Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Vilhelm Hegel FRA: Georg Brandes (1875-04-22)

Den 22. April 1875.

Høistærede Hr. Cancelliraad!

Deres Formodning, at vi skulde være utilfredse med Dem som Forlægger af »Det nittende Aarhundrede« er fuldstændigt urigtig. Hvis der i vor Tone, hvad vi beklage, har været Noget der har stødt Dem, har dette kun sin Aarsag i vor afgjorte Ulyst til at skulle bede om Noget, som vi troede laa mere i Deres Interesse end i vor. Vi holde som alle ærekjære Mennesker overhovedet meget s. 177 lidt af at skulle bede. Det var selvfølgelig ikke vor Agt, da vi paa Deres Opfordring begyndte Tidsskriftet, at ophøre dermed efter nogle Maaneders Forløb. Men vi see med Forundring, at De nu for anden Gang og for en høist ubetydelig Sags Skyld sætter os Stolen for Døren. Vi ville da gjerne vide, om Meningen er, at De i ethvert Fald, hvad vi end gjøre eller sige, vil fratræde ved dette Binds Slutning; da ville vi langt hellere at De skal sige os det rent ud (og kunne være lige gode Venner for det) end at De skulde ansee det for nødvendigt at gribe et Paaskud. Men det er en høist pinlig Følelse for os at mærke, at den mindste Sag, selv hvor vi ei gjøre en eneste ny eller uberettiget Fordring, hvert Øieblik kan gjøres til et Cabinetsspørgsmaal.

Ærbødigst
Georg Brandes. Edvard Brandes.