Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Vilhelm Hegel FRA: Holger Henrik Herholdt Drachman (1882-07-28)

Skagend. 28. Juli 82.

Kære Hr. Justitsraad Hegel.

Idet jeg bringer Dem vore venligste Hilsener herfra og haaber at Familjen paa Skovgaard i det allermindste befinder sig ligesaa vel som vi her, skal jeg tillige underrette Dem om, at jeg nu er i rask Gang med mit nye fireakts Skuespil »Hele og brudne Tal« og at det er mit Ønske at udgive dette sammen med »Puppe og Sommerfugl« i ét Bind til dette førstkommende Efteraar.

Jeg har med Flid holdt mine Bøger tilbage dette Aar forat Virkningen af de næste kunde blive større. Jeg har jo allerede en 3 4 »Perler« liggende og disse Smaafortællinger forøger jeg nu med to nye, saa at vi til det kommende Foraar ville kunne faa et meget smukt Bind Fortællinger og Naturstudier ud. Manuskriptet til disse Arbejder vil kunne være Dem i Hænde ved Udgangen af Sommeren, men ønskede jeg tillige å conto herfor nu at modtage 500 Kroner, som jeg beder Dem gøre mig den Tjeneste omgaaende at sende.

Jeg vil blot i Forbigaaende berøre, at naar der i det forløbne Aar har været et Par Smaaskyer oppe over vor fælles s. 234 Horisont, saa er det af den Slags som. kommer og gaar — i det mindste for mit Vedkommende. De betyder kun at der er en vis Elektricitet i Luften, og en saadan maa jo Digteren nødig savne.

Jeg tænker saa smaat paa at gæste Bjørnstjerne Bjørnson ved hans forestaaende Jubilæumsfest. Det vilde se noget tomt ud, om det »danske Parnas« ikke blev repræsenteret ved den Lejlighed, og jeg vil dog ikke stedse lade Schandorph møde op.

Har De noget Bud med til Gausdalen ved døn. Lejlighed, saa beder jeg Dem blot sende det igennem mig.

Og hermed vore bedste Hilsner til Jacob og Fru Julie,

Deres hengivne
Holger Drachmann.