Engang før fik jeg også en, og den vilde med al djævelens makt dræpe mig, så jeg valgte det ganske sindrige mot-middel at dræpe d

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Bjørnson, Bjørnstjerne; (1887-01)
( Januar 1887 ). Du min kæreste væn af alle, tak for dine bøker til jul! Siden har jeg intet annet bestilt æn på æmbeds-vægne at læse »Nihilisterne«, og er bare hundre-delen san, så er jeg så aldeles enig i, at Russerne intet bedre har at bestille — foreløbig — æn at skyte og bræ

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Bjørnson, Bjørnstjerne; (1887-02-28)
Paris, rue Faraday 15, Les Ternes 28 fbr. 87 . Kæreste min væn, jeg har »lagt for« skrivning til dig, som sjømænnene siger, i tre uker, og i like så lang tid været optat af et eneste ét, noget utenom min fortælling, som jeg engang måtte få fra mig og som var viktigt for vort folk

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Bjørnson, Bjørnstjerne; (1887-03-17)
(Brevkort). 17 Marts 87 . Uhyre! Jeg har jo lovet bort nætop de to historisk blevne eksemplarer! Du må søke under og over jorden og tildels i den, til du har funnet dem! Gå ut og spørg Jakobs hæster og besværg alt levende i huset, dernæst tag trær og sten i ed!

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Bjørnson, Bjørnstjerne; (1887-05-01)
rue Faraday 15 , 1ste mai 87 . Dejlighed, så også du har fødselsdag! Jeg hadde vænnet mig til, at Gyldendalske bokhandel var nogenting over 100 år, og efterhånden var du og den blet noget langt utover alle spørsmål om forgængelighed, så jeg herforleden blev rent rystet ved at hø

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Bjørnson, Bjørnstjerne; (1887-09-29)
Paris, rue Faraday 15, Les Ternes 29de septbr. 87 . Dejligste dejlighed, jeg kan hilse dig fra Bergliot; nu er kl. 11 formiddag, nu vågnede hun, æfterat ha sovet fra kl. 8 i gåraftes, d.v.s. i 15, fæmten timer uten en eneste gang at være våken. Hun kom igårmorges kl. 10-11. Hun l

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Bjørnson, Bjørnstjerne; (1887-10-03)
Schwaz , 3’ okt. 87 . Du allerkæreste sukker-prins af en forlægger, jeg deler alle dine sorger ang. Knudsen og fortællingen, bare at jeg er fæm ganger til så nervøs over dem! — Og vet du så, hvad som samtidig er hændt mig? Jo, at jeg har lagt tilsængs i tre dager helt, og halvt

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Bjørnson, Bjørnstjerne; (1887-10-06)
6te okt. 87 . Hr. etatsråd ! Jeg lykønsker hr. etatsråden med hele mit hus i højtideligt optog! Jeg tænker at se hr. etatsråden i beste velbefinnende om ikke så lang tid og tænker da at studere den ændring, som foregår med en man, som blir etatsråd. Jeg håber

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Brandes, Georg; (1868-02-01)
1.2. 68 . Kjære Hr. Cancelliraad ! Lad mig takke Dem ret mange Gange for Deres Opmærksomhed med at tilsende mig Nielsens nye Bog og for den redebonne Velvillie, hvormed De har imødekommet mit Ønske, at faae mit Honorar forhøjet. Jeg føler mig ved denne Deres Godhed end

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Brandes, Georg; (1868-04-11)
11. April 68 . Kjære Hr. Cancelliraad ! Som jeg sidder iaften faaer jeg en Idee, den nemlig at jeg kunde have Lyst til at udgive en lille Bog betitlet »Æsthetiske Studier af G. B.« eller saadan Noget — og da det er mig umuligt, naar jeg faaer et Indfald, at opsætte Udf

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Brandes, Georg; (1842-02-04/1927-02-19)
Søndag . Kj ære Hr. Cancelliraad ! Nu er min Bog snart færdig. Cohen mente, den kunde komme ud paa Fredag. Er det ubeskedent at bede om 20 eller maaske et Par og tyve Exemplarer, da jeg fornærmer En og Anden ved ei at give ham den. Er det fremdeles ubeskedent at bede o

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Brandes, Georg; (1869-02-20)
20. Febr. 69 . Kjære Hr. Cancelliraad ! Det har i den senere Tid regelmæssigt været min Skjæbne i Theatret at faae Plads umiddelbart op af Hædersmanden Siesby, Flyvepostens Redacteur, som jeg har den Ære ikke at kjende. Da jeg nu ogsaa gjerne vilde have den F

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Brandes, Georg; (1869-04-10)
10. April 69 . Kjære Hr. Cancelliraad ! Under den pudserlige Forhandling, jeg havde med Boghandler Steen angaaende en Charakteristik af Goldschmidt, tilbød han mig 50 Rdl. for Arket hvis jeg vilde skrive ham 1 1/2 Ark om G. Nu har jeg sat Artiklen i Ill. Tid. og faaer

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Brandes, Georg; (1869)
Lørdag Aften (1869) . Allerkjæreste Hr. Cancelliraad ! Jeg forsikrer Dem, at jeg bliver syg af Utaalmodighed. Idag igjen intet Ark. 6 Dage om det første Ark. Det tegner godt. Forestil Dem, kjære Cancelliraad, et Menneske, der har den mest djævleblændte Hast, som skal r

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Brandes, Georg; (1873-05-03)
3 Mai 73 . Kjære Hr. Cancelliraad ! Jeg takker mange Gange for det tilsendte Honorar. De ønsker mig »megen Glæde af Bogen« og jeg takker Dem hjerteligt derfor, men De veed selv, at jeg ingen venter og ingen kan vente. Hvordan Kritiken vil blive, vide vi

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Brandes, Georg; (1874)
1874 . Kjære Hr. Cancelliraad ! Undskyld at jeg, meget mod Sædvane, saa længe har ladet Deres sidste Linier ubesvarede. Men jeg har siden da først endt mine Fore- læsninger, saa været uden- lands en Uges Tid. Igaar kom jeg hjem og om en Uge reiser jeg paany f

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Brandes, Georg; (1874-12-01)
Berlin d. 1 December 74 . Kj ære Hr. Cancelliraad ! Jeg har tilbragt den sidste Uge i den pinligste Spænding og stedse voxende Ærgrelse ved vort Tidsskrifts Bogtrykkers Skyld. De veed hvor præcis jeg selv altid er. Nu staaer jeg paa Grund af den ærede Bogtrykkers Hensy

BREV TIL: Brandes, Georg; FRA: Hegel, Frederik Vilhelm; (1874-12-02)
2/1274 . Kjære Hr. Dr. Brandes ! Det gjør mig meget ondt af Deres venlige Brev af 1. Decbr. at see, at Bogtr. Jørgensens Mangel paa tilstrækkelig Arbejdskraft og hans deraf følgende Uordholdenhed har sat Dem i saa stor Forlegenhed. Deres Broder har vist nu gjort Aftale

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Brandes, Georg; (1875-04-22)
Den 22. April 1875 . Høistærede Hr. Cancelliraad ! Deres Formodning, at vi skulde være utilfredse med Dem som Forlægger af »Det nittende Aarhundrede« er fuldstændigt urigtig. Hvis der i vor Tone, hvad vi beklage, har været Noget der har stødt Dem, har dette kun sin Aar

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Brandes, Georg; (1877-05-01)
Venedig d. 1. Mai 1877 . Kjære Hr. Cancelliraad ! Jeg takker Dem for Deres artige Meddelelse, som rigtigt kom mig ihænde igaar. Det kunde selvfølgelig aldrig falde mig ind at beklage mig over, at De forlægger en mod min Forfattervirksomhed rettet Brochure. Det nære For

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Brandes, Georg; (1878-02-28)
Berlin 28. Febr. 78 . Kjære Hr. Cancelliraad ! Mange Tak for Deres Brev. Jeg er tilfreds, naar jeg faaer de to Arks Spillerum, De indrømmer mig. Men lad mig nu sige Dem, at De efter min Mening er for mistillidsfuld overfor mig. Vel sandt der er liden Interesse for Tegn

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Brandes, Georg; (1881-07-22)
Berlin. Zelten 16. N. W. 22. Juli 81 . Kjære Hr. Justitsraad ! Megen Tak for Deres Brev af 23 Mai, som jeg kun af Travlhed har opsat at besvare. Efter moden Overveielse giver jeg Dem Ret i alle de forskj ellige Punkter, De fremhæver. Jeg finder det naturligt at De kun

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Brandes, Georg; (1881)
1881 . Kjære Hr. Justitsraad ! Jeg kunde ønske nu, da Opmærksomheden paany er henledet paa Henrik Ibsen, at lade det Foredrag, jeg har holdt om ham, trykke. Men jeg behøver dertil Deres Bistand. Jeg kjender ikke Ibsens Adresse og har i flere Aar ikke staaet i

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Brandes, Georg; (1882-09-04)
4. Sept. 1882 . Kjære Hr. Justitsraad ! Boghandler Philipsen har gjort mig et Tilbud om at udgive mine »Breve fra Berlin« som Bog. Jeg sætter ikke selv overordentlig Pris paa disse Breve og vilde ikke have tænkt paa at udgive dem nu; men den Betragtning at de ellers al

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Brandes, Georg; (1842-02-04/1927-02-19)
Kjære Hr. Justitsraad ! Jeg har endnu ikke hørt fra Dem i Anledning af de meget omtalte »Breve fra Berlin« og er pinlig berørt deraf, da Philipsen bestandig venter paa Svar. Jeg kan ikke frigjøre mig for den Antagelse, at Foretagendet paa de nævnte Vilkaar — Ph. tilbyder mig 100

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Brandes, Georg; (1882-11-30)
D. 30. Nov. 82 . Kjære Hr. Justitsraad ! Maa jeg først takke paa det Bedste for Tilsendelsen af »Rosa og Rosita« og »En Folkefjende« af hvilke den første unegtelig gjør et lysere (om end mindre varigt) Indtryk end den anden. Skulde jeg angive det Punkt, fra h

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Brandes, Georg; (1882-12-23)
Berlin 23. Dec. 82 . Kjære Hr. Justitsraad ! Jeg har idag rigtigt modtaget Deres Vexel og kvitterer med Tak for Modtagelsen af mit Honorar. Tør jeg bede Dem ved Leilighed tilsende mig en Opgjørelse for 30 Juni 1882, som i Deres Meddelelse anføres, men som jeg aldrig ha

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Brandes, Georg; (1883-03-16)
D. 16. Marts 83 . Kjære Hr. Justitsraad ! Megen Tak for det gjorte Tilbud; det falder, som De berører, netop sammen med mit eget Ønske. Jeg vil — hvis ikke rent uventede Forhindringer komme i Veien — sørge for at den omskrevne Bog om Holberg kan komme ud i October 84;

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Drachman, Holger Henrik Herholdt; (1874-12-21)
Østerbro 60. d. 21. Decb. 74 . Hr. Cancelliraad Hegel . Jeg tillader mig herved at forespørge, hvorvidt De skulde kunne ønske en Digtsamling af mig paa Deres Forlag til det kommende Foraar. Samlingen, der vil indeholde Digte, som allerede have nydt gunstig Omtale i Pre

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Drachman, Holger Henrik Herholdt; (1875)
1875 . Hr. Cancelliraad Hegel . I Henhold til hvad jeg i et tidligere Brev har berørt om denne Gjenstand, vilde jeg gjerne nu høre Deres Mening om den event. Udgivelse af et Bind Fortællinger. Jeg veed ikke ret hvornaar De antager at Digtene kunne være færdige og forel

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Drachman, Holger Henrik Herholdt; (1876-03-05)
Venezia. Hotel Aurora. Riva degli Schiavoni. 5. Marts 76 . Hr. Cancelliraad Hegel . De vil ventelig undskylde, at der er hengaaet en saa forholdsvis lang Tid inden jeg svarede paa Deres ærede og venskabelige Skrivelse i Slutningen af Januar. Jeg vedblev at opsætte Bes

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Drachman, Holger Henrik Herholdt; (1877-03-17)
Esrom pr. Fredensborg 17 Marts 77 . Kære Hr. Cancelliraad Hegel . Jeg modtager Deres Brev idag, og sender Dem omgaaende disse Linier, da det er mig om at gøre, at staa i et saa klart Forhold til Dem som muligt, saameget mere som Deres Brev kun yderligere bekræfter for

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Drachman, Holger Henrik Herholdt; (1878-02-12)
Paris d. 12 Febr. 78 . Kære Hr. Cancelliraad Hegel . Jeg iler med at bringe Dem den glade Tidende, at jeg nu er naaet saa langt frem i mit lyrisk-dramatiske Digt »Prinsessen og det halve Kongerige«, at jeg tænker at kunne sende Dem Manuskriptet i Slutningen af denne el

