Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Vilhelm Hegel FRA: Bjørnstjerne Bjørnson (1872-08-07)

7de august 1872.

Kære Hegel,

jeg har nu besluttet mig til at trykke Sigurd Jorsalfar og at udgive den, straks jeg har kontrakten med det kgl. svenske teater underskrevet, og derom har jeg nu henvendt mig til vedkommende. Bare der nu ikke i denne kontrakt står noget om, at det ikke skal udgives, før det er opført! I så fall får vi vente. Jeg håber, det opføres før julen. Men vil De have stykket nu? Fra min hånd er det aldeles færdigt. Det er et folke-stykke, som jeg også i den anledning forsyner med en fortale; ti det er kun fortroppen til flere lignende af mig, og ganske vist en hær-skare af andre.

Det henrev aldeles folk, da det opførtes. Når det læses højt, ser jeg samme overordentlige virkning, og jeg føler nu selv, at stykket har noget stærkt og ælskeligt ved sig, som Molbech, denne flue fra flødefadet, som drager benene efter sig, synes er svært simpelt, men som har den ævne at forene alle klasser og aldre under en god læsning eller udførelse.

Skal vi trykke det som fortællingerne (i 3000 expl.) og sælge det billigt? Eller holde det som de andre stykker? Jeg tror næsten det første.

Bjørnstjerne Bjørnsons fortællinger synes mig, at titelen på fortællingerne bør være. — Titel-vignet, nej, om I vil hænge mig, finner jeg ingen. Skulde jeg male mig selv, tog jeg et fjeld-landskab og inunder det en båd over fjorden i rygende storm, halvt sejl oppe; — undertiden har den vel også helt sejl oppe, — det er sjeldnere.

De by-bæster, som skal købe in mit stykke jord til gade (og af summen herfor havde jeg bestemt mig til at leve i sommer, så jeg snauede mig ganske!) har ænnu ikke udført sit hværv, så De må være belavet på ved lejlighed at sende mig nok et hundrede. I Synnøve ingen ændring, i fiskerjenten noget i slutten, tror jeg, jeg ved heller ikke; De får skikke mig et expl.

Deres meget muntre ven
Bjørnson.

Uddrag af et Brev fra Hegel, der ledsagede den aar- lige Regnskabsopgørelse (se Hegels Brev af 30/1870):

s. 47 20/1 73.

.... Hermed sender jeg Dem Opgjørelsen fra forrige Aar, hvoraf De vil se et betydeligt Fremskridt i Deres Status; thi medens jeg ved Udgangen af 1871 havde tilgode hos Dem 3975,65, har jeg nu kun 1160,29 tilgode, og De er selv Ejer af Forlagsretten til alle Deres Skrifter, som forhaabentlig endnu ville bringe Dem betydelige Indtægter. De vil altsaa erkjende, at det var rigtigt da jeg fraraadede Dem at overdrage mig Forlagsretten for en vis rund Sum, De i sin Tid opgav mig og som alt er kommen Dem tilgode. Men jeg har tillige en anden god Meddelelse at gjøre Dem: Sigurd Jorsalfar er udsolgt, og et nyt Oplag, der besørges af Hr. Greensteen, er under Pressen. . . .