Danmarks Breve

BREV TIL: Bjørnstjerne Bjørnson FRA: Frederik Vilhelm Hegel (1870-05-17)

17/5 1870.

Kjære Hr. Bjørnson.

Saa var det da godt, at De ikke slog til strax med Huskjøbet, men betænkte Dem og ventede; derved vandt De at faae et Sted, som baade tilfredsstiller Dem og Deres Hustru, der jo havde Betænkeligheder ved det Hus, De først saae paa. — De skriver, at Kjøbesummen er 5500 Spd., hvoraf de 2000 Sp. skulle udbetales strax. Resten antager jeg, at Ejeren lader henstaae mod 1. Prioritet i Stedet.

De 2000 Sp. skal jeg skaffe tilveje, saasnart De ved en Sagfører der i Byen paa lovmæssig Maade lader udfærdige et af Dem underskrevet Document, som thinglæses. 1. For det nævnte Beløb gives mig som Sikkerhed Pant i Deres Ejendom efter 1. Prioritet, som jeg antager er 3500 Spdl. 2. Derhos tilsvares 4 1/2 % Rente pro anno. 3. Af det Dem s. 42 for nye Oplag eller nye Skrifter tilkommende Honorar afskrives Halvdelen paa denne Prioritetsobligation, hvad enten Bøgerne udgives hos mig eller hos en anden Forlægger. — 4. Obligationen, som altsaa afbetales efterhaanden, kan ikke opsiges af mig, saalænge De er Ejer af Stedet.– – Dette vil være den letteste Maade for Dem at faae Sagen ordnet paa, idet De saaledes vedbliver at være Ejer af Deres Skrifter og efterhaanden sparer en Sum sammen, som De anbringer i en fast Ejendom, der jo efter Deres Mening med Aarene vil stige i Værdi.

Og saa vil jeg sende Dem de allerhjerteligste Lykønskninger ved Overtagelsen af denne Ejendom, som De just tiltræder i den skjønneste Aarstid, i Deres Manddoms bedste Alder. Jeg vil ønske, at Sundhed og huslig Lykke maa fæste Bo hos Dem der, og at Alt, hvad der kan forstyrre Deres Glæde, maa holde sig borte fra dette Sted. Gid De vilde kaste langt bort Teaterbestyrelsen og holde Dem fra den active Deltagelse i de mange Stridigheder, som efterhaanden ere opstaaede, og som kun bringer Dem Ufred og Uvenner, og derimod vie alle Deres Kræfter til Deres store Kald som Digter!

Hermed sender jeg Dem 225 Spd. Jeg tænker at lade Digtene udgaae i næste Uge, og efter Deres Ønske bliver Bindet ganske simpelt.

Deres hjerteligt hengivne
Fr. Hegel.