Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Vilhelm Hegel FRA: Holger Henrik Herholdt Drachman (1875)

1875.

Hr. Cancelliraad Hegel.

I Henhold til hvad jeg i et tidligere Brev har berørt om denne Gjenstand, vilde jeg gjerne nu høre Deres Mening om den event. Udgivelse af et Bind Fortællinger. Jeg veed ikke ret hvornaar De antager at Digtene kunne være færdige og forelægges Publikum. I Korrektur er der jo nu 6 Ark, og Hendriksen (som nu har faaet de sidste Klodser) mener at være færdig i Slutningen af Septbr. Saafremt De som Forlægger og Fagmand anseer det tidlige Efteraar, Oktober Maaned, som passende for Dem og de Hensyn, De heri maa s. 196 tage, til Digtsamlingens Udgivelse, da vilde jeg foreslaa Dem, og sætte Pris paa, om vi valgte Julen til Publikationen af Fortællingerne. Min Udvikling som Forfatter er jo i den senere Tid fremskredet med saa stærke Skridt, at jeg nu mere end nogensinde længes efter ogsaa at lade det store Publikum see og følge disse Skridt, hvad der jo i et Maanedsskrift kun kan skee for en snevrere Kreds; jeg antager tillige, at naar Alt gaar som jeg og Flere med mig mener med Digtene, vil der hellerikke for Dem kunne være nogen Betænkelighed ved at lade et Bind Prosa følge saa temmelig umiddelbart ovenpaa Poesien.

13*

Holger Drachmann som Dreng.

Skulde De derimod ansee det senere Efteraar for en bedre Tid med Hensyn til Digtenes Udgivelse, da vil jeg naturligvis henstille til Dem hvorvidt en samtidig Udgivelse af begge vil være paa sin Plads, eller om man burde vente til hen paa Foraaret med Fortællingerne, hvorved disse da muligen i Vintrens Løb ville kunne udvides med en event. ny Novelle, samt maaske udstyres med passende Illustrationer.

Jeg beder Dem tilskrive mig Deres ærede Mening herom samt Deres Honorarbetingelser for disse Fortællinger. Som s. 197 eneste forhen trykt Fortælling vil jeg kun optage »Dædalus«. Bogen vil omtrent blive paa Størrelse som »I Storm og Stille«, fra 15—18 Ark, og vil indeholde »Snap«, »Dædalus«, »Najaden« og »Overkomplet«. Trykningen kan for de tre førstes Vedkommende begynde strax.

Af Digtene vil jeg endnu beholde det sidste (i Manuskript) nogen Tid, forat kunne rette dets Afkortning eller Udvidelse efter Paginatallet saaledes som det bestemmes, eftersom Sætningen skrider frem. Det er et résumerende Digt, der falder i flere Afdelinger, og maa derfor behandles med Varsomhed i ovennævnte Henseende.

Tør jeg bede Dem sende mig det Rentrykte sammen med Deres ærede Svar under Hr. Edv. Brandes’ Adresse. Jeg opholder mig her i Byen for en kort Tid, men er saagodtsom stadig paa Landet.

Med venligste og forbindligste Hilsener

Deres ærbødigste
Holger Drachmann.