Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Vilhelm Hegel FRA: Georg Brandes (1881)

1881.

Kjære Hr. Justitsraad!

Jeg kunde ønske nu, da Opmærksomheden paany er henledet paa Henrik Ibsen, at lade det Foredrag, jeg har holdt om ham, trykke. Men jeg behøver dertil Deres Bistand.

Jeg kjender ikke Ibsens Adresse og har i flere Aar ikke staaet i Brevveksling med ham. Turde jeg bede Dem om, naar De skriver ham til, at rette det Spørgsmaal til ham fra mig, om han tillader, at jeg aftrykker nogle enkelte Steder i Breve fra ham til mig, som belyse hans Værker. Han kan være forsikret om, at jeg intet vil offentliggjøre som angaaer private Forhold og det vilde glæde mig om han i dette Anliggende vilde betroe sig til min Takt. Men da han er yderst mistænksom, saa mistænksom, at jeg ei engang er sikker paa, at det varme Forsvar for hans »Gengangere«, jeg har sendt til Morgenbladet og som formodentlig er trykt, naar De modtager dette, vil overbevise ham om at han kan stole paa mig, saa beder jeg Dem subsidiært at spørge ham, om han i modsat Fald vil læse en Correctur og deri stryge, hvad han ikke ønsker offentliggjort; thi jeg vil Intet offentliggjøre uden hans Minde.

Min Helbred er desværre slet, jeg har overanstrængt mig og bøder derfor, kun derfor vil det formodentlig vare endnu omtr. 14 Dage før jeg tør gjenoptage Trykningen af Hovedstrømninger V. En Anmeldelse af Elster skal komme.

Deres ganske forbundne
Georg Brandes.