Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Vilhelm Hegel FRA: Bjørnstjerne Bjørnson (1864-01-12)

12te Jan 1864.

Hr. Cancelliraad Hegel!

Jeg føler Trang til at takke Dem for det gamle Aar! Tak for Deres Godhed, Deres venlige Ord, Deres Hjælp og Deres Opmuntring! Tak for det Allersidste: Deres smukke Foræringer til min Kone og min Dreng. Hils Deres Familie et glædeligt Nytaar fra os Alle, og lad os i det nye have ligesaameget Haab sammen, som vi i det forgangne have havt Skuffelse og Sorg sammen.

Jeg har nu Theatret — og paa de Vilkaar, som jeg ønskede. Maatte det nu gaa godt, saa gjorde jeg noget for mit Fædreland. Men mit Haab er ikke meget stort, skjønt Begyndelsen er saa smuk, som jeg paa nogen Maade kunde ønske den. Arnljot Gelline skal være mit næste Arbejde, og jeg haaber inden en Maaned at kunne tage fat paa den. Jeg faar nu se, om det ikke bliver til Virkelighed. Jeg agter for dens Skyld at benytte Ferierne til en Rejse mod Nordlandene, hvis vidunderlige Natur skal kaste Farve over en Del af Stoffet. Denne Natur er saa lidet kjendt, men er noget af det Skjønneste i al Verden.

De maa hilse Richardt fra mig, at jeg finder megen Fremgang i hans senere Digte, og en Lyrik saa skjøn, at jeg maa læse op igjen og op igjen. Han skal faa en smuk Anmeldelse i vort illustrerede Nyhedsblad saavelsom i Aftenbladet, hvilke ere vore to bedste æstethiske Anmeldere.

Med gjentagende Ønske for og Tak til Dem og Deres tegner jeg mig Deres i Ærbødighed og Inderlighed hengivne

Bjørnstjerne Bjørnson.