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Drachman, Holger Henrik Herholdt; (1878-02-22)
Paris, Rue de Seine 20. d. 22. Febr. 78 . Kære Hr. Cancelliraad Hegel . Det er med stor indre Tilfredshed, og, som jeg haaber, til Glæde for alle Parter, at jeg herved sender Dem Afslutningen af Manuskriptet »Prinsessen og det halve Kongerige«, (hvis første Halvdel jeg

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Drachman, Holger Henrik Herholdt; (1878-03-08)
København 8 Marts 78 . Kære Hr. Cancelliraad Hegel . Paa Gennemrejse undlader jeg ikke herved at meddele Dem, at jeg efter Samraad med Hr. Borchsenius foreløbig lader »Prin sessen« hvile, for engang senere at foretage Ændringer og maaske et Omarbejde deraf, der baade b

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Drachman, Holger Henrik Herholdt; (1878-05-12)
Paris, Rue de Seine 20. Hotel du Danemark . 12. Maj 78 . Kære Hr. Cancelliraad Hegel . Siden jeg sidst skrev Dem til, har jeg forlagt mit Ophold her til Paris paa en halvanden Maanedstid, efterat den alvorlige Sygdom i mit Hjem havde taget en uforudset heldig Vending,

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Drachman, Holger Henrik Herholdt; (1878-12-29)
Øster Søgade no Ø . 29. Dec. 78 . Kære Hr. Cancelliraad Hegel . Jeg er just i Formiddag hjemkommen fra min lille Julerejse og har bestemt mig til at holde mig inde, hvis det er muligt for mig, et Par Dage for at blive en Rejseforkølelse kvit. Jeg har just correspondere

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Drachman, Holger Henrik Herholdt; (1879-03-24)
Hamborg. Adr. Hrr. Forsberg, Huhnerposten 18. 24/3 79 . Kære Hr. Cancelliraad Hegel . Jeg sender Dem herved med Tak Kaalunds Brev tilbage, da De rimeligvis dog ønsker at opbevare det. Det har været mig en Glæde at læse det, ikke blot fordi det indeholder saa smukke Ud

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Drachman, Holger Henrik Herholdt; (1879-11-28)
Øster Søgade 108. Ø . 28 Novbr. 79 . Kære Hr. Justitsraad Hegel . Jeg har siden igaar tænkt paa Deres Forslag om de 3000 af Lars Kruse, og jeg kan ikke nægte at jeg er bleven lidt ængstelig ved denne Stigen i Oplagets Størrelse. Jeg ved jo ikke engang, om Honoraret ta

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Drachman, Holger Henrik Herholdt; (1880-01-15)
Østerbro 15 Jan. 1880 . Kære Hr. Justitsraad Hegel . Jeg er herinde paa et kort Besøg idag hos mm kære lille Kone, men rejser paa min Doktors eget Ønske atter tilbage idag for yderligere at blive rask og kvik i tilstrækkelig Afstand fra den Mølle, som vedbliver at male

BREV TIL: Drachman, Holger Henrik Herholdt; FRA: Hegel, Frederik Vilhelm; (1880-01-16)
d. 16. Jan. 1880 . Kjære Hr. Drachmann . I Anledning af Deres ærede Skrivelse af igaar, som sandt at sige overraskede mig meget, maa jeg henstille til Deres nærmere Overvejelse, hvorvidt De finder det rigtigt, naar der tages Hensyn til vore tidligere Aftaler og vort be

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Drachman, Holger Henrik Herholdt; (1880-01-20)
Rungsted d. 20. Jan. 80 . Kære Hr. Justitsraad Hegel . Jeg føjer idag nogle Linjer til mit sidste Brev. Jeg vil nemlig saa nødig, at der skulde komme mere Misforstaaelse ud af den foreliggende Sag, som jeg dog tillige tror, at De ikke helt og fuldkomment har taget unde

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Drachman, Holger Henrik Herholdt; (1880-01-22)
Rungsted 22. Jan. 1880 . Kære Justitsraad Hegel . Som afsluttende Efterskrift endnu kun et Par Ord, efterat jeg med Tak har modtaget Deres venlige Brev af igaar, som synes at have krydset mit fra iforgaars Aftes. Da Spøg og Alvor imidlertid var blandet saa meget i dett

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Drachman, Holger Henrik Herholdt; (1880-11-08)
Taarnhøj 8’ Nov. 80 . Kære Justitsraad Hegel . Jeg takker meget for Tegningerne etc. Jeg kan først idag besvare Deres Brev, thi igaar var jeg i Hørsholm og læste op for »Vaabenbrødrene«. Tordenskjold gjorde sig udmærket, og jeg er nu bestemt paa at læse ham op i Kasino

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Drachman, Holger Henrik Herholdt; (1881-12-21)
Rungsted , d. 21. Decb. 81 . Hr. Justitsraad Hegel . Jeg hører idag hjemmefra, at De har gjort Emmy et Besøg og blandt andet spurgt om den ny Digtsamling, som er sendt til Fru Julie. Nuvel, min Kone har været i sin fuldkomne Ret ved at nægte at vide noget om den, thi

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Drachman, Holger Henrik Herholdt; (1882-07-28)
Skagen d. 28. Juli 82 . Kære Hr. Justitsraad Hegel . Idet jeg bringer Dem vore venligste Hilsener herfra og haaber at Familjen paa Skovgaard i det allermindste befinder sig ligesaa vel som vi her, skal jeg tillige underrette Dem om, at jeg nu er i rask Gang med mit nye

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Drachman, Holger Henrik Herholdt; (1882-11-28)
d. 28. Novbr. 82 . Kære Justitsraad Hegel . Jeg var da med Stykket hos Kammerherre Fallesen, som paa Forhaand stillede sig meget venlig overfor det, og med hvem jeg talte udførligt om Personliste og Sceneri. Tillige gav jeg ham i større Omrids Stykkets Karakter og Hand

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Drachman, Holger Henrik Herholdt; (1883-01-03)
Roeskilde 3. Jan. 83 . Kære Justitsraad Hegel . Jeg var et lille Svip igaar i Byen, for at tage Hr. Jørgensens Skalp, ifald han ikke var færdig med Aftrykkene af Stykket, hvorefter alle Theatrets Løver brøle. Heldigvis for hans Hoved erklærede han, at Aftrykkene idag b

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Drachman, Holger Henrik Herholdt; (1883-08-08)
Bremen, Hillmanns Hotel. 8. August 83 . Kære Hr. Justitsraad Hegel . Da jeg sidst skrev Dem til, var jeg saa temmelig syg. Efterhaanden er jeg dog kommen mig. Jeg gik med min Kone først til Fanø, da jeg mente at Vesterhavsbadene dér vilde styrke mit angrebne Nervesyst

BREV TIL: Drachman, Holger Henrik Herholdt; FRA: Hegel, Frederik Vilhelm; (1883-08-21)
21. Aug. 1883 . Kjære Hr. Drachmann . Omtrent samtidig med Deres venlige Brev af 18. d. modtog jeg en Skrivelse fra Directøren for det kongelige Theater i Stockholm med 1000 Kr., af hvilket Beløb jeg herved har den Fornøjelse at sende 500 frs. i Anvisning. Re

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Drachman, Holger Henrik Herholdt; (1883-08-25)
Hotel de Cobourg. Grand vieux bassin Antwerpen . 25. Aug. 83 . Kære Hr. Justitsraad Hegel . For Modtagelsen af de 500 Frcs. takker og kvitterer jeg herved. Og saa kommer Lundbye. Ja, De har virkelig altid været en elskværdig Justitsraad imod mig, og vi har

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Drachman, Holger Henrik Herholdt; (1884-01-14)
Palæet i Roskilde. 14. Januar 84 . Kære Justitsraad Hegel . Jeg er nu bleven færdig med Omarbejdelsen af mit Stykke. Nu indestaar jeg for det. Jeg kommer ind en af de første Dage med det og gaar da til Fallesen, for at høre, hvornaar man — i Tilfælde af Anlag

BREV TIL: Drachman, Holger Henrik Herholdt; FRA: Hegel, Frederik Vilhelm; (1884-02-14)
d. 14. Febr. 1884 . Kjære Hr. Drachmann . Det glæder mig af Deres og Deres Frues venlige Breve at se, at hele Familien i god Behold er ankommen til Nizza, hvor De jo bliver en Maaneds Tid, og jeg haaber, at den Forkjølelse, De har paadraget Dem paa Reisen, alt er jaget

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Drachman, Holger Henrik Herholdt; (1884-03-24)
Nizza d. 24. Marts 84 . Kære Justitsraad Hegel . Imorgen rejser vi herfra til Genua, og derfra gaar Turen enten til Como eller til Venedig. Vejret er faldet ind i det kølige Hjørne igen, og jeg kan derfor ikke afgøre, hvilket af de to Steder, der passer os bedst. Vi te

BREV TIL: Drachman, Holger Henrik Herholdt; FRA: Hegel, Frederik Vilhelm; (1884-04-02)
d. 2. April 1884 . Kjære Hr. Drachmann . Igaar modtog jeg et rigtig rart Brev fra Deres Frue, for hvilket jeg takker. Det meddeler os, at De har slaaet Dem til Ro i Nærheden af Genua; men allerede idag meddeler De mig pr. Telegram, at De er reist til Venedig. Efter Der

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Drachman, Holger Henrik Herholdt; (1884-05-01)
Venezia. Casa Mengaldo. 1173 S. Silvestro. 1. Maj 84 . Kære Justitsraad Hegel . Jeg antager, at De nu har læst mit sidste hjemsendte Digt i »Morgenbladet«. Rimeligvis er da atter Vægtskaalen vippet nedefter til Gunst for mig, efter at De i Deres sidste venlige Brev

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Drachman, Holger Henrik Herholdt; (1884-05-24)
Tarvis i Kärnten, Oesterreich. 24. Maj 84 . Kære Justitsraad Hegel . Som De ser, er vi kommen op i Bjærgene i Mellemtiden. Vi har, paa Anbefaling af vor Læge i Venedig, fundet en henrivende lille Dal her oppe mellem Alperne, hvor der er stille, hyggeligt, billigt — en

BREV TIL: Drachman, Holger Henrik Herholdt; FRA: Hegel, Frederik Vilhelm; (1884)
1884 . Kjære Hr. Drachmann . Da jeg fra flere Sider har hørt, at Venedig er et farligt og usundt Opholdssted, navnlig i den varme Tid, var det mig en overordentlig stor Glæde af Deres venlige Breve til Borchsenius og til mig at erfare, at De har forladt denne By og er

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Drachman, Holger Henrik Herholdt; (1884-07-01)
Tarvis. Kärnten . 1. Juli 84 . Kære Justitsraad Hegel . Jeg har herved den Glæde at sende Dem Slutningen af Æventyr-Komedien »Der var engang—«. Jeg kan nu overse det hele, fornøjelige Værk. Det bærer umiskendeligt Spor af at være fremstaaet i Aarets to skønneste Maan

BREV TIL: Drachman, Holger Henrik Herholdt; FRA: Hegel, Frederik Vilhelm; (1884-07-17)
17. Juli 1884 . Kjære Hr. Drachmann . De skandinaviske Boghandlere suse som Fluer om Ørene paa mig, og jeg har ikke et Øjebliks Ro. Jeg faar derfor som Svar paa Deres kjære Brev af 14. d. kun Tid til at sige Dem, at det i høi Grad glæder mig deri at læse den Overbevisn

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Drachman, Holger Henrik Herholdt; (1884-08-27)
Giselastrasse 5, 1ste Stock. I Stadt Wien. d. 27. August 84 . Kære Justitsraad Hegel . Altsaa i Wien. Jeg sender samtidig hermed i et rekommanderet Brev det reviderte Manuskript til »Lykken i Arenzano«. De ved maaske, at det kongelige Theaters Censor — hvis

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Drachman, Holger Henrik Herholdt; (1884-10-10)
Wien, Giselastrasse 5. 10 Okt. 84 . Kære Justitsraad Hegel . Tak for Lykønskningerne igaar, saavel fra Dem som fra Jakob og Fru Julie. Ja; efter at Uroen har sat sig her i Huset og Alt igen gaar sin daglige Gang, saa kom Uroen og Bestyrtelsen ved Budskabet om Branden.

