Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Vilhelm Hegel FRA: Bjørnstjerne Bjørnson (1863-12-31)

Nytaarsdag 1863.

Glædeligt Nytaar!

og Tak for al Deres Godhed mod mig i det gamle, — og nu især for Deres sidste behagelige Overraskelse: de smukke Nytaarsgaver til mig!

Dennegang har jeg et vigtigt Anliggende at afhandle med Dem, som jeg maaske for længe har opsat. Det angaar mine gamle Bøger, dem jeg alle vilde have samlede hos Dem.

Fru Geelmuyden i Bergen er en Bedragerske. Ole Bull førte s. 11 mig op i dette, han angrer det ligesaameget som jeg selv. Hun har trykt 4000 Expl. af »Arne«, hun ejer den endnu i 6 Aar. Men hun vil ikke lade mig faa den tilbage. Jeg har brugt alle mulige Kunster; men hun vil ikke. Jeg har tilbudt mit lille Honorar som Tilbagebetaling, jeg har ogsaa prøvet at faa Bogen ud i en noget forandret Udgave (navnlig i orthografisk Henseende); heller ikke dette vil hun; hun vil kun sælge sine 4000 Expl. til uforskammet Pris.

Nu existerer der som bekjendt ingen Bogkontrakt mellem Norge og Danmark. Kunde De ikke uden videre tage Bogen og udgive den? Jeg skrev Dem en Fortale, hvori jeg fortalte hele Sammenhængen; thi den Udgave, som nu verserer, vedkjender jeg mig ikke længer, og et Middel maa jeg dog bruge forat faa en anden ud! Naturligvis tager jeg ikke en Skilling for den; thi i 6 Aar er den ikke min; men jeg vil gjøre Forandringer i den (gratis) og saa maatte De sætte en lav Pris, at hun ikke kunde overfly Dem. I ethvert Fald er Bogen Deres, naar de 6 Aar ere forbi. Vil De at vi skulle vente? Det er dog ellers ærgerligt, at en Bog gaar i en Udgave, som jeg ikke længer vedkjender mig, og at jeg ikke kan faa den ud i en ny!

Med »Halte-Hulda« er Tilfældet følgende. Jeg solgte den for 50 Spd. og lod hende selv bestemme Oplaget, idet jeg tilføjede, at hun maatte ikke gjøre det stort; thi man vilde ikke kjøbe mange Exemplarer af den Bog. Alligevel har hun gjort et stort Oplag; af og til sælger hun ogsaa en Bog. Men naar dette Oplag er forbi, er Bogen min. Ogsaa den har jeg Lyst for en Del at forandre, men kan ikke komme til. Den er ogsaa Deres, naar Oplaget er solgt. Vil De udgive den alene eller samlet med noget andet, før Oplaget er solgt, saa er det mig kjert, og jeg bistaar atter med Forandringer og Fortale. Jeg er nemlig ganske rasende paa det skamløse Menneske! Eller vil De underhandle med hende? Alt hvad De vil, o, men faa mine to kjere Bøger fra hende! Bøgerne ere Deres, strax den lovlige Tid er forbi, og uden Tanke af Honorar, indtil den Tid kommer, at vi samle mine Arbejder. —

»Synnøve Solbakken« og »Smaastykker« ejer Giertsen i Bergen, en meget brav Mand, som jeg den Dag i Dag stod i Forbindelse med, hvis hans Evne var som hans Vilje. Jeg vil, at De kjøber disse Bøger, naar det falder Dem belejligt, hvis De ikke heller vil vente til de respektive Oplag ere ud s. 12 solgte. Jeg spekulerer nemlig paa en Godtkjøbsudgave af mine Fortællinger til næste Foraar, saa Bønderne kunde faa fat i dem. Indret Dem nu med alt dette efter bedste Skjøn. Og skriv til mig derom.

Dette var nu mit første Anliggende.

Det andet er, at jeg har en Fætter (i Berlin fortiden), en Musiker ved Navn Richard Nordraach. Han er et ualmindeligt Talent for Musik. Han har komponeret en Del Ting, som han paa eget Forlag vil udgive. Dertil vil han have et Par Kommissjonærer, til hvem han sender Noderne, som trykkes i Berlin. Da De er min Forlægger, vil han endelig have Dem blandt disse Kommissjonærer, væsentligst forat have Deres Navn paa Titelbladet. Jeg har sagt ham, at De handler ikke med Musik; men det tror han gjør Ingenting. Gutten er et Geni, som intet andet mig bekjendt yngre musikalsk i Norden; men han er en egensindig Knægt, og nu vil han gjennem mig have Besked direkte fra Dem selv, om han kan sætte Deres Navn blandt Kommissjonærerne eller ej. Han er en velstaaende ung Mand, De faar ingen Udgifter af ham; hans Fader er nemlig Fabrikejer Nordraach i Kristiania, Ejer af den store Gaard ved Slottet og af Alfheims Snedkerfabrik.

Bjørnstj. Bjørnson og Karoline Reimers som Forlovede.

s. 13 Jeg formoder naturligvis, at De svarer ham Nej. Men vil De være saa god at gjøre dette paa et Papir, som De lægger i et Exemplar af Sigurd Slembe og adresserer »Kochstrasse 8, bei Schlüter in Berlin«. Hans Navn er Richard Nordraach, Pianist. De behøver ingen Porto at betale.

Jeg takker Dem hjertelig for de Exemplarer af mine Bøger, som De har givet mig til mine Venner i Tyskland! Det er dog formeget! Denne Bog til Nordraach maa De sætte mig paa Regning, hører De!

Den gamle Dame, som rejste med min Kone til Rom, og som afskrev en Akt i Sigurd Slembe skulde dog have et Exemplar. Det vil jeg ogsaa betale, saameget mere, som det maa være et indbundet. Og jeg ønskede det sendt snarest muligt, da jeg snart rejser til hende (paa Vejen til Frankrig), og da maa hun være i Besiddelse af Bogen. — Baronesse v. Kloest sidder i fuldt Arbejde med Oversættelsen af Sigurd Slembe!! Endvidere har hun forberedt en Digtsamling af Skandinaver og hun vil have Digte af mig. I den Anledning (ja, Kjere, De maa ikke tabe Taalmodigheden over mig) maatte Lose & Delbanco være saa god at forære mig et Exemplar af N. Ravnkildes Sange og at sende dette til min Fætter i Berlin, som da vil bringe dem til Baronessen. Vil De tale til Lose & Delbanco derom? Og det maa ikke forglemmes af Lose & Delbanco; thi jeg ved, at de To ikke altid holde, hvad de love. — Og saa er jeg færdig! — Om otte Dage er jeg rejst!

Deres hengivne og taknemmelige
Bjørnst. Bjørnson.