Danmarks Breve

BREV TIL: Bjørnstjerne Bjørnson FRA: Frederik Vilhelm Hegel (1875-11-28)

28 November 1875

Kjære Ven!

Efter Dit Ønske har jeg sendt Lobedanz Din sidste Fortælling i »Fra Fjæld og Dal« til Oversættelse for Deutsche Rundschau, og jeg skal forsøge at faae den optaget i Atlantic monthly magazine, saaledes at Du bliver honoreret for den.— Tak fra Dr. Brandes for den Hilsen, Du sendte mig til ham og som glædede ham. Hvis hans Tidsskrift tiltaler Dig, kunde Du da ikke ved Lejlighed give ham et lille Bidrag, et Digt eller hvad Du har som kunde passe for Stedet. Du ser, at han efterhaanden faaer flere ansete Forfattere.

Er det ikke for stræng en Dom Du udtaler over Drach mann; her anses han for en meget begavet Mand; men han har endnu en Del at lære af Livet. Han har i disse Dage udgivet en Samling Digte: »Dæmpede Melodier«, som jeg skal sende Dig, og som jeg haaber vil give Dig et andet Syn paa ham; det skulde glæde mig, om Du ved Leilighed vilde sige mig Din Mening om den. Og naar jeg sender Dig den, skal Du tillige faae en Del andre Bøger for Dig og Din kjære Hustru til Julen. Fortæl mig ved Leilighed lidt om Dine Børn; hvad tager Din ældste Søn sig for? Han var bleven saa voxen, da jeg saae ham i Malmøe.

Først igaar modtog jeg Dit venlige Brev af 18. ds., hvori Du skriver om Dine Pengeaffairer. Desværre er jeg ikke istand til at give Dig Raad i denne Sag, og heller ikke tilbyde Dig Hjælp, da jeg selv mod høje Renter har inaattet optage Laan til Udredelse af de paaløbende Udgifter, dels ved den nye Bygning, jeg er ifærd med at opføre til Forretnings-Lokale og Lager og dels ved min Handel; jeg har i dette Efteraar udgivet mange Bøger, og der skal en stor Kapital til, for at holde alt dette gaaende! — Jeg kjender jo ikke de Vilkaar, hvorunder Du har modtaget Gaarden, men formoder, at det er de sædvanlige, og haaber, at det er mod læmpelige Afdrag og rimelige Renter. — Hvorfor vil Du da ikke holde Dig hertil? Hvorfor vil Du nu betale det Hele ud paa engang? Dette er der jo ingen fornuftig Mening i, naar Du ikke har Pengene liggende. Lad Sagen gaae sin naturlige Gang; thi at realisere en Prioritets-Obligation lader sig ikke gjøre i Norge; langt mindre hernede, hvor Pengenøden er større og hvor man nu, selv mod god Sikkerhed, kun kan faae Laan mod 6 % Rente og ½ % Disconto, der jo er det samme som s. 77 8 %. — Mod den Sikkerhed, en Panteobligation i en Ejendom i et fremmed Land byder, vil jeg ikke kunne skaffe Dig noget tillaans her i vore Banker, selv mod denne høje Rente. — Du veed, hvor gjerne jeg vil tjene Dig naar jeg kan; her kan jeg ikke. Men jeg haaber, at Du uden stor Vanskelighed kommer ud over aisse Fortrædeligheder, da Du vel i Christiania har gode og kloge Venner blandt Jurister eller Penge- mænd.

Modtag de kjærligste Hilsener for Eder Alle fra mine Børn og

Din inderligt hengivne
Fr. Hegel.