Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Vilhelm Hegel FRA: Georg Brandes (1869-04-10)

10. April 69.

Kjære Hr. Cancelliraad!

Under den pudserlige Forhandling, jeg havde med Boghandler Steen angaaende en Charakteristik af Goldschmidt, tilbød han mig 50 Rdl. for Arket hvis jeg vilde skrive ham 1 1/2 Ark om G. Nu har jeg sat Artiklen i Ill. Tid. og faaer kun 24 Rdl. for den, medens jeg, hvis han ej havde været uforskammet mod mig, havde faaet 70 Rdl. for den. Jeg skriver ikke dette for at bede om mere for dette Stykke Prosa, men for at spørge Dem, om De ikke muligvis troer, at Bladet kunde staae sig ved at give mig 5 Rdl. for Spalten istedenfor 4. Jeg skriver ikke dette af Pengebegjærlighed, men fordi det er mig umuligt at ernære mig selv. Jeg har ikke mere noget Universitetslegat og fortjener ej meer end de 9 Maaneder om Aaret, i Gennemsnit 20 Rdl. om Maaneden, altsaa i Alt omtrent 180 Rdl. foruden lidt ved Informationer. Indrøm mig at et Menneske med min Flid og mine Evner burde kunne tjene mere og tag Sagen under Overveielse, hvis De vil. Jeg gider ei tale om Penge, derfor skriver jeg.

Deres hengivne
Georg Brandes.