Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Vilhelm Hegel FRA: Holger Henrik Herholdt Drachman (1878-05-12)

Paris, Rue de Seine
20. Hotel du Danemark.
12. Maj 78.

Kære Hr. Cancelliraad Hegel.

Siden jeg sidst skrev Dem til, har jeg forlagt mit Ophold her til Paris paa en halvanden Maanedstid, efterat den alvorlige Sygdom i mit Hjem havde taget en uforudset heldig Vending, saaledes at jeg nu er fri for enhver Bekymring i saa Henseende og kan følge Kunsten her paa Verdensudstillingen og Theatrene med fuld Interesse.

Jeg ser af Bladene, at 6te Oplag af »Derovre fra Grænsen« nu er udkommen. Det sidste jeg hørte om denne Bog var gennem Chicagobladet Hejmdal, der blev tilsendt mig — rimeligvis fra Prof. Frederiksen — og hvori der stod en varm Anbefaling for Bogen blandt Skandinaverne i Amerika. Iflg. Landsmænds Udtalelser her i Paris — og der vrimler af dem for Tiden — synes Bogens Popularitet endnu langt fra at have tabt sig, hvortil ogsaa alle Musikkompositionerne bidrage.

Jeg lader den altsaa rolig gaa sine Fremtidsskæbner og mulige Oplag imøde. Det glæder mig at se nogle Tegn til en vaagnende national Strømning derhjemme. Den »store« Krig kan jo ikke udeblive; det mener idetmindste alle Bladene her — foruden de engelske. At vi skulde kunne undgaa at blive berørt deraf, tror jeg ikke; i ethvert Fald har jeg en

s. 209 Holger Drachmann.

II

14

s. 210 s. 211 Følelse af at min Pen om maaske ikke saa lang Tid vil komme til at gribe ind med i Debatten om nationale Spørgsmaal derhjemme; og jeg er beredt. Jeg tænker nok at skulle finde en »Skorstensfejer« eller nogle »Sønderjyske Piger« igen — om end paa anden Maade.

Foreløbig er der imidlertid dette med »Paa Sømands Tro og Love«, hvorom maaske allerede Hr. Borchsenius i Forbigaaende har talt til Dem.

Disse smaa Studiers succes er mig paa Forhaand indlysende. Det er med andre Ord en hel Række — eller rettere to Rækker — »Skorstensfejere«. Den første Række, som ere fuldstændig nye, er nu færdig; den vil i Tryk og Udstyrelse som »Derovrefra« rimeligvis udgøre 10 Ark. Den indeholder syv Fortællinger, eller snarere Capitler i en vis Følgerække indenfor de samme Personers Optræden; 5 af disse er i Prosa, 2 paa Vers, og der er et stort Stemningsdigt til Indledning foruden et ypperligt Titelblad, som Krøyer har tegnet mig her i Paris. Den 2den Række skal indeholde de forhen trykte Ting af denne Art, som allerede Bladene have givet mig tilstrækkelig Roes for, Strandvaskerens Historie, en Nutids-Saga (oplæst af Mantzius), Sølvskibet, Toget til Anholt osv. osv. Jeg er ifærd med at samle disse, omarbejde og gennemse dem; Størrelsen bliver noget mere end 1ste Række saavidt jeg kan se.

Jeg vil slaa et »Slag« med disse Ting; det er min Specialitet, og jeg staar paa fuldstændig sikker Grund her. Alle mine Venner — og deres Antal har ingenlunde forringet sig, selvom jeg har brudt med en vis bestemt lille Afdeling — tilraade mig det. Jeg tilbyder Dem herved disse to Samlinger, men min Betingelse er, at første Række udkommer 1ste Septbr. Om øvrige Betingelser etc. afventer jeg Deres Tilbud.

Trykningen kan selvfølgelig begynde saa snart jeg er vendt tilbage, saaledes at man kan give sig god Tid igennem Sommeren (alle de mange tekniske Ord) og dernæst en omhyggelig Skæring af Krøyers ypperlige Titelmaleri, som er i Hr. Borchsenius’ Værge.

Hr. Hendriksen har udtalt et stærkt Ønske om at trykke en af Prosa- og maaske en Versfortælling i »Ude og Hjemme«, hvilket jeg mener at maatte være ønskeligt som Forudanbefaling for Bogen.

Forøvrigt beder jeg Dem modtage mine venligste, forbindligste Hilsener for Deres Hr. Søn som for Dem selv.

Deres heng.
Holger Drachmann.