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Drachman, Holger Henrik Herholdt; (1884-10-12)
Giselastrasse 5. Wien. Søndag 12. Okt. 84 . Kære Justitsraad Hegel . Det falder mig idag ind, at mit Brev fra igaar dog muligvis har været lidt for — ja hvad skal jeg kalde det — »nervøst« er et saa kedeligt Ord, men ligemeget, jeg vilde blot nødig misforstaas, og derf

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Drachman, Holger Henrik Herholdt; (1885-01-02)
Antonsgasse 13. Baden b. Wien. 2. Januar 85 . Kære Justitsraad Hegel . Det er altsaa mit »Glædeligt Nytaar«, jeg herved sender Dem. Og vil De nu høre og lægge Mærke til dette: For første Gang i mit Liv ser jeg et nyt Aar ligge for mig, hvortil jeg selv har lagt Planen,

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Drachman, Holger Henrik Herholdt; (1885-02-10)
Antonsgasse 13. Baden b. Wien. 10. Febr. 85 . Kære Justitsraad Hegel . Jeg kan tænke, at De har været i nogen Uro for os siden mit sidste Brev til Jakob. Det har ogsaa været en meget streng Uge, den forløbne, men nu er vi Gud være lovet over det værste, og vi haaber at

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Drachman, Holger Henrik Herholdt; (1885-03-11)
Antonsgasse 13. Baden b. Wien. 11. Marts 85 . Kære Hr. Justitsraad Hegel . Hermed Korr. De vil se, at jeg dog har bestemt mig for at holde mig nærmere op til den oprindelige Titel, end De foreslaar. Det er netop disse Digte, hvorpaa der skal lægges Vægt og som skal ind

BREV TIL: Hegel, Niels Frederik Vilhelm; FRA: Drachmann, Holger Henrik Herholdt; (1885-06-17)
Tarvis 17. Juni 85 . Kære Justitsraad Hegel . Idag mindes vi den lille Agnes’ Fødselsdag her, og jeg sendte hende iforgaars en lille Billet i saa Henseende. Jeg føler mig bedre nu; Kuren med Jærnbadene hjælper. Det var en temmelig langvarig og kedelig Overgan

BREV TIL: Drachman, Holger Henrik Herholdt; FRA: Hegel, Frederik Vilhelm; (1885-06-26)
26. 6. 1885 . Kjære Hr. Drachmann . For et Par Dage siden bad jeg Deres Frue om at sige Dem hjertelig Tak for de flere Beviser paa Venlighed, vi have modtaget fra Dem, deriblandt og ikke mindst for Brevet til Agnes. Endnu engang: Tak! At De søger at finde Vej

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Drachman, Holger Henrik Herholdt; (1885-11-25)
Dronningens Vej 26 Frederiksberg 25 Novbr. 85 . Kære Justitsraad Hegel . Jeg har nu ordnet mine Manuskripter for Sommeren og lagt Planen for Vinterarbejdet, saaledes at jeg her kan meddele Dem, hvad der vil kunne udkomme til Foraaret, og hvad der allerede kan paabegynde

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Ibsen, Henrik; (1866-03-07)
Rom den 7de Marts 1866 . Hr. Cancelliraad Hegel . Kjøbenhavn. Efterat jeg under 2den December f. A. havde tilmeldt Dem at jeg fandt mig i den af Dem foreslaaede Trykning af et mindre Oplag af min Bog, samt i at Forfatterhonorarets Beløb bestemtes i Forhold dertil, modt

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Ibsen, Henrik; (1866-03-16)
Rom den 16de Marts 1866 . Hr. Cancelliraad Hegel ! Igaar modtog jeg Deres meget ærede og kjærkomne Skrivelse af 6te d. M., hvilken jeg med disse Linjer skynder mig at besvare. Deres Brev af 23de Novbr. f. A. blev af mig besvaret allerede paa selve Modtagelses

BREV TIL: Ibsen, Henrik; FRA: Hegel, Frederik Vilhelm; (1866-05-12)
d. 12. Mai 1866 . Kjære Hr. Henrik Ibsen . Det glæder mig inderlig at kunne meddele Dem, at Deres sidste Digtning »Brand« har fundet en god Modtagelse saavel her som i Norge, og den Omstændighed at den har været omtalt — og velvillig omtalt — i saagodtsom alle større B

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Ibsen, Henrik; (1867-11-23)
Rom den 23de November 1867 . Kjære Herr Cancelliraad Hegel ! De kan tro det igaar var en Festdag for os, thi da modtog jeg Deres Brev fuldt af de mange og glædelige Efterretninger! For Deres storartet liberale Tillbud om Honorar for det nye Opplag kan jeg ikke noksom

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Ibsen, Henrik; (1868-04-27)
Rom d. 27de April 1868 . Kjære Herr Cancelliraad Hegel ! Med den opprigtigste Deltagelse erfarer jeg af Aviserne den tunge Sorg, som i denne Tid har rammet Dem. Under saadanne Tillskikkelser ligger der kun en ringe Trøst i hvad Tredjemand kan have at sige, og jeg skal

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Ibsen, Henrik; (1868-08-20)
Berchtesgaden den 20de August 1868 . Kjære Herr. Cancelliraad Hegel ! Deres venlige Brev af 6te dennes havde jeg i rette Tid den Glæde at modtage og takker Dem meget for de indlagte 150 Thaler, hvorved jeg paa dette afsides Sted forskaanedes for en Rejse till Salzburg.

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Ibsen, Henrik; (1868-12-22)
Dresden den 22de December 1868 . Kjære Herr. Cancelliraad Hegel ! Saavel efter Pligt og Skyldighed som af indre Tillskyndelse lægger jeg mit nye Arbejde et Øjeblik tiliside for at sende Dem et Par Linjer, der forhaabentlig vil naa Dem Juleaften. Deres venlige

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Ibsen, Henrik; (1869-09-22)
Stockholm , 22de September 1869 . Kjære Herr. Cancelliraad Hegel ! Min forbindtligste Takk for de fremsendte Skrivelser fra Theaterdirektionen i Kjøbenhavn! I Christiania vil Stykket komme till Opførelse i Midten af Oktober og her i Stockholm vil det blive givet i Løb

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Ibsen, Henrik; (1870-02-12)
Dresden den 12te Februar 1870 . Kjære Hr. Cancelliraad Hegel ! Naar jeg i mit Brev af 25de Januar antydede at jeg under mit paatænkte Besøg i Kjøbenhavn till Sommeren haabede at faa Lejlighed till at tale personligt med Dem om mangt og meget, saa indbefattede jeg herun

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Ibsen, Henrik; (1870-07-02)
Dresden den 2den Juli 1870 . Kære Hr. cancelliråd Hegel ! I håb om at jeg ikke forregner mig når jeg antager at dette brev vil komme Dem i hænde på mandag, sender jeg Dem idag nogle linjer. Da jeg ved nytårstid modtog de bøger, De var så venlig at sende mig,

BREV TIL: Ibsen, Henrik; FRA: Hegel, Frederik Vilhelm; (1871-01-27)
27-1 1871 . Kjære Hr. Ibsen . Det glæder mig at kunne meddele Dem, at Kongs-Emnerne vedblivende gjør stor Lykke. Det har nu været spillet 3 Gange, sidste Gang uden Abonnement, for fuldt Hus og saagodtsom udelukkende til forhøjede Priser. Grunden til, at Stykket kun ha

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Ibsen, Henrik; (1871-05-09)
Dresden den 9de Maj 1871 . Kære herr Hegel ! I torsdags var det en sand festdag for os, idet jeg da havde den glæde at modtage Deres venlige brev tilligemed bogpakken. Min hjerteligste tak herfor! Hvad der for øjeblikket mest måtte glæde og interessere mig, v

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Ibsen, Henrik; (1872-09-15)
Dresden den 15de September 1872 . Kære herr Hegel ! Idet jeg herved takker Dem for og erkender modtagelsen af de to sidste pengeforsendelser i Juni og August, nødes jeg herigennem til at anmode Dem om en ny remisse på 150 Thlr. preussisk. Så meget har jeg jo ikke ståen

BREV TIL: Ibsen, Henrik; FRA: Hegel, Frederik Vilhelm; (1873-10-02)
2-10 1873 . Kjære Hr. Ibsen ! For en 10—12 Dage siden sendte jeg Dem under xbaand et falset Ex. af Deres »Kejser og Galilæer«, som da just var bleven færdig. Jeg længes nu meget efter at høre lidt om, hvordan De er fornøjet med Trykningen og med Correctu rens Besørgels

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Ibsen, Henrik; (1873-10-06)
Dresden den 6te Oktober 1873 . Kære herr Hegel ! Når jeg efter modtagelsen af det tilsendte exemplar af »Kejser og Galilæer« endnu ikke har ladet høre fra mig, så er grunden den at jeg i mellemtiden fra dag til dag har håbet at skulle erfare at bogen var kommen i hande

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Ibsen, Henrik; (1873-11-13)
Dresden den 13de November 1873 . Kære herr Hegel ! Tillad mig idag med et par ord at besvare Deres to sidste venlige breve. Det var mig særdeles behageligt at erfare at første oplag af bogen fandt så rask afsætning. Kært er det mig også at andet oplag kan for

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Ibsen, Henrik; (1874-05-23)
Dresden den 23 de Maj 1874 . Kære herr Hegel ! Tør jeg gennem disse linjer anmode Dem om at erholde mig tilsendt 225 Thaler preussisk, så beviser De mig derved en stor tjeneste, for hvilken jeg vil føle mig Dem særdeles forbunden. Jeg takker Dem for det smukk

BREV TIL: Ibsen, Henrik; FRA: Hegel, Frederik Vilhelm; (1874-09-20)
20-9 74 . Kjære Hr. Ibsen . Dels af Aviserne og dels af Breve fra Venner i Norge har jeg med inderlig Glæde erfaret, at De i Deres Fødeland har faaet en Modtagelse, saa hjertelig og hensynsfuld, at De neppe kunde ønske Dem den bedre. At De nu tænker paa at kjøbe Dem et

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Ibsen, Henrik; (1875-03-16)
Dresden den 16de Marts 1875 . Kære herr Hegel ! Med stor interesse har jeg fulgt striden angående oversættelsen af Poul Heyses nye roman, og som forfatter kan jeg naturligvis ikke andet end harmes over at lovgivningen i vore lande endnu er så mangelfuld at sligt kan pa

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Ibsen, Henrik; (1875-06-17)
München den 17de Juni 1875 . Kære herr Hegel ! Jeg har nu hele tre breve fra Dem liggende ubesvarede, ligesom jeg også har på min samvittighed ikke at have takket Dem for den modtagne værdifulde og særdeles kærkomne bogpakke. Lad mig da herved gøre det, og tag mig ikke

BREV TIL: Ibsen, Henrik; FRA: Hegel, Frederik Vilhelm; (1875-07-01)
d. 1. Juli 1875 . Kjære Hr. Ibsen ! Idet jeg efter Deres Ønske hermed tilbagesender den modtagne Skrivelse fra Mallings Boghandel, kan jeg ikke Andet end udtale for Dem min oprigtige Tak for den unægtelig noget overraskende Underretning, De gjennem denne Skrivelse har

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Ibsen, Henrik; (1875-12-10)
München den 10de December 1875 . Kære herr Hegel ! Jeg ved ikke hvorledes jeg tilfulde skal kunne takke Dem for det fornyede bevis på Deres venskab og velvilje, som jeg modtog gennem den måde, hvorpå De har ordnet den i mit forrige brev omskrevne sag, nemlig ved selv a

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Ibsen, Henrik; (1876-05-30)
München den 30te Maj 1876 . Kære herr Hegel ! Undskyld at jeg idag i al hast henvender mig til Dem med bøn om en venskabstjeneste. Jeg har nemlig i dette øjeblik fået indbydelse fra hertugen af Meiningen til at indfinde mig i Berlin, hvor hans skuespillerselskab på lø

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Ibsen, Henrik; (1876-10-31)
München , den 31. Oktober 1876 . Kære herr Hegel ! For de i forrige måned i Kaltern modtagne 450 Rm. aflægger jeg Dem min forbindtligste tak. Det var mig kært at erfare at det kgl. theater har indbetalt resthonoraret for »Hærmændene«, men ligefuldt er og bli

BREV TIL: Ibsen, Henrik; FRA: Hegel, Frederik Vilhelm; (1876-11-02)
2-11 1876 . Kjære Hr. Ibsen ! I Besvarelse af Deres ærede Brev af 31. d. skal jeg herved tillade mig at meddele, at Referatet i det norske Morgenblad ang. Goldschmidts Livs Erindringer er urigtigt, hvad Honorarets Størrelse angaaer. Jeg betragter Prof. Goldschmidt som

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Ibsen, Henrik; (1876-11-09)
München , den 9. November 1876 . Kære herr Hegel ! Med megen tak for Deres venlige svar på min forespørgsel i brev af 31. f. m. beder jeg Dem at måtte tilføje, hvad jeg dengang glemte, nemlig at når jeg fæstede nogen lid til notitserne i Mgbl.: så var det fordi jeg fo

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Ibsen, Henrik; (1877-07-29)
München d. 29. Juli 1877 . Kære herr Hegel ! Herved har jeg den fornøjelse at sende Dem de fire første hefter af manuskriptet til mit nye stykke; næste lørdag eller søndag sender jeg Dem de 4 følgende og 8 dage derefter de 5 sidste; det hele kommer til at udgøre 13 try

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Ibsen, Henrik; (1877-10-10)
München , den 10. Oktober 1877 . Kære herr Hegel ! Kammerherre Fallesen har ganske rigtigt, som De formodede, telegraferet men naturligvis både telegrafisk og derpå skriftligt erholdt afslag. På hans forlangende var det jo umuligt at indgå. Det er ikke klogt at lade p

