Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Vilhelm Hegel FRA: Georg Brandes (1881-07-22)

Berlin. Zelten 16. N. W.22. Juli 81.

Kjære Hr. Justitsraad!

Megen Tak for Deres Brev af 23 Mai, som jeg kun af Travlhed har opsat at besvare. Efter moden Overveielse giver jeg Dem Ret i alle de forskj ellige Punkter, De fremhæver. Jeg finder det naturligt at De kun ønsker at trykke 1000 Ex. af mine Bøger, jeg er tilfreds med et Honorar af 50 Kr. for Arket, jeg er enig med Dem i at Hovedstrømninger V ei bør komme senere og helst før den første November og skal gjøre mit Mulige for at det kan ske, endelig finder jeg, (skjøndt det har kostet mig megen Overvindelse at samtykke heri), at De har Ret i at jeg bør begynde med »Lassalle« og at det ei gaar an at kaste saa mange Bøger ud paa Markedet paa eengang. Jeg haaber da i ethvert Tilfælde, s. 182 i Begyndelsen af Foraaret 1882 at kunne udgive en Samling Afhandlinger om den nyere dansk-norske Litteratur ....

Jeg føler Trang til at sige Dem, at jeg, som stadig maa gjøre de smaaligste Kontrakter med tydske Forlæggere, i hvilke den Enes Forsøg paa at narre den Anden stadig forudsees og pareres, glæder mig over at have en dansk Forlægger, med hvem jeg staaer paa den Fod, at endog en egentlig Kontrakt mellem os er overflødig.

Med venlige Hilsener til Dem og Deres er jeg

Deres hengivne
Georg Brandes.