Danmarks Breve

BREV TIL: Bjørnstjerne Bjørnson FRA: Frederik Vilhelm Hegel (1873-10-26)

26/10 73.

Kjære Bjørnson.

For Dine to kjærkomne Skrivelser fra Wien og fra Schwaz sender jeg Dig herved min hjerteligste Tak. Alle Dine sande Venner ere inderlig glade over, at Du bestemte Dig til at forlade Norge paa længere Tid. Gud give nu Fremtiden maa blive rig paa Fred og Lykke og Sundhed i Din Kreds og at Du maa finde Ro og Lyst til at virke i det Kald, Forsynet saa aabenbart har bestemt for Dig, at de Arbejder, Du sender hjem fra Sydens skjønne Egne, maa bringe Dig Hæder og Dit Folk Glæde. Ja, af et varmt Hjerte ønsker jeg Dig og alle Dine Kjære alt Godt.

Strax efter Modtagelsen af Dit sidste Brev skrev jeg til Carl Neufeld saaledes som Du ønskede det, og skal afgjøre Dit Mellemværende med ham saasnart jeg faaer det opgivet. Hvad Da bruger af hans Anvisning, stor 500 Sp. paa Flo rents, vil jo senere hen blive afgjort, naar jeg faaer nærmere Besked derom. Dine forskjellige Bøger til ham afgik igaar.

For en 10—12 Dage siden udkom da Ibsen’s Kejser og Galilæer, der i længere Tid var imødeset med en vis Længsel. Boghandlerne vare saa interesserede i dette Arbejde, at det store Oplag (4000 Exemplarer) var næsten helt bestilt bort, og Resten blev taget af de Kjøbenhavnske Boghandlere den Dag, Bogen udkom. Jeg har derfor ladet begynde paa Trykningen af en ny Udgave, som vil blive færdig i Begyndelsen s. 52 af December. — Saasnart jeg faaer Din Adresse i Florents skal jeg sende Dig et Exemplar.

4*

Trykningen af Dine Fortællinger i andet Oplag gaaer rask fremad; vi ere godt inde i det andet Bind. — Subscribenternes Antal beløbe sig til mellem 14 og 1500; men jeg haaber at det skal blive forøget en Del inden Værkets Slutning.

Du har maaske set, at Norge atter har mistet en af sine betydeligere Mænd. Den 21. October, om Aftenen Kl. 8, døde Professor Welhaven.

Af literaire Nyheder er Ibsens Værk det eneste af Bety denhed, som er udkommet. Men der vil blive udgivet Meget til denne Jul, en hel Syndflod. Her trykkes alt for meget Middelmaadigt, alt for mange Speculationsarbejder, saa Markedet bliver aldeles overfyldt.

De hjerteligste Hilsener til Dig og Dine Kjære fra Jacob og

din inderlig hengivne
Fr. Hegel.