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Ibsen, Henrik; (1878-08-02)
München , den 2. August 1878 . Kære herr Hegel ! Tillad mig herved forbindtligst at takke for modtagelsen af de under 6 Juni tilsendte 450 Rm. Henimod midten af denne måned bryder vi op herfra for at begive os sydover; det er nemlig vor agt at tilbringe vint

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Ibsen, Henrik; (1878-10-08)
Rom , den 8. Oktober 1878 . Kære herr Hegel ! Efter mere end ti års mellemrum kan jeg da atter datere et brev til Dem fra det gamle Rom. Tyrol forlod vi i slutningen af forrige måned og rejste, uden at standse i Florents, direkte hid, da jeg meget længedes efter kendt

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Ibsen, Henrik; (1878-12-07)
Rom , den 7. December 1878 . Kære herr Hegel ! For Deres venskabelige brev af 9. November bringer jeg Dem min bedste tak. Jeg er meget forsømmelig hvad avislæsning angår hernede, og derfor var det mig af dobbelt interesse at erholde Deres meddelelser hjemmefra. Navnli

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Ibsen, Henrik; (1879-02-18)
Rom , den 18. Februar 1879 . Kære herr Hegel ! Tilgiv mig min store uefterrettelighed ved indtil nu hverken at have besvaret Deres venlige nytårshilsen eller Deres to breve af 12. December f. å. og 16. Januar sidstleden; stedse er der kommet noget ivejen, og så har je

BREV TIL: Ibsen, Henrik; FRA: Hegel, Frederik Vilhelm; (1879-02-25)
d. 25. Febr. 1879 . Kjære Hr. Ibsen . Det var mig en stor Glæde iaftes at modtage Deres venlige Brev af 18 Febr., hvoraf jeg ser at De alle leve vel og at De allerede i Rom have Foraar med blomstrende Mandeltræer, medens vi her ere omgivne af Sne og Is. — Ikke i mange

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Ibsen, Henrik; (1879-06-19)
Rom , den 19. Juni 1879 . Kære herr justitsråd Hegel ! Hvis jeg ikke hver dag i denne tid havde været så aldeles optagen af mit nye arbejde, skulde jeg for længe siden have sendt Dem min gratulation i anledning af den officielle udmærkelse, der nylig er bleven Dem til

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Ibsen, Henrik; (1879-11-01)
München, Amalienstrasse 50a, II. Etage , d. 1. November 1879 . Kære herr justitsråd Hegel ! Den 14. Oktober kom vi tilbage hertil og har nu så nogenlunde indrettet os i vor nye bolig. Jeg håber at de i begyndelsen af forrige måned fra Sorrento afsendte følgeskrivelser

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Ibsen, Henrik; (1879-11-14)
München , den 14. November 1879 . Kære herr justitsråd Hegel ! Det var med megen glæde at jeg af Deres venlige brev af 8. dennes erfarede at »Et dukkehjem« allerede skulde være antaget til opførelse på det kgl. theater. Glæden varede imidlertid ikke længere end til ia

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Ibsen, Henrik; (1879-12-22)
München , den 22. December 1879 . Kære herr justitsråd Hegel ! Iaftes havde vi den store glæde at modtage Deres telegram, for hvilket jeg hjerteligst takker Dem. Stykket blev altså dog færdigt til den fastsatte tid; jeg tvivlede næsten på at dette vilde blive muligt,

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Ibsen, Henrik; (1880-01-22)
München , den 22. Januar 1880 . Kære herr justitsråd Hegel ! Det var mig særdeles kært gennem Deres venlige linjer af 18. dennes at erfare, at det pekuniære udbytte af »Et dukkehjem« ved de første forestillinger på det kgl. theater for mig stiller sig så gunstigt. Jeg

BREV TIL: Ibsen, Henrik; FRA: Hegel, Frederik Vilhelm; (1880-02-05)
5-2 1880 . Kjære Herr Dr. Ibsen . Det glæder mig at kunne meddele Dem, at de sidste 5 Forestillinger af »Et Dukkehjem« have bragt Dem et Honorar af 2270,12, saaledes ialt 3904,99. De næste 5 Forestillinger give Dem et Udbytte af 1/3 Del af Indtægten af de ikke abonne r

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Ibsen, Henrik; (1880-02-15)
München , den 15. Februar 1880 . Kære herr justitsråd Hegel ! Tilgiv at jeg først nu svarer Dem angående den urimelige historie, som fru Collett har givet tilbedste i Aftenposten. At hun i 1872 under opholdet i Dresden anmodede mig om at være mellemmand mell

BREV TIL: Ibsen, Henrik; FRA: Hegel, Frederik Vilhelm; (1880-06-06)
Kjøbenhavn d. 6. Juni 1880 . Kiære Herr Dr. Ibsen ! Naar De spørger mig om min Mening angaaende den i Deres venlige Brev omtalte Plan, skal jeg sige Dem, hvorfor jeg ganske bestemt fraraader Dem at føre Forslaget ud i Virkeligheden. En Fortale, som den, der alt er skre

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Ibsen, Henrik; (1880-10-25)
München , den 25. Oktober 1880 . Kære herr justitsråd Hegel ! Tillad mig herved at aflægge Dem min hjerteligste tak for al udvist venlighed og forekommenhed under min hustrus og min søns ophold i København. Som De vel har hørt lagde man på ægte norsk maner v

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Ibsen, Henrik; (1881-03-22)
Rom , den 22. Marts 1881 . Kære herr justitsråd Hegel ! Tag mig ikke ilde op at jeg herved nødes til at bede Dem vise mig den store venskabstjeneste forskudsvis at forstrække mig med det eventuelle honorar for det nye op lag af »Brand« i veksel på Paris. Forskellige s

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Ibsen, Henrik; (1881-06-18)
Rom , den 18. Juni 1881 . Kære herr justitsråd Hegel ! Da jeg idag nødsages til at tilskrive Dem om penge, så vil jeg benytte anledningen til at meddele at der er sket en forandring i mine literære planer for sommeren. Det arbejde, jeg tidligere har skrevet om, er for

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Ibsen, Henrik; (1881-11-23)
Rom , den 23. November 1881 . Kære herr justitsråd Hegel ! Overensstemmende med Deres anmodning sender jeg Dem herved de billetter, der skal medfølge exemplarerne til de forskellige theaterdirektioner. En af dagene sender jeg lignende billetter til nogle få privatpers

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Ibsen, Henrik; (1882-01-02)
Rom , den 2. Januar 1882 . Kære herr justitsråd Hegel ! Tillad mig forbindtligst at takke for Deres venlige brev, som jeg modtog igår. Jeg havde ikke troet at købet af obligationerne allerede vilde blive besørget i den travle juleuge; thi i så fald vilde jeg allerede

BREV TIL: Ibsen, Henrik; FRA: Hegel, Frederik Vilhelm; (1882-01-10)
d. 10. Jan. 1882 . Kjære Hr. Dr. Ibsen . Idet jeg herved endnu engang takker Dem for Deres venlige Brev af 2. Januar, skal jeg besvare et Spørgsmaal, De deri stiller mig, især fordi De stiller det saa bestemt og direkte. De spørger: Har al denne Allarm skadet

BREV TIL: Ibsen, Henrik; FRA: Hegel, Frederik Vilhelm; (1882-02-16)
16. Febr. 1882 . Kjære Hr. Dr. Ibsen . Juleliteraturens bevægede Tid er nu forbi, og Gemytterne befinde sig i det mindste tilsyneladende i en roligere Tilstand. Denne Overgangstid benytter jeg til at sende Dem nogle Linier, for at tilføje nogle Bemærkninger om en Sag,

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Ibsen, Henrik; (1882-03-16)
Rom , den 16. Marts 1882 . Kære herr justitsråd Hegel ! Allerede for længe siden burde jeg have tilskrevet Dem i anledning af Deres venlige brev af 16. Februar. Jeg er naturligvis ikke i tvil om at det er fremkommet af oprigtig velvilje for mig; men jeg vil indstændig

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Ibsen, Henrik; (1883-02-21)
Rom , den 21. Februar 1883 . Kære herr justitsråd Hegel ! Jeg frygter at jeg i mit forrige brev glemte at takke Dem for de bøger, som De ved juletid var så venlig at sende mig og som har beredt os en stor fornøjelse. Tillad mig derfor herved at indhente det forsømte o

BREV TIL: Ibsen, Henrik; FRA: Hegel, Frederik Vilhelm; (1883-03-01)
1-3 1883 . Kjære Hr. Dr. Ibsen ! Det var efter gjentagen Anmodning, at jeg bad om Svar med Hensyn til Opførelsen af »Gengangere« paa Casino, og jeg maatte antage, at Forespørgselen til Dem var udgaaet fra Direktør Andersen selv. At De ikke vil indlade Dem om denne Sag

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Ibsen, Henrik; (1883-09-05)
Gossensass in Tyrol , den 5. Septemb. 1883 . Kære herr justitsråd Hegel ! Hjertelig tak for al den venlige opmærksomhed, De, i anledning af »Gengangeres« opførelse har vist mig ved at sende telegrammer, breve og aviser, hvilket alt sammen er rigtig kommet mig ihænde o

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Ibsen, Henrik; (1884-04-21)
Rom , den 21. April 1884 . Kære herr justitsråd Hegel ! I lang tid har jeg ikke ladet høre fra mig og under denne taushedsperiode har der ophobet sig mangt og meget, som jeg skylder at takke Dem for. Først er det nu den nye, femte udgave af »Kærlighedens kom

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Ibsen, Henrik; (1884-06-14)
Rom , den 14. Juni 1884 . Kære herr justitsråd Hegel ! Herved har jeg den fornøjelse at meddele Dem at jeg igår fuldførte konceptet til mit nye skuespil. Stykket er i fem akter og vil, såvidt jeg kan beregne, komme til at udgøre omtrent 200 trykte sider, mås

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Ibsen, Henrik; (1884-10-05)
Gossensass , den 5. Oktober 1884 . Kære herr justitsråd Hegel ! Af Deres venlige brev af 20 f. m. ser jeg at De anser det for hensigtsmæssigst at lade mit nye skuespil udkomme i et oplag på 8000 exemplarer, og herimod har jeg naturligvis intet at indvende. Det være la

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Ibsen, Henrik; (1885-02-11)
Rom , den 11. Februar 1885 . Kære herr justitsråd Hegel ! Det var mig en stor fornøjelse af Deres sidste venlige brev at erfare at et nyt oplag af »Brand« snart vil blive sat i værk. Jeg bringer Dem foreløbig min bedste tak herfor. »Brand« har allerede i læn

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Ibsen, Henrik; (1885-07-11)
Molde , den 11. Juli 1885 . Kære herr justitsråd Hegel ! Det er nu over en måned siden jeg forlod København, og derfor vil jeg ikke længer udsætte med at frembære min og min hustrus bedste tak for den behagelige dag, vi tilbragte ude hos Dem og for al Deres venlige f

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Ibsen, Henrik; (1885-12-04)
München , den 4. December 1885 . Kære herr justitsråd Hegel ! Allerede for længe siden skulde jeg have tilstillet Dem den til brug for skolebogen forlangte prøve på min håndskrift; men uheldigvis er der passeret mig noget, som ellers ikke plejer ske, idet jeg nemlig h

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Ibsen, Henrik; (1886-01-28)
München , den 28. Januar 1886 . Kære herr justitsråd Hegel ! Jeg tillader mig herved at aflægge Dem min forbindtligste tak så vel for det tilsendte årsregnskab som for telegrammet og avismeddelelserne angående opførelsen af »Peer Gynt«. Det har været mig en

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Ibsen, Henrik; (1886-07-13)
München , den 13. Juli 1886 . Kære herr justitsråd Hegel ! I lang tid har jeg nu ikke ladet høre fra mig. Jeg vil derfor idag benytte et øjebliks frihed til at meddele Dem at konceptet til mit nye 4 akters skuespil er færdigt. Derhos fuldførte jeg igår den første omsk

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Ibsen, Henrik; (1886-10-02)
München , den 2. Oktober 1886 . Kære herr justitsråd Hegel ! I Onsdags afsendte jeg manuskriptet til mit nye stykke og håber at samme rigtig fremkommer. Dette stykke er at betragte som en frugt af studier og iagttagelser, hvilke jeg forrige sommer under mit

BREV TIL: Ibsen, Henrik; FRA: Hegel, Frederik Vilhelm; (1886-10-07)
Kjøbenhavn d. 7. Okt. 1886 . Kjære Hr. Dr. Ibsen . Hjertelig Tak for Manuskriptet til Deres ny Skuespil. Jeg har læst det med største Interesse og derpaa i Søndags afleveret det i Bogtrykkeriet paa Titelen nær, som jeg gjemmer til sidst. Jeg tror, at Theateret har yppe

