Danmarks Breve

BREV TIL: Holger Henrik Herholdt Drachman FRA: Frederik Vilhelm Hegel (1880-01-16)

d. 16. Jan. 1880.

Kjære Hr. Drachmann.

I Anledning af Deres ærede Skrivelse af igaar, som sandt at sige overraskede mig meget, maa jeg henstille til Deres nærmere Overvejelse, hvorvidt De finder det rigtigt, naar der tages Hensyn til vore tidligere Aftaler og vort bestaaende Mellemværende, pludselig at lægge ny Planer, som føre ind paa andre Foretagender, hvis Værd som Forlagsartikler betragtede De dog muligvis noget overvurderer; thi en stor Del af det Publikum, som bekymrer sig om Byron, og som i det Hele taget forstaar at sætte Pris paa ham, vil altid søge ham i Originalsproget. Dersom en Oversættelse som den bebudede kom i Stand og jeg skulde overtage Forlaget, vilde der af denne Grund ikke kunne blive Tale om et Oplag, der blot tilnærmelsesvis stod i Forhold til det Honorar, De forlanger, og jeg kan i saa Fald kun raade Dem til at overdrage Deres Oversættelse af Byrons Don Juan til den Schubotheske Boghandel, der har stillet Dem saa gunstige Betingelser i Udsigt.

Deres hengivne
Fr. Hegel.