Danmarks Breve

BREV TIL: Bjørnstjerne Bjørnson FRA: Frederik Vilhelm Hegel (1873-02-21)

21/2 73

Kjære Hr. Bjørnson.

Jeg paaskjønner i højeste Grad den Venlighed og den Tillid, De altid og ved enhver Lejlighed viser mig, og hvortil jeg haaber, at jeg aldrig skal gjøre mig uværdig. I Deres Brev af 18. d. er det første Gang at De, rigtignok paa en meget skaansom Maade, lader mig forstaa, at De ikke er ganske tilfreds med det Honorar, jeg har set mig istand til at byde Dem, og nævner specielt Deres nyeste Fortælling, hvoraf jeg har ladet trykke 3000 Exemplarer mod et Honorar af 60 Rdl. Arket; men har De ikke glemt, at jeg har den Forpligtelse at ansætte en meget lav Bogladepris. — Denne Udgave af Brudeslaatten vil, naar den i sin Tid kommer i Handelen, blive solgt for 20 à 24 Skilling. Gjør De nu en Beregning over Udgifterne til Tryk, Papir, Honorar, Heft ning, Avertering m. m. og drager De fra Bogladeprisen mindst 1/3 for Rabat, Friexemplarer og Tab, saa vil De faae det Resultat, at den Fortjeneste jeg har, ingenlunde er højt beregnet. Med Hensyn til Deres Fortællinger, da har jeg ansat Prisen efter den oprindelig Aftale til lidt over 3 Skilling Arket, skjøndt Trykningen efter den Tid er steget med 16 % og Papiret med 20 %, hvorved min Handelsfordel er betydelig forringet. Dette anfører jeg ikke for at beklage mig, men kun for at retfærdiggjøre mig mod den Tanke, der synes at være opstaaet hos Dem. — De kan ikke sammenligne det Honorar De modtager som Forfatter af Bøger med det for Forelæsningerne; to saa forskjellige Ting maa tages hver for sig.

For Tiden er det mig umuligt at sende Dem 2000 Sp., da jeg selv har maattet gjøre et større Laan for at klare de mange paaløbende Udgifter fra det forrige Aar; men kan De vente til Begyndelsen af April, saa er dette Beløb til Tjeneste.

Deres hjertelig hengivne
Fr. Hegel.