Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Vilhelm Hegel FRA: Bjørnstjerne Bjørnson (1868-09-06)

den 6te September 68.

Kjere Ven!

Deres Godhed, naar vi er hos Dem, Deres Breve, naar vi er fra Dem, glæder os og knytter os sammen! De er et kjerligt, til det yderste hensynsfuldt Menneske, og os har De forstaaet og os har De udvalgt Dem til at hygge og glæde fremfor de Fleste; thi jeg kan ikke tænke mig, at De kan være mod mange som mod os, dertil er det formeget.

Bjørnstjerne Bjørnson.
Efter Skitse af Const. Hansen til Maleriet: Den grundlovgivende Forsamling.

Ved De, at mine to Breve til Dem er tilbageholdt af »Folkebladets« Bud for Postportoens Skyld, som han har stjaalet. Han er nu bragt til Bekjendelse, og da fandt vi syv Breve hos ham, tildels af yderste Vigtighed. Det ene af mine Breve til Dem sender jeg Dem, da jeg selv synes om det.

s. 29 Atter Vrøvl med Theatret!

Man vilde paalægge mig en Kontrakt, som jeg ikke syntes om, og saa villig jeg ellers kan være til at give efter i Smaating, saa er jeg det ikke ligeoverfor Theatret, mod hvilket jeg ikke har været smaalig!

Til næste Aar er Arne fri, jeg har skrevet til Fru Geelmuyden om at faa den fri strax tilsammen med Haltehulda. »Arne« er nu omtrent udsolgt; hun havde alligevel maattet tage et nyt Oplag. Det første var ganske sikkert ikke under 5000.

Vær nu kjerlig hilset, tilligemed Deres Søn! — Da Lejlighed bringer dette, sender jeg dog den omtalte Sang, som heroppe har gjort en overordentlig Lykke og blandt Andet indbragt mig de tre nordiske Flag (i almindelig Størrelse til Skibsbrug,) med Tilbehør.

Forstaa nu: Deres Pengebreve, baade det paa 50 og det paa 100 Rd. har jeg begge modtaget; blot mine Breve er kommet bort.

Lev vel, lev vel! Arnljot Gelline paa Stabelen.

Deres inderlig hengivne
Bjørnstjerne Bjørnson

Drengene beder Dem begge hilset; den tredje er for liden dertil, men han er dog nu kommet saa langt, at han smiler til os. Karoline frisk som en Fisk. Hun modtog ogsaa Deres sidste Brev, thi jeg var borte en Tur.