BREV TIL: Ibsen, Henrik; FRA: Hegel, Frederik Vilhelm; (1886-10-30)
30-10 1886 . Kjære Hr. Dr. Ibsen . For et Par Dage siden traf min Søn ganske tilfældig Theaterchefen, Kammerherre Fallesen, der spurgte ham om det forholdt sig rigtigt, at De havde et nyt Stykke færdigt, hvad min Søn bekræftede. Fallesen sagde derpaa: »Ja, jeg vil sige

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Ibsen, Henrik; (1886-11-04)
München , den 4. November 1886 . Kære herr justitsråd Hegel ! Jeg takker Dem særdeles meget for Deres meddelelse angående den yttring, som kammerherre Fallesen har ladet falde under samtalen med Deres herr søn. Yttringen foranlediger imidlertid ingen forandr

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Ibsen, Henrik; (1886-12-19)
München , den 19. December 1886 . Kære herr justitsråd Hegel ! Idet jeg forbindtligst takker for de seneste pengesendelser til mig og min søn må jeg indstændig bede Dem undskylde det bryderi, som jeg frygter at have forvoldt Dem ved ikke at sende følgeskrivelser med e

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Ibsen, Henrik; (1887-01-26)
München , den 26. Januar 1887 . Kære herr justitsråd Hegel ! Herved beder jeg Dem modtage min bedste tak såvel for det tilsendte årsregnskab som for Deres venlige brev af 8de ds. med deri indlagte pengebeløb. Jeg vilde være Dem meget takskyldig om der for mi

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Ibsen, Henrik; (1887-06-12)
München , den 12. Juni 1887 . Kære herr justitsråd Hegel . Tillad mig herved at aflægge Dem min forbindtligste tak så vel for Deres ulejlighed med Sigurds veksel som for kon verteringen af de omskrevne obligationer. At en sådan foranstaltning var i vente har jeg aller

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Ibsen, Henrik; (1887-08-13)
Sæby , den 13. August 1887 . Kære herr justitsråd Hegel ! I halvanden måned har min hustru og jeg nu levet her oppe i det nordligste Jylland, hvor vi den hele tid har befundet os og fremdeles befinder os udmærket vel tilfreds i alle henseender. Jylland er et

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Ibsen, Henrik; (1887-11-17)
München , den 17. November 1887 . Kære Herr etatsråd Hegel ! Nu er jeg da for længe siden kommen til ro igen efter det omflakkende liv i sommer. Men en hel del ubesvarede breve og andet lignende havde dog ophobet sig under rejsen, så at jeg efter vor tilbagekomst dagl

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Ibsen, Henrik; (1887-12-22)
München , den 22. December 1887 . Kære Herr etatsråd Hegel ! Just som jeg sad i begreb med at sende Dem et par or for at udtale vore bedste ønsker om en glædelig jul efter Deres overståede sygdom, erfarer vi med beklagelse at De igen befinder Dem på sygelejet.

BREV TIL: Jacobsen, Jens Peter; FRA: Hegel, Frederik Vilhelm; (1871-09-16)
16-9 1871 . Hr. Cand. Jacobsen . Thisted. Som jeg i Brev af 20. Juli tillod mig at fremføre vilde det have været mig kjært, om 1’ Hefte af Deres Oversættelse af Darwin kunde være udkommet i Begyndelsen af Oktober; men da dette nu ikke kan ske, bed

BREV TIL: Jacobsen, Jens Peter; FRA: Hegel, Frederik Vilhelm; (1873-10-14)
14-10, 1873 . Hr. Cand. Jacobsen . Af Dr. Brandes hører jeg, at De i disse Dage kan ventes til Thisted hvor De tager Ophold i den nærmeste Fremtid. Den hele Sommer har Trykningen af Deres Oversættelse af Darwin hvilet, og jeg har været afskaaret fra at sende

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Jacobsen, Jens Peter; (1876-09-07)
7/XI 76 . Thisted. Jeg maa meget beklage Hr. Græbes Fejltagelse med Hensyn til min Bog, da jeg troer at den derved frembragte; Skuffelse har været Skyld i at jeg syntes Deres sidste ærede Brev var saa uvenligt.. Min Bog skal ganske vist blive færdig 1 den af Hr. Canc

BREV TIL: Jacobsen, Jens Peter; FRA: Hegel, Frederik Vilhelm; (1876-11-10)
d. 10. 11. 1876 . Kjære Hr. Cand. I. P. Jacobsen . Det gjør mig i Sandhed ondt af Deres sidste ærede Brev at see, at De har fundet min sidste Skrivelse uvenlig. Jeg har gjennemlæst den paany og kan ikke finde noget, som tyder paa et uvenligt Sindelag; tvertimod nærer j

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Jacobsen, Jens Peter; (1877-01-01)
1/1 1877 . Thisted. Først i Dag har jeg modtaget Hr. Cancelliraadens Brev af 28. Dec. og skynder mig nu at svare. Jeg modtager da Deres Tilbud om et Honorar af 60 Kr. pr. Ark (samme Format, Papir og Tryk som første Oplag) for de næste 1500 Expl. Dog maa jeg paa Grund

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Jacobsen, Jens Peter; (1877-05-21)
21-V 77 . Thisted. Jeg takker ret meget for det venlige Brev og for det tilsendte Blad, som i sin ikke meget velvillige Anmeldelse udtaler at min Bog begynder at faa stor Udbredelse i Sverig, hvad der dog forekommer mig noget tvivlsomt, men da imidlertid Hr. Cancelliraaden bedst

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Jacobsen, Jens Peter; (1877-08-23)
23/VIII 1877 . Thisted. Jeg har nu iforgaars indsendt min Ansøgning om det Ankerske Rejsestipendie og har det bedste Haab, uagtet sagtens hverken Ploug eller Molbech ere særligt enthusiasmerede for mig, men det forekommer mig at de ikke vel kan nægte mig det da de har givet det

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Jacobsen, Jens Peter; (1877-09-01)
1/IX 1877 . Thisted. Idet jeg takker Hr. Cancelliraaden mange Gange for det venlige Brev og den velvillige Imødekommenhed mod mit Forslag, kan jeg ikke undlade samtidig at udtale det Haab, at den Omstændighed, at Brevet delvis var skreven med en anden Haand end Hr. Cancelliraa

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Jacobsen, Jens Peter; (1877-06-09)
6/IX 1877 . Thisted. Efter Hr. Cancelliraadens venlige Tilbud i Brev af 4 Sept. d. A. bliver da Forholdene ved den nye Bog midlertidig kaldet »Niels Lyhne« saaledes: 1) Arket honoreres med 125 Kroner for et Oplag paa 2500 Exempl. 2) om forlanges udbetales d

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Jacobsen, Jens Peter; (1877-09-29)
29/XII 1877 . Pension Bellevue. Montreux. Teg haaber at der i Danmark har været et bedre Julevejr end her hvor vi have havt en Del Sne og lidt Blæst. Ellers bekommer Opholdet mig her rigtig godt og mm Hoste er meget aftaget. ........... Den Brandes’ske Adressesag, der

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Jacobsen, Jens Peter; (1878-04-25)
25/IV 1878 . Pension Bellevue. Montreux. Jeg takker for det mig tilsendte »Fædreland« med dets noget sene Anmeldelse af »Fru Marie Grubbe«, den maa vel nærmest opfattes som en personlig Erklæring fra Ploug, tjenende til at forklare hvorfor han har givet Forf. sin Stemme i Anledn

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Jacobsen, Jens Peter; (1878-09-27)
27/IX 1878 . Thisted. Hermed sender jeg det første Par Blade af »Niels Lyhne« som det endnn er mig umuligt at love færdig til December, da jeg dels ikke har havt tilstrækkelig Kraft hidtil og de første kommende 3 Uger ville medgaa til Nedrejsen til Rom, men derfra haaber jeg at

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Jacobsen, Jens Peter; (1879-03-30)
30/III 1879 . Rom. Af min lange Tavshed vil De Hr. Cancelliraad have forstaaet at Arbejdet ikke er gaaet efter Ønske. Der er saa meget at se og lære her i Rom saa man ikke kan faa den rigtige Ro over sig og ikke kan komme til at trække sig ind i sig se v saa helt som det er nø

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Jacobsen, Jens Peter; (1879-05-20)
20/V 1879 . Capri. Saavel i det Brev i hvilket jeg anmodede om et Laan paa 300 Rdlr. som i det i hvilket jeg meddelte Kvittering for Beløbet havde jeg et større Haab (og udtalte et saadant) til at man vilde bevillige mig de 1000 Rdlr. om hvilke jeg søgte end jeg nu har efter det

BREV TIL: Jacobsen, Jens Peter; FRA: Hegel, Frederik Vilhelm; (1879-05-27)
d. 27. Mai 1879 . Kjære Hr. Jacobsen . Af Deres sidste venlige Brev af 20. d. glæder det mig at se, at De nu, da Aarstiden er gunstig agter at rejse hjem til Thisted for at fuldende den Fortælling, hvoraf De for længst har sendt mig Begyndelsen. Under disse O

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Jacobsen, Jens Peter; (1880-10-30)
30/X 1880 . Thisted. Mandag eller Tirsdag skal jeg afsende Hovedmassen af Manuskriptet til min evindelige Fortælling som jeg da vel endelig nu vil kunne slippe løs. Det vilde være mig kjært om Trykningen kunde begynde den 15de, faa Dage efter hvilken det sidste Blad skal være i

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Jacobsen, Jens Peter; (1880-12-20)
20-XII 1880 . Thisted. Først Tak for de tilsendte Exemplarer og end hjærteligere Tak for Deres venlige Brev og højst kjærkomne Løfte om personlig at bringe min Ansøgning paa Vej. Den følger med i Pakken ovenpaa Manuskriptet til Etatsraad Collin hvis Søn jeg beder Dem hilse i Fal

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Jacobsen, Jens Peter; (1881-01-03)
3/1 1881 . Thisted. Jeg har saameget at takke Dem for kjære Hr. Justitsraad at jeg næsten ikke veed hvor jeg skal begynde. Først da mange Tak for de tilsendte Bøger, som jeg med Fornøjelse har gjort mig bekjendt med, for Tilsendelsen af Anmeldelser og for Deres venlige Raad an

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Jacobsen, Jens Peter; (1881-02-04)
4-2 1881 . Thisted. Det har kjære Hr. Justitsraad glædet mig overordenlig at modtage Deres to venlige Meddelelser om Hr. Dr. Ibsens for mig saa smigrende Dom om min sidste Bog og jeg takker Dem hjærteligst for at have gjort mig bekjendt med disse hans Udtalelser. Tak

BREV TIL: Jacobsen, Jens Peter; FRA: Hegel, Frederik Vilhelm; (1881-02-10)
10-2 81 . Kjære Hr. Jacobsen . Endelig igaar var jeg saa heldig at træffe Departementschef i Kultusministeriet, Conferensraad Linde, efter flere Gange forgjæves at have søgt ham. Jeg udtalte for ham det ønskelige og, efter min Mening, berettigede i, at De — ligesom Sc

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Jacobsen, Jens Peter; (1881-11-15)
15/11 1881 . Thisted. Dagen efter at jeg sidst tilskrev Dem kjære Hr. Justitsraad , modtog jeg fra Dr. Edv. Brandes Telegram om straks at indsende stemplet Ansøgning om at komme i Betragtning ved den faste Konto for Understøttelser til litterære Folk. 11 27

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Jacobsen, Jens Peter; (1811-05-22)
22/V 1881 . Thisted. Jeg tillader mig herved at tilbyde Dem Forlagsretten til mit næste Arbejde: »Anne Charlotte« et Helaftens Stykke paa fem Akter og omtrent stort 12 Ark, med hvilket jeg haaber at blive saa betids færdigt, at det medio October kan være indleveret til det kgl.

