Danmarks Breve

BREV TIL: Georg Brandes FRA: Frederik Vilhelm Hegel (1874-12-02)

2/1274.

Kjære Hr. Dr. Brandes!

Det gjør mig meget ondt af Deres venlige Brev af 1. Decbr. at see, at Bogtr. Jørgensens Mangel paa tilstrækkelig Arbejdskraft og hans deraf følgende Uordholdenhed har sat Dem i saa stor Forlegenhed. Deres Broder har vist nu gjort Aftale med ham om den omskrevne Artikel, og Jørgensen vil gjøre sig al Umage for at faae den færdig til den Tid, den er lovet. Ved at tage Natten tilhjælp bliver det 3dje Hefte af Maanedsskriftet dog færdigtrykt imorgen og jeg haaber at naae at faae det omdelt paa Fredag

For Deres Ulejlighed med at skrive til P. Heyse takker jeg Dem hjerteligst. — Jeg antager, at De kjender mig saa meget at De veed, at jeg med Glæde og uden Opfordring havde sendt Forfatteren til »Verdens Børn« et Honorar for hans Tilladelse til at udgive denne Bog paa Dansk, naar kun Afsætningen havde været saaledes, at jeg uden Tab kunde have gjort det. — Men de meget uheldige Anmeldelser i flere danske og norske Blade, navnlig dog den i det norske Morgenblad, s. 176 som kom kort Tid efter at 1ste Hefte var omsendt og hvori man ligefrem fraraadede Folk at kjøbe Bogen som umoralsk, bevirkede at Afsætningen langt fra har været tilstrækkelig til at dække de med Udgivelsen forbundne Omkostninger.

Men jeg vil ikke opgive Troen paa, at et nyt Arbejde af en saa udmærket Forfatter som P. Heyse dog maa kunne bane sig Vej og komme til sin Ret ogsaa her i Landet, og jeg vil derfor for dettes Vedkommende gaae ind paa Deres Forslag om at erlægge et Forfatterhonorar af den angivne Størrelse for Tilladelsen til at udgive »Im Paradiese« paa Dansk, dog saaledes at jeg faar Originalen tilsendt efterhaanden som den trykkes. Jeg beklager, at vore smaa Forhold ikke tillader at byde ham et mere passende Honorar. Oversættelsen maae besørges godt, og mindre end 10 Rdl. Arket byder jeg aldrig.

Indtil idag er Subscribent-Antallet paa Deres Maanedsskrift 643; deraf 310 i Kjøbenhavn. Kande De faae rigtig gode Bidrag fra Ibsen, Goldschmidt, Bergsøe o. fl. vilde det nok hjælpe. — Jeg vedlægger de to Stykker af Bjørnson, som De nok er saa god ikke at omtale for Nogen; de kommer ikke i Handelen før henad Foraaret.

For Anmeldelsen af »Keiser og Galilæer« og for andre Beviser paa Deres Velvillie imod mig bringer jeg Dem min varme Tak. Da De jo snart kommer hjem, vil jeg opsætte det jeg ellers havde at sige Dem, indtil jeg har den Fornøjelse at see Dem, og beder Dem herved at modtage de venligste Hilsener fra min Søn og Larsen, men dog især

fra Deres hengivne
Fr. Hegel.