Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Vilhelm Hegel FRA: Georg Brandes (1868-02-01)

1.2. 68.

Kjære Hr. Cancelliraad!

Lad mig takke Dem ret mange Gange for Deres Opmærksomhed med at tilsende mig Nielsens nye Bog og for den redebonne Velvillie, hvormed De har imødekommet mit Ønske, at faae mit Honorar forhøjet. Jeg føler mig ved denne Deres Godhed endnu mere forpligtet til af yderste Evne at levere noget Læseværdigt. Hvad den nye Bog angaaer, da seer jeg, at den gode Professor er slem mod de Stakler, der have understaaet sig til at skrive mod ham, og at specielt jeg faaer paa Hovedet for min »galante Udtryksmaneer«, men sandt at sige synes jeg, man kunde beskylde mig for værre Ting end for den. Det er dog bedre at være galant end grov.

Deres hengivne
Georg Brandes.