Danmarks Breve

BREV TIL: Bjørnstjerne Bjørnson FRA: Frederik Vilhelm Hegel (1870-04-30)

Hegel svarer paa Bjørnsons Brev:
30/4 70

Kjære Hr. Bjørnson!

I Tankerne ser jeg det smukke Hus med sin skjønne Beliggenhed, hvorom De skriver, og af Hjertet ønsker jeg at kunne være Dem behjelpelig med at blive dets lykkelige Ejer. Men saaledes som De antyder med Kjøbesummen, at afhænde til mig alle de Bøger De har skrevet og alle dem, De i Fremtiden maatte skrive, vilde være en alt for dyr Maade at betale Huset paa, og det vilde sikkert ikke vare længe, før De selv vilde fortryde denne Handel, som da kunde blive Aarsag til et Brud mellem os, der dog skulle arbejde i Forening. Jeg tænker mig, at Sagen kunde ordnes saaledes: De foreslaar den nuværende Ejer at lade saa meget som muligt, mindst de 3500 Sp., henstaae imod Prioritet i Ejendommen, og da jeg for Tiden ikke selv har saa stort et Beløb disponibelt, gjør jeg mig Umage for at skaffe til Dem Resten af Summen mod den her sædvanlige Rente af 4 à 5 %. — Denne Sum tilbagebetales mig paa den Maade, at jeg hvergang der tilkommer Dem Honorar, afskriver Halvdelen eller Trediedelen paa den Conto, og »for Livs og Døds Skyld« giver De mig Sikkerhed i Deres forskjellige udkomne og udkommende Skrifter. Men, inden De afslutter Handelen, vil jeg tilraade Dem at lade en Sagkyndig (Architect) undersøge Huset nøje og forvisse Dem om, at det er Pengene værd. Tidt hænder det, at et saadant Hus kan være »aussen blank« og »binnen krank«, som Tydsken siger.

Med de hjerteligste Hilsener for Dem, Deres Frue og Børn

Deres inderligt hengivne
Fr. Hegel.