Danmarks Breve

BREV TIL: Bjørnstjerne Bjørnson FRA: Frederik Vilhelm Hegel (1874-01-06)

6/1 74.

Kjære Ven!

For Dit sidste venlige Brev takker jeg ret hjerteligt. Det er mig en stor Glæde deraf at see, at I alle ere raske og befinde Eder vel. Hvad derimod Dine Fremtidsplaner angaaer, da veed jeg virkelig ikke, om jeg paa Dine Vegne skal være glad eller bedrøvet. At kjøbe Landejendom og drive Landvæsen ligger jo dog ganske borte for baade Dig og Din Hustru. Du kommer ind i Ting, som Du ikke forstaaer, og det vil bringe Dig daglige Bryderier og Forstyrrelser, maaske betydelige Pengetab. Jeg kjender jo vel ikke til Forholdene i Norge; men jeg veed, at saavel i Sverige som her er det en farlig Sag at kjøbe Landejendom til de nuværende Priser. Disse ere saa opskruede, at de nye Ejere i heldigste Tilfælde neppe kunne have 5 % af deres Penge, og støder Misvæxt eller Uheld til uden at de Vedkommende have Formue, gaae de Summer, de have sat i Ejendommen, let tabte. Jeg antog det at være Din Agt, efter et Par Aars Ophold i Udlandet, at vende tilbage og atter tage Dit smukke Hus i Besiddelse, hvor Du jo kan have det saa inderlig godt, naar Du kun selv vil. Men anser Du det for bedst at boe paa Landet og borte fra de store Byer, hvorfor vil Du saa ikke heller indskrænke Dig til i en smuk Egn at leje eller maaske kjøbe et Hus med en net Have. Efter min Overbevisning vil Du i Længden blive mere fornøjet hermed end med en større Ejendom. I ethvert Tilfælde beder jeg Dig overveje Sagen meget nøje og tillige raadføre Dig med en eller anden sand Ven, som er inde i Forholdene. —

Hvis det. er Din Bestemmelse at tage til Amerika, saa vær endelig saa forsigtig iforvejen at skaffe Dig fuldkommen paa lidelige Oplysninger, at Du ikke skal være udsat for alt for s. 57 store Skuffelser. Du maa betænke, at Sproget betydeligt vil indskrænke Din Tilhørerkreds, og at det ikke vil kunne gaa som da Charles Dickens, Jenny Lind og Ole Bull besøgte Amerika; thi deres Sprog forstaaes af Alle der. I »Dagens Nyheder« for igaar staar efter »New York Herald«, at Du har kjøbt Land i New Jersey, hvor Du i Forbindelse med 700 unge Normænd ville nedsætte Eder. Kolonien skal væsentligst bestaa af unge Landmænd, men iblandt dens Medlemmer er der en Læge og en Journalist fra Christiania, som agter at stifte en norsk Avis. Du selv skal være Koloniens Præst og Lovgiver. — Saadant Sludder bringe Aviserne af og til om Dig. —

I Haab om snart at høre fra Dig igjen, beder jeg Dig herved modtage min Tak for alt mig vist Venskab i det afvigte Aar og vore bedste Ønsker om et godt og glædeligt Nytaar for Dig, Din Hustru, Dine Børn og Alle, Du har kjær.

Tusinde venlige Hilsener fra Jacob og

Din
Fr. Hegel.