Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Vilhelm Hegel FRA: Georg Brandes (1882-09-04)

4. Sept. 1882.

Kjære Hr. Justitsraad!

Boghandler Philipsen har gjort mig et Tilbud om at udgive mine »Breve fra Berlin« som Bog. Jeg sætter ikke selv overordentlig Pris paa disse Breve og vilde ikke have tænkt paa at udgive dem nu; men den Betragtning at de ellers alligevel blive udgivne efter min Død og da med Fejl og Trykfejl, leder mig til selv at foranstalte en Udgave af dem.

Jeg har intet Svar givet Hr. Philipsen, da jeg ansaa det for Pligt først at spørge Dem, om De havde Lyst til selv at forlægge Bogen. Jeg har imidlertid tænkt mig Muligheden af at De, da jeg i nærmeste Fremtid vil tilbyde Dem Forlaget — foruden af 5te Bind af »Hovedstrømninger«, paa hvilket Trykningen er gjenoptaget — af et Bind Essays om nordiske, et andet Bind om fremmede Forfattere, kunde ønske ikke netop nu at have flere Skrifter af mig paa Deres Forlag.

Vil De tjene mig i at sende mig et Par Linier herom.

Deres forbundne og hengivne
Georg Brandes.

Marstrandsvej 4, Ø