Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Vilhelm Hegel FRA: Georg Brandes (1883-03-16)

D. 16. Marts 83.

Kjære Hr. Justitsraad!

Megen Tak for det gjorte Tilbud; det falder, som De berører, netop sammen med mit eget Ønske. Jeg vil — hvis ikke rent uventede Forhindringer komme i Veien — sørge for at den omskrevne Bog om Holberg kan komme ud i October 84; med Honorar og Udstyr er jeg tilfreds og jeg forpligter mig til ikke forud at offentliggjøre noget af dens Indhold i Blade og Tidsskrifter. Hvad det muligvis vil være vanskeligere at overholde, er Grænsen 20 Ark, men jeg vil gjøre mit Bedste derfor. Jeg har kun to Betingelser at stille: det skal staa mig frit for, forud at behandle Stoffet i en Række Universitetsforedrag, og det skal tilstedes mig at give Kunsthandler Ernst Bojesen et Ark eller to om Holberg som Komedieforfatter til det store Pragtværk »Holbergs Komedier« som han forbereder. Han har allerede for lang Tid siden henvendt sig til mig derom. Det Hefte, i hvilket min lille Karakteristik til ham kommer, skal efter Aftale først udgives nøiagtigt til Jubilæumsdagen i Begyndelsen af December. Det vil desuden efter al Rimelighed ikke blive noget Kapitel af min Bog, men en kort sammendragen Oversigt med andre Ord.

Jeg haaber ikke, at De, kjære Hr. Justitsraad, har noget mod disse to uskyldige — eller som man i Politiken i sin Tid sagde: elendige Punkter at indvende.

Deres ganske hengivne
Georg Brandes.