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Jacobsen, Jens Peter; (1882-06-01)
1/VI 1882 . Vallø. Jeg er pludselig taget til Vallø og sender herfra de venligste Hilsener til Dem og Deres. Foreløbig synes jeg her er mageløst og stille er her som intet andet Sted, jeg har været. At dømme efter Breve jeg har modtaget synes »Fru Fønss« at g

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Jacobsen, Jens Peter; (1883-01-22)
22-1 1883 . Ny Adelgade 5. Kjære Hr. Hegel ! For et Øjeblik siden sagde jeg: ja tak til Deres venlige Indbydelse til paa Fredag; — men det kunde jeg slet ikke, da jeg skal spise andetsteds. Det huskede jeg imidlertid ikke, da Deres Bud var her og vækkede mig af en bli

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Jacobsen, Jens Peter; (1884-11-27)
27/XI 1884 . Thisted. Undskyld kjære Hr. Justitsraad at jeg igjen beder Dem hjælpe mig til min Digtergage. Med Helbredet gaar det saa nogenlunde og jeg er glad ved at være kommen hjem, da jeg her ganske og aldeles kan leve inden fire Vægge, hvad der i en Vinter som d

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Jacobsen, Jens Peter; (1884-12-31)
31/XII 1884 . Thisted. Glædeligt Nytaar og Tak for det gamle! Jeg har saa mange Ting at sige Tak for — for Besørgelsen af min Gage, for de mange Bøger og nu for det prægtige Tæppe og den venlige Julehilsen fra Dem og Deres Børn. Med mig gaar det som sædvanligt; jeg har

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Jacobsen, Jens Peter; (1885-03-04)
4-3 1885 . Thisted. Nu kommer jeg igjen kjære Hr. Justitsraad for at bede Dem besørge min Gage. Angaaende Hr. Alfred Ipsen, som De i et tidligere Brev spurgte om, er det vanskeligt at sige Noget. I den foreliggende Digtsamling forekommer det mig at han flere Steder e

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Kielland, Aleksandar Lange; (1879-12-31)
Stavanger den 31. December 1879 . Hrr. F. Hegel & Søn. Gyldendalske Boghandel . Kjøbenhavn. Jeg tillader mig herved at underrette Hr. Justitsraaden om, at jeg nu er saa langt paavei med min Roman, at jeg kunde begynde at indsende Manuskript strax. Bogen bliver — saav

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Kielland, Aleksandar Lange; (1880-02-29)
Stavanger den 29. Febr. 1880 . Gyldendalske Boghandels Forlag, Hrr. F. Hegel & Søn . Kjøbenhavn. Deres ærede af 25de Febr. modtog jeg igaar, og afsendte jeg strax saadant Telegram: »Jeg modtager Deres Tilbud, som forresten har skuffet mig, og beder Trykningen fremmet h

BREV TIL: Kielland, Aleksandar Lange; FRA: Hegel, Frederik Vilhelm; (1880-03-11)
11. 3. 1880 . Kjære Hr. Alex. Kielland. Stavanger . Efter Deres Ønske i sidste venlige Brev af 6. Marts har jeg den Fornøjelse vedlagt at sende Dem: 1) Honoraret for andet Oplag af Deres »Novelletter« med 500 Kr. samt 2) som Forskud paa Honoraret fo

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Kielland, Aleksandar Lange; (1880-03-22)
Stavanger den 22 de Marts 80 . Høistærede Hr. Justitsraad ! — for Deres meget venlige Skrivelse af 11te Marts med indlagte 1000 Kr. takker jeg Dem forbindtligst. Og det ene med det andet har nu saa grundigen kureret mig for min »Skuffelse«, at jeg herved beder Dem mod

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Kielland, Aleksandar Lange; (1880-04-08)
Stavanger den 8de April 1880 . Høistærede Hr. Justitsraad ! — netop modtog jeg Deres Svartelegram, hvori De underretter mig om, at jeg først d. 13de kan vente Resten af Romanen tilsendt, medens den færdige Bog allerede afgaar til Boghandleren d. 17de. Der kan

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Kielland, Aleksandar Lange; (1880-06-13)
Stavanger den 13de Juni 1880 . Hrr. F. Hegel & Søn . Gyldendalske Boghandel, Kjøbenhavn. Høistærede Hr. Justitsraad! — jeg har at erkjende Modtagelsen af D. æ. af 2den Juni med indlagt Kr. 1518, hvorfor herved kvitteres. Ligervis har jeg modtaget et Exempla

BREV TIL: Kielland, Aleksandar Lange; FRA: Hegel, Frederik Vilhelm; (1800-06-21)
21. Juni 1880 . Kjære Hr. Kielland . I Anledning af Deres ærede Skrivelse af 13. Juni, skal jeg meddele Dem de foreliggende Facta, som vise, at min Fremgangsmaade maa kunne siges at være baade berettiget og naturlig. Her blev ved personlig Henvendelse og i Bladene kla

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Kielland, Aleksandar Lange; (1880-07-28)
Stavanger den 28de Juli 1880 . Høistærede Hr. Justitsraad ! — jeg har idag at besvare trende Breve fra Dem resp. af 21. Juni, af 25de og 22. Juli. I Besvarelse af D. æ. af 21de f. M. skal jeg — forat spare os begge en ubehage- lig Korrespondence — indskrænke

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Kielland, Aleksandar Lange; (1881-02-10)
Stavanger den 10de Februar 1881 . Høistærede Hr. Justitsraad Hegel ! ... For Niels Lyhne takker jeg Dem hjerteligt. Den Bog er den største, som er kommen i min Tid — synes jeg, og der er uendeligt meget at lære og beundre. Bor Jacobsen i Thisted? — jeg vilde saa gjerne

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Kielland, Aleksandar Lange; (1881-04-04)
Stavanger d. 4de April 1881 . Høistærede Hr. Justitsraad Hegel ! Jeg ved slet ikke, hvor jeg skal begynde blandt Taksigel- serne, naar jeg nu skriver til Dem; men modtag med Deres Familie min varmeste Tak for Altsammen. Blandt de mange fremmede og nye Indtryk, jeg modt

BREV TIL: Kielland, Aleksandar Lange; FRA: Hegel, Frederik Vilhelm; (1881-04-11)
11-4 81 . Kjære Hr. Kielland . Det var mine Børn og mig en sand Glæde at gjøre Deres personlige Bekjendtskab, og det er os ikke mindre kjært af Deres venlige Brev at erfare, at De har fundet Dem vel i vort Hjem, saa vi tør haabe, at dette foreløbige Møde maa udvikle si

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Kielland, Aleksandar Lange; (1881-10-02)
Thisted — Aalborgs Hotel. Onsdag d. 2. Okt. 1881 . Kjære Hr. Justitsraad ! Først iaften ved min Tilbagekomst fra Hanstholm og Klitmøller har jeg faaet D. m. æ. af 28de f. M. — og er jeg halvveis glad over, at det nu er for sent at forandre det omskrevne Sted.

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Kielland, Aleksandar Lange; (1882-05-28)
Kjøbenhavn Ø d. 28de Maj 1882 . Øresundsgade 34, Kjære Hr. Justitsraad ! vil De høre en ny liden Plan? Hvergang jeg fordeler mine Friexemplarer af en ny Bog, tænker jeg, hvor dumt det dog er at give netop mine Nærmeste, som ere de sikreste Bogkjøbere. Desuden øger For

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Kielland, Aleksandar Lange; (1882-07)
( Juli 82 .) Gyldendalske Boghandel Kl. 3½. Kjære Hr. Justitsraad ! — sved, sint og udmattet er jeg vendt tilbage, forat klage min Nød. Jeg fandt efter lange Omsvøb Klokkeren til Vor Frue, og han forklarede mig følgende: Først m

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Kielland, Aleksandar Lange; (1882-11-24)
Malmø d. 24de Novbr. 1882 . Kjære Hr. Justitsraad Hegel ! Ifølge Deres Opfordring af 23de Novbr. skal jeg gjentage, hvad jeg troede at have sagt tydeligt nok i mit sidste Brev: at der fra min Side intet er tilhinder for, at De iler, saameget De selv vil, med at lade mi

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Kielland, Aleksandar Lange; (1883-08-07)
Stokke pr. Stavanger 7de August 1883 . Kjære Hr. Justitsraad Hegel ! Tak for mange venlige Hilsener (ulovligen) anbragte paa Aviser; jeg havde ventet paa et Brev; men jeg tænker, De har havt travlt, og at der om Bogen ikke har været stort at sige; jeg haaber, Salget ga

BREV TIL: Kielland, Aleksandar Lange; FRA: Hegel, Frederik Vilhelm; (1883-08-12)
12. August 1883 . Kjære Hr. Kielland . I venlige Skrivelse af 7. d. takker De mig for diverse Hilsener (ja rigtignok ulovligen) anbragte paa Aviser og antyder, at De intet Brev har modtaget. I den Anledning tillader jeg mig at spørge, om De ikke har faaet mit Brev af 1

BREV TIL: Kielland, Aleksandar Lange; FRA: Hegel, Frederik Vilhelm; (1883-10-04)
4-10 83 . Kjære Hr. Kielland ! Herved har jeg den Fornøjelse at sende Dem det næste 1000 Kr. for Oktober og November. Allerede for flere Uger siden var Jonas Collin hos mig og bragte os en Hilsen fra Dem og Deres kjære Hustru, for hvilke vi takke. Han var i f

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Kielland, Aleksandar Lange; (1883-10-16)
Stokke pr. Stavanger den 16de October 1883 . Kjære Hr. Justitsraad ! . . . Det er rigtig meget venligt af Dem, at De giver lidt Underretning om vore udenlandske Venner; thi der er saa faa, som opfylder Skrivepligten. Det er ogsaa morsomt for mig at se, hvad mine Kolleg

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Kielland, Aleksandar Lange; (1883-12-03)
Stokke pr. Stavanger den 3die December 1883 . Kjære Hr. Justitsraad ! — det er en hel Serie af Taksigelser, jeg skylder Dem — for Telegrammet, for talrige Aviser og for Æblerne. Jeg pakkede dem selv op — det var sgu et helt Arbeide; Jens og Bodde var med og bar i kurvevis op paa

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Kielland, Aleksandar Lange; (1883-12-23)
Stokke pr. Stavanger d. 23de Decemb. 1883 . Kjære Hr. Justitsraad ! Jeg skynder mig at faa skrive nogle Linier, mens Børnene ere i Byen, forat kjøbe Julepresenter; thi sidenefter bliver her vist ikke megen Ro at faa paa en otte Dages Tid. Mange Tak for de 100

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Kielland, Aleksandar Lange; (1884-01-25)
Stokke pr. Stavanger den 25de Januar 1884 . Kj ære Hr. Justitsraad ! Jeg har modtaget og erkjendt Deres Opgjør for 1883; det var et magert Aar — kun en Bog og ingen nye Oplag. Og alligevel maa jeg bede Dem fortsætte med Deres liberale Forskud, som nu næsten udgjøre min

BREV TIL: Kielland, Aleksandar Lange; FRA: Hegel, Frederik Vilhelm; (1884-01-31)
d. 31. Januar 1884 . Kjære Hr. Alex. Kielland . Just som jeg idag var i Begreb med at ville skrive til Dem, modtog jeg Deres venlige Brev af 25. Januar, hvoraf jeg til min store Glæde ser, at De er i Deres Hjem og at De Alle befinde Dem vel. For et Par Uger siden hørte

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Kielland, Aleksandar Lange; (1884-02-21)
Stokke pr. Stavanger den 21de Februar 1884 . Kjære Hr. Justitsraad ! Vi holder altid — Beate og jeg — en Lovtale over Dem, naar Deres Breve komme; thi De er den trofasteste af alle vore Venner til at give os Underretning om alt det, som kan interessere os. Og vor Inter

BREV TIL: Kielland, Aleksandar Lange; FRA: Hegel, Frederik Vilhelm; (1884-04-20)
20-4 84 . Kjære Hr. Kielland . I Anledning af Deres sidste venlige Brev vil jeg kun sige Dem, at da Deres ny Fortælling ikke kunde blive færdig til Udgivelse i April, anser jeg det for heldigt at den ikke kommer ud før til Efteraaret. Sommertiden er nu engang ikke god

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Kielland, Aleksandar Lange; (1884-08-11)
Hillevaag pr. Stavanger d. 11te August 1884 . Kjære Hr. Justitsraad Hegel ! De er sandelig en snil Mand, og De maa være overbevist om, at jeg paaskjønner Deres Elskværdighed. Mange Tak for Hjælpen; det var mig til stor Lettelse. . . . Bogens Karakter bliver i

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Kielland, Aleksandar Lange; (1884-08-29)
Stokke pr. Stavanger d. 29de Aug. 1884 . Kj ære Hr. Justitsraad Hegel ! ... Jeg er ganske forskrækket over min Kone! — og jeg har gjentagende skrevet til hende: om hun dog ikke har seet Hegels? — jeg kjender hende, naar hun ligger paa Landet og lader Solen skinne og Do

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Kielland, Aleksandar Lange; (1884-10-07)
Hillevaag pr. Stavanger d. 7nde Okt. 1884 . Kjære Hr. Justitsraad ! Ildebranden har bedrøvet os, somom vi vare Danske; indtil min Søn Alexander — saa beklagede han »Jairi Datter« — dengang troede vi, at ogsaa Malerierne vare ødelagte. Det er sørgeligt med de Danske, ha

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Kielland, Aleksandar Lange; (1884-11-06)
Hillevaag pr. Stavanger d. 6te Nov. 1884 . Hr, Justitsraad Fr. Hegel ! Tivolis Direktør Hr. Bernh. Olsen bad mig om Tilladelse til at kjøbe Krøvers Buste af mig, forat fremstille min Person i sit Panoptikum. Jeg svarede høfligt nej, jeg

BREV TIL: Kielland, Aleksandar Lange; FRA: Hegel, Frederik Vilhelm; (1884-11-12)
d. 12. 11. 1884 . Kj ære Hr. Alex. Kielland . Vedlagt har jeg den Ære at sende Dem 1000 Kr. for Maanederne November og December. Efter Deres Ønske har jeg talt med min Sagfører, der anser det for tvivlsomt at De kan forhindre Olsen i at fremstille Deres Perso

