Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Vilhelm Hegel FRA: Bjørnstjerne Bjørnson (1863-10-05)

Søgne den 5te Oktober 1863

Kjere Hegel, 10 — siger og skriver ti — Gange har jeg ladet mig fotografere for Deres Skyld! Jeg vilde hellere ti Gange lade mig banke. Nu var der saadant Regnvejr i Bergen og en saa uforskammet Vedholdenhed deri, at jeg dels lod der være Mellemrum mellem hver Gang jeg gik ud, dels var den ene Gang Baggrunden bleven stribet af Regn, en anden Gang havde Træet i Kassen slaaet sig, en tredie var jeg selv for sur og træt, og saadan indtil det 10de — tiende! Men det blev virkelig godt. Min Kone og min Dreng bleve ogsaa udmærket godt tagen. Portræterne vare endnu ikke færdige ved vor Afrejse fra Bergen, d. v. s. det bestemte Antal, thi de første toge de Venner, som vi maatte forlade, i hine Afskedens rørte Øjeblikke. — Mit Løfte bliver saaledes sent indfriet, men dog indfriet før jeg rejser herifra (den 14de Oktober.)

Med Maria Stuart har jeg maattet gjøre den Forandring, at Stoffet er bleven delt i to Stykker: »Henrik Dearnley« 3 Akter og »Bothwell« 5 Akter; i de fem arbejder jeg nu. De tre lader jeg opføre, forinden de fem blive færdige, saa de ikke blive trykte til Jul. Det kan vel være Dem ligegyldigt, og selv ønsker jeg at de komme ud samlede. Det var ikke uden Overvindelse at jeg delte Stoffet; men det blev uundgaaeligt.

Var det Dem muligt, kjere Hegel, at lade mig komme til Kristiania poste restante 200 Rd.? Naar man arbejder med disse lange Bøger bliver det desværre nødvendigt at faa Forskud. De er vel ikke kjed af mig? Jeg er halvt bange derfor.– –

Vi leve Alle vel, hils vore Venner, men især Deres Kone og Dem selv ifra os!

Deres
Bjørnst. Bjørnson.