Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Vilhelm Hegel FRA: Bjørnstjerne Bjørnson (1861-09-05)

Ariccia 5te Sptbr. 1861

Kjere Hegel!

Af Hviid hører jeg, at De helst til Jul vil have en Digtsamling. Den skal De faa. Her i Rom har jeg arbejdet flere Digte, skjønt min Tid hovedsagelig har været ofret andre Tankegjenstande. Men i September, Oktober og November bliver det, jeg skriver, udelukkende Digte.

Da Samlingen ifølge Skik og Brug bør begynde med de fædrelandske Sange, som alle ere fra ældre Dato, kan jeg s. 10 sende Dem Begyndelsen, naar De kræver den. Af mine Bøger optager jeg kun nogle faa; de fleste ere for indvævede i Fortællingen. Disse blive imidlertid Samlingens anden Del. Tredie, fjerde o. s. v. bliver da de spredte Digte, inddelte efter sin Karakter; en Del er jo skrevet før, men jeg tror at den bedste Del bliver den endnu ikke skrevne, da jeg jo er gaaet adskillig frem i at forme.

Efter hvad jeg selv kan dømme, tror jeg Samlingen vil vinde Venner. Den bliver større end Richardts i Omfang, men hvor stor kan jeg ikke bestemme, da jeg intet Skjøn har paa det, heller ikke ved, hvad jeg mulig kan skrive.

Men en uundgaaelig Nødvendighed for mig er det at bede om Forskud. Dette er jo min hedeste Udviklingstid, jeg haaber den en Gang vil komme os Begge tilgode. Jeg arbejder jo ogsaa i et andet og større Arbejde, og jeg er jo allieret med Dem for bestandig, saa jeg tør byde Dem det som Sikkerhed.

Kan De, eller vil De ikke (Grunden behøver De ikke at sige mig), »saa tager jeg det ikke ilde op«!! — At De beregner Dem Deres Renter er en Selvfølge.

Hvad jeg ønsker er 100 Rd. Min Adresse er: Consul Bravo, Rom.

Jeg ønsker Dem tillykke med Deres mange og store Foretagender, som jeg følger med Opmærksomhed.

Jeg beder hilset Hammerichs, Plougs, Petersen, Hviid, og Andre, som maatte spørge efter mig, og forbliver Deres ærbødige, med Agtelse heng.

Bjørnst. Bjørnson.

Hr. Cancelliraad Hegel! —