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Kielland, Aleksandar Lange; (1884-11-18)
Hillevaag pr. Stavanger den 18de Novbr. 1884 . Kjære Hr. Justitsraad ! Tak for Deres venlige Brev af 12. dns. med indlagt Remisse. Tak ogsaa, fordi De saa kraftigen tager Dem af Sagen B. Olsen, — saa kraftigt, at jeg tvivler paa, han tør trodse mig nu. Det glædede mig

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Kielland, Aleksandar Lange; (1885-06-30)
Hillevaag d. 30te Juni 1885 . Kjære Hr. Justitsraad ! — jeg er nu kommen hjem efter en herlig Reise, og bestræber mig for at komme tilro og faa skrevet en Bog, jeg har i Hovedet. Men Sommerdagene ere saa optagne, at jeg ikke dennegang tør indlade mig paa at love Manuskript beste

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Kielland, Aleksandar Lange; (1886-04-01)
Hillevaag pr. Stavanger d. 1ste April 86 . Kjære Hr. Justitsraad ! Nu er der gaaet en lang Tid, siden jeg lod høre fra mig — en Tid, som forresten har været bedre for mig end man skulde tro; jeg har nemlig arbeidet med den gamle Fart og skrevet denne Komedie (Manuskri

BREV TIL: Kielland, Aleksandar Lange; FRA: Hegel, Frederik Vilhelm; (1886-04-23)
23-4 86 . Kjære Hr. Kielland . Tilgiv, at jeg først nu besvarer Deres sidste venlige Brev. Manuskriptet til Komedien sendte jeg Theaterchefen Dagen efter at jeg havde modtaget det, men tillod mig forinden at læse det. Stykket finder jeg meget morsomt og underholdende,

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Kielland, Aleksandar Lange; (1886-04-29)
Hillevaag den 29de April 1886 . Kjære Hr. Justitsraad ! De satte mig paa en lang Prøvelse med Deres Brev, som jeg først fik idag. Jeg takker nu for det samt for Pengene. Det gjorde os meget ondt, at De og Deres har havt denne Sorg med det lille Barn. Naar man

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Kielland, Aleksandar Lange; (1886-06-05)
Aarre den 5te Juni 1886 . Kjære Hr. Justitsraad ! — jeg skal med Fornøielse gjennemgaa mit Stykke og søge at rette mig efter det kgl. Theaters Smag; men der maa være raison i alt; for det første maa jeg faa nøiagtig vide, hvad der støder, og for det allerførste maa Theater-folk

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Kielland, Aleksandar Lange; (1886-09-09)
9. Septb. 86 . Kjære Hr. Justitsraad ! — her er endelig en Bog. Dedikationen til Bjørnson bedes holdt ganske hemmelig; jeg vil gjøre ham en Overraskelse med den. Jeg haaber, at De ved faa Linier paa Siden og ved alle Midler faar trukket Manuskriptet ud til mange Ark. B

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Kielland, Aleksandar Lange; (1886-09-27)
Aarre d. 27de Septb. 86 . Kjære Hr. Justitsraad ! — jeg er nu aldeles sikker paa, at mit Stykke bliver forkastet. At forholde mig Manuskriptet i et halvt Aar og derpaa afslaa det — deri er der — undskyld! — noget saa overordentligt dansk, at jeg intet Øieblik tvivler paa, at ne

BREV TIL: Kielland, Aleksandar Lange; FRA: Hegel, Frederik Vilhelm; (1886-10-28)
28-10 1886 Kjære Hr. Kielland ! Herved har jeg den Fornøjelse at meddele Dem, at Deres ny Fortælling idag er omsendt til hele Norge og det nordlige Sverige og at Resten expederes paa Tirsdag d. 2. November, og at jeg samtidig hermed sender Dem et

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Kielland, Aleksandar Lange; (1886-10-28)
Cernay la ville den 28de Oct. 86 . Kjære Hr. Justitsraad ! — Tak for Deres Brev af 25de, der gav mig Besked om meget. Jeg har nemlig ikke hørt fra noget Menneske, siden jeg kom hertil og har dog selv hver Dag skrevet mange Breve; jeg begyndte at faa Følelsen af at være sat udenf

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Kielland, Aleksandar Lange; (1886-12-13)
Cernay la ville den 13de Dec. 86 . Kjære Hr. Justitsraad ! — der har gaaet en altfor lang Tid, siden De hørte ordentlig fra mig, og jeg har levet nogle Uger i en saa nedtrykt Stemning som De maaske neppe tror mulig hos mig. Her er — oprigtig talt og ganske mellem os — her er fæl

BREV TIL: Kielland, Aleksandar Lange; FRA: Hegel, Frederik Vilhelm; (1886-12-17)
17-12 86 . Kjære Hr. Kielland . Igaar havde jeg den Glæde at modtage Deres venlige Brev. Jeg ser deraf, at De i nogle Dage har været i trist Humør. Det er naturligvis paa Grund af Deres elskværdige Hustrus Fraværelse. Jeg haaber, at De nu atter er Dem Selv: glad og til

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Kielland, Aleksandar Lange; (1886-12-26)
Cernay d. 21de Dec. 1886 . Kjære Hr. Justitsraad ! - Tak for Brev af 17de med indlagt 850 fr. i Sedler. Mit Humør er bedre, og jeg skal tænke over Deres gode Raad. Jeg var vel tilfreds med Indtægten ved Theatret; skynd Dem at hæve de optjente 2000 Kr., at de kunne fors

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Kielland, Aleksandar Lange; (1887-03-29)
Cernay den 29de Marts 1887 . Kjære Hr. Justitsraad ! — Tak for Brev af 25de og for Bøger: I. Frøken Nelly er noksaa god, hvis det ikke er Wil. Bloch; men er han Forfatter, skulde han skamme sig. II. Prinsessen paa Bolstad — den kunde jeg ikke holde ud; men min Søn Alexander har

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Kielland, Aleksandar Lange; (1887-09-24)
Cernay den 24de Sept, 87 . Kjære Hr. Justitsraad ! — mange Tak for Penge og for Deres kjære Brev af 20de. Ja visselig betragter jeg Dem som noget mere end min Forlægger; og jeg haaber, at De ogsaa trods den store Aldersforskjel tænker paa mig og mine som paa en Art Slægtninge, —

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Kielland, Aleksandar Lange; (1887-10-19)
Nr. 16 rue du Maine; Asnières; 19de Oct. 87 . Kjære Hr. Etatsraad Hegel — undskyld! at jeg saa sent har opdaget Forandringen i Deres Titel, i hvilken Anledning jeg herved frembærer min Gratulation; — for mig og mine vil De vel endnu en Tid forblive »Justitsraaden«; men jeg tænk

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Kielland, Aleksandar Lange; (1887-12-02)
Nr. 16 rue du Maine; Asnières 2den Dec. 87 . Kjære Hr. Etatsraad ! — jeg kan ikke sige, hvor glad jeg blev, da jeg saa, at Brevet var fra Dem selv. Jeg havde netop hørt fortælle, at det stod i norske Aviser, at Hegel var alvorligt syg, medens jeg hele Tiden kun havde tænkt mig e

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Lie, Jonas; (1870-12-05)
Kristiania , d. 5. December 1870 . Til Hr. Cancelliraad Hegel . For sidste Skrivelse, hvori bl. A. siges, at Cabiro vil besørge Correcturen, takkes. Jeg ved dermed, at den er faldt i en virkelig poetisk Mands Hænder, hvilket det for mig her kommer an paa. Jeg har see

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Lie, Jonas; (1871-10-22)
Roma , d. 22. Okt. 1871 . Til Hr. Cancelliraad, Ridder Hegel . Endelig er jeg da med min Familje kommet til Rom og til Ro efter hele dette Aars Uro og Reiser. For nogle faa Maa- neder siden var jeg oppe i Finmarken og nu i Rom, det er unægtelig adskillig Modsætning i

BREV TIL: Lie, Jonas; FRA: Hegel, Frederik Vilhelm; (1871-11-01)
Kjøbenhavn d. 1. Novbr. 1871 . Kjære Hr Lie Deres venlige Brev af 22. Oct. har jeg først modtaget igaar. Det er mig en stor Fornøjelse af opfylde Deres deri gjorte Anmodning om å conto paa Honoraret for Arbejder, De agter at levere, og jeg sender Dem .ved

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Lie, Jonas; (1872-07-29)
Rocca di Papa ved Rom d. 29. Juli 1872 . S. T. Hr. Cancelliraad Hegel , R. fl. O. Jeg maa bede Cancelliraaden undskylde, at jeg ikke har underrettet Dem om, at jeg har maattet lægge min anden store Fortælling tilside to, tre Maaneder. De Omstændigheder, som have hind

BREV TIL: Lie, Jonas; FRA: Hegel, Frederik Vilhelm; (1872-11-04)
4-11 72 Kjære Hr. Lie . Da jeg igaar modtog Deres ærede Brev af 29. Oct. var det Søndag og Bogtrykkerierne som Følge deraf lukkede, saa jeg kunde ikke give Dem nogen bestemt Besked om, hvorvidt det var muligt at faae Deres nye Bog ud inden Julen;

BREV TIL: ukendt FRA: Lie, Jonas; (1872-11-22)
Roma den 22. Novbr. 1872 . S. T. Hr. Cancelliraad Hegel. R. af S. O. Jeg har den Ære som i mit Telegram at erkjende Modtagelsen af Deres Brev af 4de d. M. med Op- og Afgjørelse for 2det Oplag af »Fortællinger og Skildringer fra Norge« å 2000 Exemplarer m

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Lie, Jonas; (1873-03-18)
Roma d. 18. Marts 1873 . Kjære Hr. Cancelliraad ! Jeg modtog en Dag et Exemplar af 4de Oplag af »den Fremsynte« med indlagt et Brev til Dem samt et Par Regnskabsnotitser, som jeg forstod at være vort Aarsopgjør for 31/12 72. — Derimod har jeg endnu intet Nærmere hørt o

BREV TIL: Lie, Jonas; FRA: Hegel, Frederik Vilhelm; (1873-09-02)
2-9 73 . Kjære Hr. Lie . Det var mig en sand Glæde, efter saa lang Tids Taushed, idag at modtage Deres venlige Brev, ledsaget af Deres Portrait, for hvilket jeg herved bringer Dem min hjerteligste Tak. Det var rigtig venligt, og jeg paaskjønner det i høj Grad, at denne

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Lie, Jonas; (1874-05-25)
Christiania den 25. Mai 1874 . Kjære Hr. Cancelliraad ! Deres sidste Brev af 15 Mai gjorde mig megen Glæde ved det deri tilbudne høiere Honorar. Jeg har altid gaaet ud fra, at jeg trygt kunde overlade den Sag til Dem i alle Maader og tænkte mig min boglige Fremtid paa

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Lie, Jonas; (1874-12-25)
Christiania d. 25. Decbr. 1874 . Kjære Hr. Cancelliraad ! Samtidig med at jeg takker Dem for Brev af 24de Novbr. med 215 Spd. 84 Sk. og Opgjørelse — er jeg desværre nødt til atter at bede Dem om velvilligen at give mig et Forskud af 100 Spd. Julen og Vinteren heroppe e

BREV TIL: Lie, Jonas; FRA: Hegel, Frederik Vilhelm; (1874-12-30)
30-12 74 . Kjære Hr. Lie . Modtag herved min hjertelige Tak for Deres sidste venlige Brev og for Meddelelsen om Deres Planer, som interesserer mig levende og til hvis Udførelse jeg ønsker Dem størst mulig Lykke. Det gjør mig ondt, at De af forskjellige Hensyn ikke kan

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Lie, Jonas; (1875-12-23)
Kr. 23/12 75 Kjære Hr. Cancelliraad ! En haard Forkjølelsesfeber med Halsbetændelse, hvoraf jeg til idag har ligget, har hindret mig i at tilskrive Dem og takke Dem for al Deres Umage med Faustina Strozzi. Udstyret er saa nobelt og Vig

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Lie, Jonas; (1876-05-09)
Kristiania d. 9. Mai 1876 . Kjære Hr. Cancelliraad ! Det omhandlede Stykke »Udmeldt af Klubben« blev ikke antaget ved Kbhvs. kgl. Theater, og her har min Ven Hartv. Lassen, som er Theater-Censor, privat sagt mig, at han ikke tror, Stykket har dramatisk Effekt nok til a

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Lie, Jonas; (1877-01-11)
Kristiania d. 11. Januar 1877 . Kjære Hr. Cancelliraad ! Hjertelig Tak baade for de 400 Kroner og den glædelige Efterretning om 3die Udgave af »Tremasteren Fremtiden« paa 1.500 Expl. à 75 Kr. pr. Ark. Den vil da saaledes nu ialt være trykt i 9,500 Expl. Jeg s

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Lie, Jonas; (1877-01-15)
Kristiania den 15. Januar 1877 . Kjære Hr. Cancelliraad ! Hjertelig Tak for Deres Brev af 4de d. M., hvori De med Deres vanlige omtænksomme Vennesind sendte mig bl. A. det behagelige Forslag om et 6te Oplag af »Den Fremsynte« paa 2000 Expl. à 100 Kr. pr. Ark. Jeg samty

