Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Vilhelm Hegel FRA: Georg Brandes (1878-02-28)

Berlin28. Febr. 78.

Kjære Hr. Cancelliraad!

Mange Tak for Deres Brev. Jeg er tilfreds, naar jeg faaer de to Arks Spillerum, De indrømmer mig. Men lad mig nu sige Dem, at De efter min Mening er for mistillidsfuld overfor mig. Vel sandt der er liden Interesse for Tegnér i Danmark. Men hvorfor? fordi der er liden Interesse for Alting, ikke Interesse for Nogenting i Literaturen.

s. 179 Georg Brandes.

s. 180 s. 181 Jeg pleier imidlertid ikke at spørge det danske Folk om det har Interesse for hvad jeg i Øieblikket beskjæftiger mig med; thi man har hjemme vist sig saa god, altid kort efter at have den mest levende Interesse for hvad jeg tilfældigt gav mig af med. I 5 Aar syslede jeg ene med Taine, ei et Menneske, ikke Professorerne ved Universitetet kjendte hans Navn; saa skrev jeg en Bog om ham og han er saa kjendt som en indfødt Forfatter. Da jeg først oversatte et Skrift af Mill, var han sjældent nævnt i Danmark, nu oversættes han rask væk og nævnes dagligt. Da jeg skrev 4de Bind af Hovedstrømninger, var Byron glemt, neppe var det sket, saa oversattes Bøger om ham, naturligvis tillige for at concurrere med mit Skrift. Da jeg endelig gjenfremstillede Kierkegaard, som Nationen i 10 Aar mindst havde ladet ligge uforstyrret i sin Grav, kom der et sandt Kierkegaardsraseri over Folk, og selv Vinduerne fyldtes med 3 forskjellige Billeder af ham.

At jeg under alt dette bestandig skjældtes ud, var en Selvfølge, men forandrer ikke Sagen. Saaledes mener jeg at der er Haab om, at man i Danmark nu ogsaa vil værdiges at mindes Tegnér, mit Skrift er i ethvert Tilfælde originalt og

gaaer ud fra nye Synspunkter

Deres meget hengivne
G. Brandes.