Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Vilhelm Hegel FRA: Georg Brandes (1868-04-11)

11. April 68.

Kjære Hr. Cancelliraad!

Som jeg sidder iaften faaer jeg en Idee, den nemlig at jeg kunde have Lyst til at udgive en lille Bog betitlet »Æsthetiske Studier af G. B.« eller saadan Noget — og da det er mig umuligt, naar jeg faaer et Indfald, at opsætte Udførelsen i 5 Minutter, tager jeg mig den Fiihed strax at skrive til Dem for at spørge Dem, om De kunde bekvemme Dem til at være Forlægger af en saadan.

Den skulde indeholde i. T h e o r i e. a. En Afhandling om den tragiske Skjæbne (et Brudst. af en større, der har vundet Guldmedaillen). b. 2 Kapitler af det Komiskes Theorie. s. 166 2. Portraiter. Chr. Richardt, Aarestrup, Henr. Ibsen, Hostrup, Henr. Hertz, Pal-Müller. 3. Dramatisk Kritik. Nogle faa Prøver paa Kritik jeg har leveret i Fædrel. og Ill. Tidende samt nogle utrykte Afhandl. De seer altsaa overvejende forhen utrykt. Troer De det nu muligt, at Sligt vilde kunne gjøre en Bog (en lille Bog) og lade sig sælge, saa send mig endnu i disse Helligdage en lille Billet derom. Hvis De vil, saa tilføier jeg, at jeg vilde ønske Bogen kunde udkomme, før et eneste Mske fik Nys derom, og at jeg svært gjerne vilde, den kom endnu i April.

Deres ærbødige og hengivne
Georg Brandes.

S. T. Hr. Cancelliraad Hegel.