Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Vilhelm Hegel FRA: Bjørnstjerne Bjørnson (1866-07-11)

Vårbyden 11te Juli 66
Adresse —
Stockholm, Direktør Stjernström

det dramatiska Theatern.

Kjere Hegel,

jeg arbejder nu paa en Fortælling, som i September begynder at udkomme i »Folkebladet«, der kun naar den Klasse, som ellers ikke læser mig. Til Jul skal den udkomme hos Dem, hvis De ønsker den til Jul, hvilket jeg haaber. Enten jeg faar Theatret til næste Sæson eller ej (jeg gjør nemlig nye Betingelser) saa arbejder jeg den færdig med det Samme, da jeg tager en Stedfortræder.

Paa denne Fortælling ønskede jeg (som sædvanlig!!) Forskud, nemlig 100 Spd., dirigeret til cand. jur. Peter Bjørnson, Akersgaden No 1 i Kristiania, om muligt med omgaaende Post.

s. 26 Jeg har med Deltagelse hørt, at Frøken Deichmann er død, da jeg kendte Eders elskelige Familieforhold.

Her har jeg det yndigt, men glemmer ikke Danmark. Næste Aar skulle vi samles dernede; thi næste Vinter tilbringer jeg vistnok i Danmark. Jeg trives dog bedst der.

Hils mine kjere Venner dernede, og sig dem, at jeg har det inderlig godt. Min Kone kommer sig nemlig saa godt herude paa Vårby (en Time med Dampskib fra Stockholm, oppe ved Mælaren) mine to Drenge ligesaa. —

Min Fortælling optager mig som »de Nygifte« ifjor; kunde den nu gjøre mig ligesaa megen Glæde, men det er vel neppe venteligt, at to Bøger efter hinanden kan glæde sin Forfatter saa meget. Jeg har set det gaa her, jeg tror for 36te Gang; det gik fortrinlig.

Skal De ikke snart faa »en glad Gut«? Kjere, skriv ham til, denne Giertsen, og spørg, hvorledes det forholder sig. Baade i »en glad Gut« og »mellem Slagene« gjør jeg uvæsentlige Forandringer; men bliv ikke ræd, at de tage samme Omfang som i Synnøve, derfor heller ikke samme Tid; thi jeg har længst havt dem færdige; de ere rent uvæsentlige.

Min Kones og min inderlige Hilsen til Dem og Deres kjere Familie og vor inderlige Tak for ifjor Sommer paa denne samme Tid.

Deres hengivne
Bjørnstjerne Bjørnson.