Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Vilhelm Hegel FRA: Georg Brandes (1869-02-20)

20. Febr. 69.

Kjære Hr. Cancelliraad!

Det har i den senere Tid regelmæssigt været min Skjæbne

i Theatret at faae Plads umiddelbart op af Hædersmanden Siesby, Flyvepostens Redacteur, som jeg har den Ære ikke at kjende. Da jeg nu ogsaa gjerne vilde have den Fornøielse s. 167 ikke at sidde ved Siden af ham, beder jeg Dem næste Gang at lade Deres Bud bemærke, at De ei ser nogen Grand til at Ill. Tid.s Theaterreferent skal være siamesisk med Flyvepostens. Der seer De ellers, i hvilket Compagnie man kommer ved at skrive Theaterartikler for Dem; man burde have en Extra- Gage for at have Stand sammen med den velsignede Bande af Recensenter. Jeg kan tænke mig ind i hvad en ærlig Bergamot lider, naar den hører Hestepæren sige »Vi Pærer«, derfor, kjære Hr. Cancelliraad, frels mig fra den Staldbroder, der ikke nøjet med at være min Embedsbroder og min Broder i Aanden, nu ogsaa er bleven min Parquetbroder. Vil De ikke nok rydde enten ham eller mig af Veien. Verden er jo stor nok til os begge. Allerede Abraham sagde til Loth: Gaar du tilhøjre o. s. v., kun bemærker jeg at jeg gjerne vilde vedblive at være tilvenstre; men jeg maa holde op, thi jeg mærker at jeg vrøvler.

Deres hengivne
Georg Brandes.