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Lie, Jonas; (1877-07-26)
Eidsvold den 26. Juli 77 . Kjære Hr. Cancelliraad ! Hjertelig Tak for Deres saa velkomne Brev af 17de d. M., hvori Kroner 400 — samt Løfte om 400 Kr. i August! Jeg har netop idag sluttet et Kapitel i min Fortælling og kan m. H. t. Deres Forespørgsel om Udgivelsestiden

BREV TIL: Lie, Jonas; FRA: Hegel, Frederik Vilhelm; (1877-08-07)
7-8 77 . Kjære Hr. Lie . Af Deres sidste venlige Brev ser jeg, at De har opgivet at faa Deres Fortælling ud iaar; men at De inden Aarets Udgang kan have den færdig, saa den kan trykkes i Vintermaanederne og udgives tidlig paa Foraaret. Denne Meddelelse kom mig ikke gan

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Lie, Jonas; (1878-01-03)
Kristiania d. 3 Januar 1878 . Kjære Hr. Cancelliraad ! De overraskede os igaar med en kjærkommen Nytaarsvisit — og det er mig en Trang at svare tilbage og takke Dem med et Par Linier, takke Dem for al den Tillid og alt det Vennesind, De gjennem Aarenes Prøve altid har

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Lie, Jonas; (1878-04-26)
Kristiania den 26 April 1878 . Kjære Hr. Kancelliraad ! Da vi havde læst Deres sidste Brev med Forslaget om de 6000 Expl. og de indlagte 1200 Kroner, udbrød min Hustru: »Det er jo umuligt ikke at holde af en Mand, som bestandig har glædelige Overraskelser at bringe!« —

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Lie, Jonas; (1878-08-15)
p. t. Voldbu i Østre Slidre i Valders. den 15 Aug. 1878 . Kjære Hr. Kancelliraad ! Dette Brev skulde jeg have skrevet for fjorten Dage siden, men saa blev jeg syg og tildels sengeliggende af en Forkjølelse, jeg paadrog mig i den italienske Hede heroppe mellem Fjeldene.

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Lie, Jonas; (1878-10-28)
Stuttgart den 28 Oktober 1878 . Kjære Hr. Kancelliraad ! Deres sidste Brev — hvori jeg med Tak modtog 800 Kroner fra Dem — fristede mig jo ikke lidt ved Tanken paa, hvor beleiligt det kunde være at faa udgivet en liden Bog allerede til Jul nu. Og Grunden, hvorfor jeg h

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Lie, Jonas; (1879-01-12)
Stuttgart den 12-1 79 . Kjære Hr. Kancelliraad ! Deres sidste Brev af 4de d. M. med indlagte 450 Rm. saavelsom Løfte paa lignende Beløb til 15. Februar og 15. Marts har jeg modtaget og være De hjertelig takket saavel herfor som for det hyggelige Brev, der gav mig saame

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Lie, Jonas; (1879-02-23)
Stuttgart den 23. Februar 1879 . Kjære Hr. Kancelliraad ! Idet jeg ret meget takker for Deres Brev af 16de med indl. 450 Rm. dem jeg modtog i Fredags, ser jeg, at jeg — foruden de næste c. 450 Rm., som De har været saa snil at love mig til 15. Marts — nok er nødt til y

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Lie, Jonas; (1879-12-05)
Dresden d. 5 Decbr. 1879 . Kjære Hr. Kancelliraad ! Jeg har da at takke Dem for de modtagne Expl. af »Adam Schrader«, for den velvillige Udførelse af mine andre Bog forsendelser saavelsom for den tilstillede Bedømmelse i Berlingske Tidende. Jeg synes, Bogen er overmaad

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Lie, Jonas; (1879-12-12)
Dresden den 12 Decbr. 79 . Kjære Hr. Kancelliraad ! Mage til akurat Mand! — nu fik jeg netop Deres Brev med de 400 Kroner i, og jeg fik en Trang til at svare strax. Noget af det, Asbjørnsen kunde gjort opmærksom paa, er, at Camilla Colletts banebrydende Bog »Amtmandens

BREV TIL: Lie, Jonas; FRA: Hegel, Frederik Vilhelm; (1880-04-11)
d. 11. April 1880 . Kjære Hr. Jonas Lie . For Deres sidste venlige Brev takker jeg Dem ret meget. Det var mig en stor Glæde at erfare, at Deres Skuespil »Grabows Kat« er blevet antaget til Opførelse i Stockholm. Jeg læste Stykket i en af Paaskedagene og skal ærlig tils

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Lie, Jonas; (1880-04-15)
Dresden d. 15 April 1880 . Kjære Hr. Kancelliraad ! At De gav mig Deres uforbeholdne Mening om »Grabows Kat« var mig kjært om ikke netop saa behageligt; det kunde ialfald kun forøge min gamle Agtelse for Dem fra hele vort Forhold og skynder jeg mig med at svare, idet j

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Lie, Jonas; (1880-06-25)
Dresden den 25 Juni 1880 . Kjære Hr. Justitsraad ! Jeg har lovet at skaffe Dybwad i Kristiania en Fortælling paa c: 1 Ark til hans Folkekalender mod Honorar af 400 Kro ner. Ifjor fik han til Brug »Susamel«. ... Nu havde jeg i Begyndelsen af d. Md. til Dybwad

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Lie, Jonas; (1880-12-22)
Dresden d. 22 Deember 1880 . Kjære Hr. Justitsraad Hegel ! Deres Underretning om, at »Rutland« er lagt under Pressen i 2det Oplag var mig en stor Glæde og tillige en Opmuntring til snart at lade den anden Sjøfortælling gaa af Stabelen, hvorom jeg før har skrevet Dem ti

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Lie, Jonas; (1882-01-03)
Hamburg 3 Januar 1882 . Kjære Hr. Justitsraad ! Hjertelig Tak for alle de prægtige og interessante Bøger De havde den særdeles Godhed at sende os til Jul! De har gjort os og gjør os megen Fornøjelse — fortiden læser jeg dette forunderlige poetiske Menneske — Drachmann.

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Lie, Jonas; (1882-10-20)
Paris den 20 Oktober 1882 . Kjære Hr. Justitsraad ! Endelig er vi da saa nogenlunde i Orden i Paris i en liden hyggelig Leilighed au quatriéme, hvortil vi har kjøbt Møblement, og liggende i en luftig og sund Kant af Staden. Maleren Heyerdahl havde allerede afhændet si

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Lie, Jonas; (1883-08-04)
Berchtesgaden 4 Aug. 1883 . Kjære Hr. Justitsraad ! Sidst, jeg skrev Dem til, nævnte jeg, at jeg var Rekonva lescent efter en Forkjølelsesfeber. Det viste sig imidlertid, at det var en alvorligere Sygdom, hvoraf flere af os efterhaanden angrebes og tilsidst fik vor yng

BREV TIL: Lie, Jonas; FRA: Hegel, Frederik Vilhelm; (1883-09-05)
5 September l883 . Kjære Hr. Lie ! Hvor det glæder mig af Deres sidste venlige Brev at se, at De nu Alle befinde Dem vel, og at De har besluttet Dem til at blive Høsten over der i den sunde og styrkende Luft. Ogsaa glæder det mig at se, at De haaber at kunne faa Deres

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Lie, Jonas; (1884-01-16)
Paris 16 Januar 1884 . Kjære Hr. Justitsraad ! Meget glædedes jeg ved at modtage Regnskabet for 1883 og der endelig se mig igjen paa Kreditsiden. Det hjalp godt, at jeg fik »Familjen paa Gilje« udgivet før Jul, og kan jeg ikke noksom gjentagende takke Dem, fordi De saa

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Lie, Jonas; (1884-11-24)
Berchtesgaden 24 Novbr. 1884 . Kjære Hr. Justitsraad ! Jeg er næsten skamfuld over Deres store Imødekommen hed — ikke mindre end Omtrykning af hele 9de Ark. Men jeg tror jo ogsaa, der er sket mig en væsentlig Tjeneste ved det. Min store Tak! Vi reiser imorgen

BREV TIL: Lie, Jonas; FRA: Hegel, Frederik Vilhelm; (1885-01-19)
19 Januar 1885 . Kjære Hr. Jonas Lie . Atter idag har jeg den store Glæde at kunne gjøre Dem en behagelig Meddelelse: Deres sidste Fortælling »En Mal strøm« har overalt, saavel i Norge som her, funden en saa levende Afsætning, at det meget betydelige Oplag efter al San

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Lie, Jonas; (1885-01-25)
Paris 25 Januar l885 . Kjære Hr. Justitsraad ! Nyt Oplag af »Tremasteren«, nyt dito af »En Malstrøm«, — Deres to sidste Breve bragte mig isandhed glædelige og op muntrende Efterretninger! Hjertelig Tak for det, for Løftet Eyolf Soot pi

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Lie, Jonas; (1885-05-26)
Paris 26 Maj 1885 . Kjære Hr. Justitsraad ! Vort Sølvbryllup havde vi ment at fejre i al Stilhed som en privat Familjefest; men det blev noget helt andet. Da vi kom ind i Stuen om Morgenen, var alt der ganske forandret, og et stort, prægtigt Taffelui i gammeldags Renæs

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Lie, Jonas; (1885-12-21)
Paris 21 December 1885 . Kjære Hr. Justitsraad ! Vi er jo nu saa længst vant til at tænke os Dem og Deres Hjem blandt de nære og kjære, at vi synes det rent hører med til Julehelgen at hilse indom vor kjære, gjennem saa mange Aar prøvede Ven med det bedste og varmeste

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Lie, Jonas; (1886-11-27)
Paris d. 27. Novbr. 1886 . Kjære Hr. Justitsraad ! Tør jeg være saa fri atter at bede Dem godhedsfuldt forstrække mig paa Konto med 800 Kroner; det er Julemaaneden, og da gaar der altid endel mere Penge. Hjertelig Tak for Rosmersholm, vi var spændte og begjær

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Lie, Jonas; (1886-12-14)
Paris den 14. December 1886 . Kjære Hr. Justitsraad ! »Kommandørens Døttre« fik jeg i Søndags Aftes og har kun at bringe Dem min hjertelige Tak for alt den anbelangende. Ikke én Trykfejl at opspore den ganske Bog igjennem. Vignetten er fuldkommen overensstemmende med B

BREV TIL: Lie, Jonas; FRA: Hegel, Frederik Vilhelm; (1886-12-22)
22. December 1886 . Kjære Hr. Lie ! Af Deres sidste venlige Brev, for hvilket jeg hjertelig takker, gjør det mig ondt at se, at De har været lidt utilfreds med at det norske Unionsflag er anbragt paa Bindet, hvilket jeg efter hvad De anfører ogsaa nok kan forstaa. Selv

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Lie, Jonas; (1887-07-03)
Paris den 3 Juli 1887 . Kjære Hr. Justitsraad ! For Deres sidste Brev med Anvisningen og øvrige Indhold et hjerteligt Tak! Jo, jeg har da det gode Haab, at jeg skal have min Fortælling færdig engang paa Høstsiden, om det end endnu ikke er godt at sige naar. Jeg er i vi

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Lie, Jonas; (1887-11-11)
Paris den 11 Novbr. 1887 . Kjære Hr. Justitsraad ! Bjørnson er da reist for at holde Forelæsninger i Danmark og Sverige. Desværre, han kunde ikke overvinde sig til at ta Farvel med mig og faa jevnet ud den Knude paa Traaden der har været mellem os siden ivaar. Det er j

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Lie, Jonas; (1887-12-06)
Paris den 6 December 1887 . Kjære Hr. Justitsraad ! Det gjorde os rigtig inderlig ondt af Deres Brev at erfare, at De havde været saa meget syg; men saa lettede det jo at høre, at De var paa Bedringssiden igjen og fik prøve at styrke Kræfterne ved Vognture i fri Luft.

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Lie, Jonas; (1887-12-30)
Paris den 30te Decbr. 1887 . Kjære Hr. Jacob Hegel og Frue ! Vi behøver vel ikke at fortælle Eder, at her er Bedrøvelse i Familjen for vor kjære mangeaarige, trofaste Ven! Det stod jo saa, at det kunde blive til begge Dele, det følte vi nok; men vi havde alligevel gjor

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Bjørnson, Bjørnstjerne; (1860-11-21)
Hotel Phønix , 21. Nov. 60 . Til den kgl. danske Theatercensur! Hvorvidt mit Stykke Halte-Hulda har været indleveret til den kgl. danske Theatercensur, ved jeg ikke. Nogen Dom er mig aldrig bleven meddelt. Jeg kjender Hejbergs private Dom derom, og da Stykkets Antagel

Tekst efter brevene

Tekst efter brevene

Tekst efter brevene

Tekst efter brevene

Tekst efter brevene

Tekst efter brevene

Tekst efter brevene

Tekst efter brevene

Tekst efter brevene